ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ใช้สอบตำรวจ
wannika ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ใช้สอบตำรวจ


1.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ฮาร์ตแวร์ของคอมพิวเตอร์

. Monitor                                                            .  Key board

. Moses                                                                .  Operating system

ตอบข้อ ง . Operating system คือระบบปฏิบัติการเป็นซอฟแวร์ที่สำคัญที่สุดคือระบบปฏิบัติการ (Operating system) ซึ่งแปลงคำสั่งให้เป็นภาษาที่ฮาร์ดแวร์เข้าใจ และทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้

 

2. ข้อใดอธิบายถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ไอคอน (icon)

.ซอฟแวร์ที่ใช้ปรับปรุงหน้าจอคอมพิวเตอร์                                              

. ฮาร์ดแวร์ที่ติดอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลถาวรของเครื่องคอมพิวเตอร์

. โปรแกรมแอนตี้ไวรัส                                   

. รูปภาพเล็กๆที่เห็นบนเดสท๊อป

ตอบข้อ ง. รูปภาพเล็กๆที่เห็นบนเดสท๊อป (หน้าจอคอมพิวเตอร์) ซึ่งสามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือทำงานต่างๆได้ด้วยไอคอนเหล่นนี้ โดยวางตัวชี้เมาส์ไว้ที่ไอคอนที่ต้องการจะเปิด แล้วดับเบิลคลิกด้วยปุ่มซ้ายของเมาส์

 

3. ข้อใดผิด

. ไอคอน The start Button เป็นปุ่มเริ่มต้นสำหรับงานส่วนใหญ่บนคอมพิวเตอร์ เช่น เปิดโปรแกรม                            

. ไอคอน My Computer จะแสดงข้อมูลชื่อผู้ที่อนุญาตให้ใช้งานตามที่ตั้งไว้

.  ไอคอน My Document ใช้เปิดโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับเก็บไฟล์ที่สร้างไว้                                           

.  ไอคอน Recycle Bin เป็นถังขยะที่เก็บไฟล์หลังจากเราลบไฟล์นั้นทิ้ง เราสามารถทำลายหรือเรียกกลับไฟล์มาใช้ใหม่ได้ในกรณีที่ลบผิด

ตอบข้อ ข. ไอคอน My Computer จะเป็นส่วนประกอบต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ช่องใส่ดิสก์และเครื่องพิมพ์

4. ข้อใดผิด

. ฮาร์ดดิสก์ เนื้อที่ทีหน่วยเป็น บิต (bit) ไบต์ (byte)                                        

. บิตเป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด แปดบิตรวมเป็นหนึ่งไบต์

. หนึ่งกิโลไบท์ (kb) เท่ากับ 1,024 ไบต์       

. หนึ่งเมกะไบท์ (Gb) เท่ากับ 1,024 กิกะไบต์

ตอบข้อ  . หนึ่งเมกะไบท์ (Gb) เท่ากับ 1,024 กิกะไบต์

 

5. แถบตามแนวนอนด้านล่างของจอภาพเรียกว่า อะไร

. Taskbar                                                             . Toolbar

. The start Button                                              . Program Tool

ตอบข้อ ก. แถบตามแนวนอนด้านล่างของจอภาพเรียกว่า   ทาสก์บาร์ ”Taskbar

 

6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำว่า RAM

. ย่อมาจาก Random Access Memory                                          

. เป็นหน่วยความจำชั่วคราวของคอมพิวเตอร์ใช้กับไฟล์หรือข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่

. หน่วยความจำชนิดนี้จะทำงานในขณะที่เปิดเครื่องอยู่                                          

. โดยทันที่ปิดเครื่องข้อมูลทุกอย่างใน RAM จะถูกบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์

ตอบข้อ ง.  RAM ย่อมาจาก Random Access Memory เป็นหน่วยความจำชั่วคราวของคอมพิวเตอร์ ใช้กับไฟล์หรือข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่ และช่วยให้คำสั่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วหน่วยความจำชนิดนี้จะทำงานในขณะเปิดอยู่เท่านั้น โดยทันที่ที่ปิดเครื่อง ข้อมูลทุกอย่างใน RAM จะถูกลบหายไป

 

7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ คำว่า ROM

. ย่อมาจาก Read only Memory                     

. เป็นหน่วยความจำที่ใช้กับไฟล์หรือข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่

. ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคอมพิวเตอร์                                             

. โดยข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำชนิดนี้ จะคงทนอยู่ แม้จะปิดเครื่องไปแล้ว

ตอบข้อ  . เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมเล็กๆที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องทุกครั้ง ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำชนิดนี้ จะคงอยู่แม้จะปิดเครื่องไปแล้ว

 

8. โปรแกรม Word เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานใด

. เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดทำเอกสารที่เป็นงานเขียนได้ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ                                

. เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้สำหรับจัดการและคิดคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆ

. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ทำหน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุดรายชื่อสำหรับป้อนชื่อ ที่อยู่ติดต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจำ นัดหมาย                                       

. เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอในการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆ

ตอบข้อ   . เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดทำเอกสารที่เป็นงานเขียนได้ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ   

 

9. โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมสำหรับงานใด

. เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดทำเอกสารที่เป็นงานเขียนได้ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ                                

. เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้สำหรับจัดการและคิดคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆ

. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ทำหน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุดรายชื่อสำหรับป้อนชื่อ ที่อยู่ติดต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจำ นัดหมาย                                       

. เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอในการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆ

ตอบข้อ  . เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้สำหรับจัดการและคิดคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆ

 

 

 

10. โปรแกรม Out look เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานใด

. เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดทำเอกสารที่เป็นงานเขียนได้ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ                                

. เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้สำหรับจัดการและคิดคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆ

. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ทำหน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุดรายชื่อสำหรับป้อนชื่อ ที่อยู่ติดต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจำ นัดหมาย                                       

. เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอในการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆ

ตอบข้อ  . เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ทำหน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุดรายชื่อสำหรับป้อนชื่อ ที่อยู่ติดต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจำ นัดหมาย

 

11. โปรแกรม Power point เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานใด

. เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดทำเอกสารที่เป็นงานเขียนได้ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ                                

. เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้สำหรับจัดการและคิดคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆ

. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ทำหน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุดรายชื่อสำหรับป้อนชื่อ ที่อยู่ติดต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจำ นัดหมาย                                       

. เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอในการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆ

ตอบข้อ   . เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอในการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆ

 

12. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของไวรัส

.  ไฟล์ไวรัส ( File Virus)                

.  แมกโครไวรัส  (Macro Virus)

. บู๊ตไวรัสและพาร์ติชั่นเช็คเตอร์ไวรัส (Boot and partition section Viruses)                                      

. ฮาร์ดดิสก์ไวรัส (Hard disk Virus)

ตอบข้อ ง. ไฟล์ไวรัส ( File Virus)  ไฟล์ไวรัสจะติดต่อไปยังไฟล์ที่เป็นโปรแกรมต่างๆโดยเมื่อเรียกโปรแกรมที่มีไวรัวขึ้นมาใช้งาน ก็จะแพร่เชื้อไปยังโปรแกรมอื่นๆในฮาร์ดิสก์ รวมทั้งฟล๊อปปี้ดิสก์ที่อยู่ในไดรฟ์ด้วย

                แมกโครไวรัส  (Macro Virus) แมกโครไวรัส  จะแพร่ไปยังไฟล์เอกสารโดยมีผลกับไฟล์ที่สร้างในโปรแกรมที่มีภาษาแมกโคร เช่น Word หรือ Excel

  บู๊ตไวรัสและพาร์ติชั่นเช็คเตอร์ไวรัส (Boot and partition section Viruses) ไวรัสทั้งสองชนิดนี้จะติดต่อไปยังซอฟท์แวร์ที่ระบบใช้เอง ซึ่งเป็นเนื้อที่บางส่วนบนฮาร์ดิสก์ที่เก็บคำสั่งบู๊ตเครื่อง ซึ่งต้องให้ผู้เชียวชาญมาแก้ไข

 

13. โมเด็มมีกี่ชนิด

. มีสองชนิด คือ โมเด็มภายนอก และ โมเด็มภายใน                                 

. มีชนิดเดียว คือ Internet 

. มีชนิดเดียว คือ  External                                              

. มีชนิดเดียว คือ  telephone modem

ตอบข้อ   . มีสองชนิด คือ โมเด็มภายนอก และ โมเด็มภายใน

 

14. ข้อใดคืออุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล

. แผ่นดีวีดี                                                           . ซิปดิสก์

. ซุปเปอร์ดิสก์                                                    . ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ   . ถูกทุกข้อ

 

15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรมเว็บเบราวเซอร์ (web browser)

.  มาช่วยเพื่อแสดงข้อมูล เว็บเพจต่างๆบนหน้าจอ                                    

. โปรแกรม Netscape Navigator คือ โปรแกรมเว็บเบราวเซอร์

.  โปรแกรม Microsoft  Internet Explorer คือ โปรแกรมเว็บเบราวเซอร์                                              

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ   . ถูกทุกข้อ

 

16. ข้อใดเป็น Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์

.

CD Drive
, Monitor                                        .  CPU , Operating system

. System Unit , Windows XP                         . Microsoft  office , printer

ตอบข้อ  . ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

1.       อุปกรณ์รับข้อมูล (Input  Hard ware )เช่น Keyboard , Mouse ,

CD Drive

2.       อุปกรณ์แสดงผล (Output Hard ware) เช่น Display , Screen , Monitor , Printer, อุปกรณ์ประเภท Sound เช่น ลำโพง หรือหูฟัง

3.       อุปกรณ์สำหรับประมวลผลและหน่วยความจำ (Processing & Memory Hard ware) เช่น COU , RAM , ROM

4.       หน่วยความจำสำรอง ( Secondary Storage Hard ware)  เช่น CD- ROM ,Floppy Disk

5.       อุปกรณ์การสื่อสาร (Communications Devices ) เช่น Modem , Cable

17. ข้อใดเป็น Software ของระบบคอมพิวเตอร์

.  Intel Pentium 4                                              . Internet Explorer

. Uninterruptible Power  Supply                   .Laser printer

ตอบข้อ  . System Software คือ ซอฟร์แวร์ระบบที่เป็นสื่อกลางระหว่างซอฟร์แวร์ประยุกต์กับฮาร์ดแวร์เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอฟร์แวร์ระบบได้แก่ ระบบปฏิบัติการ (Operating system) เช่น ระบบปฏิบัติการ DOS ,Windows 98, Windows NT ,Unix เป็นต้น (Intel Pentium 4) เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ หรือชิพขนาด 32 บิต ที่ใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์ , Internet Explorer เป็นเบราเซอร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้ค้นหาทั้งของเว็บต่างๆบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต , Uninterruptible Power Supply  (UPS) เป็ยอุปกรณ์จ่ายไฟสำรองในกรณีที่ไฟดับ , Laser printer เป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์

 

18. คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเหตุใด

. Speed ,Reliability                                            . Reliability , Accuracy

. Accuracy , Storage                                        . ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ  . ความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่สำคัญๆ ดังนี้

1. ความสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

2. มีความเร็วในการประมวลผลสูง (High Speed)

3. มีความเชื่อถือได้และมีความถูกต้องแม่นยำ (Reliability and Accuracy )

4. สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ได้เป็นจำนวนมาก (Storage)

5. สามารถแสดงผลทางกราฟิก ภาพต่างๆ ตลอดจนสัญญาณเสียงที่ทำงานในระบบหลายสื่อ (Multimedia)

6. สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

 

19. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถ

. ปฏิบัติตามคำสั่ง/คำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์                                  

. สร้างชุดคำสั่งเพื่อนำมาปฏิบัติ

. ตรวจสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง

. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตอบข้อ ก. คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Device) ที่มีความสามารถในการจดจำข้อมูลและคำสั่งได้ โดยการนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อนหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการดึงคำสั่งออกมาเพื่อนำไปปฏิบัติงาน และจะให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการ

 

20. ข้อใดไม่ใช่ Personal Computer

.  Notebook                                                        . Supercomputer

. Microcomputer                                               . Desktop computer

ตอบข้อ  . Microcomputer หรือคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.       Personal Computer (PCs) จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (ไมโครคอมพิวเตอร์) ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น Desktop , PCs , Notebook , Laptop เป็นต้น

2.       Workstations (สถานีงาน) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และราคาแพง ส่วนใหญ่นำมาใช้งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ งานออกแบบกราฟิกต่างๆ เป็นต้น (Supercomputer เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง)

 

 

21. คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ธุรกิจการค้าต่างๆสถาบันการศึกษาจัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภท

. Analog Computer                                          . Digital Computer

. Hybrid  Computer                                          . Electrical Computer

ตอบข้อ   . ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ธุรกิจการค้าต่างๆและสถาบันการศึกษาก็คือ ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ( Digital Computer ) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลข นั้นคือ รหัสที่เป็นเลข 0 และ 1 เท่านั้น ทั้งนี้สัญญาณจะมีลักษณะเป็น Square Wave ซึ่งจะนับได้ทีละ 1 หน่วย

 

22. LPM และ CPM เป็นหน่วยความเร็วในการทำงานของ

. Scanner                                                            . Refresh Rate ของจอภาพ

. Dot Matrix Printer                                         . CPU

ตอบข้อ  . เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.       Impact Printer จะมีกลไกในการพิมพ์ตัวอักษรเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีด เช่น Daisy Wheel Printer , Dot Matrix Printer , และ Line Printer โดยหน่วยที่ใช้ความเร็วในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้คือ LPM (Lines Per Minute) และ CPM (Characters  Per Minute)

2.       Non-Impact Print จะมีกลไกการพิมพ์ข้อความหรือภาพกราฟิกโดยการฉีดหรือหลอมละลายหมึกลงบนกระดาษ เช่น Laser Printer , Ink Jet Printer, (Photo Printer) และ Thernal Printer

 

23.  เมื่อหงาย Mouse พบว่ามีลูกบอลยางอยู่ด้านล่างเพื่อรับสัญญาณเคลื่อนที่ Mouse แสดงว่า Mouse นี้เป็นชนิดใด

. Mechanical Mouse                                         . Optical Mouse

. Wireless Mouse                                               . Ball Mouse

ตอบข้อ ก.  Mouse แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.       Mechanical Mouse คือเมาส์ที่มีลูกบอลยางอยู่ด้านล่างเพื่อรับสัญญาณการเคลื่อนที่ของเมาส์

2.       Optical Mouse คือ เมาส์ที่ใช้ลำแสงเพื่อตามตำแหน่งเคอร์เซอร์หรือตัวชี้บนจอภาพโดยจะไม่มีลูกบอลกลิ้งเหมือนเมาส์ทั่วไป

3.       Wireless Mouse คือเมาส์ที่ไม่มีสายเชื่อมต่อ  แต่จะมีสัญญาณด้วยคลื่นอินฟาเรดแทน

24. ตัวเลือกข้อใดที่เป็นหน่วยความจำแบบปฐมภูมิ (Primary Storage )

. Floppy Disk                                                     . RAM

.DVD                                                                  . Hard Disk

ตอบข้อ  . หน่วยความจำหลัก (Main Memory, Primary Storage, Internal Memory, Random Access Memory(RAM) มีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.       จัดเก็บข้อมูลสำหรับการประมวลผล

2.       จัดเก็บคำสั่งก่อนการประมวลผล

3.       จัดเก็บข้อมูลหลังจากการประมวลผล เพื่อส่งผลลัพธ์ออกเป็นเอาท์พุตหรือจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรอง ซึ่ง RAM จัดเป็นหน่วยความจำชนิด Volatile คือ ข้อมูลจะสูญหายได้ถ้าหยุดจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

 

25. ตัวเลือกข้อใดที่เป็นคุณสมบัติ (Characteristic ) ของ Floppy Disk

.ใช้หลักการของเสียง                                       . ใช้หลักการของแม่เหล็ก

.ใช้หลักการของความร้อน                              . ใช้หลักการของแสง

ตอบข้อ ข. คุณลักษณะของจานแม่เหล็กแบบอ่อน (Floppy Disk หรือ Diskette) มีดังนี้

1.       จัดเก็บข้อมูลโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กที่ทำให้เกิดจุดบนพื้นผิวของจานแม่เหล็ก

2.       จัดเก็บพื้นที่บนแผ่นดิสก์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น Track และ Sector

3.       ความจุในการจัดเก็บข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นดิสก์ (Recording Density)

4.       มี Write-protect Feature เป็นตัวป้องกันการเขียนข้อมูลทับ

5.       สามารถนำ Diskette เคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆได้อย่างสะดวก

26. คุณสมบัติของ DVD ที่แตกต่างไปจาก Floppy Disk คือ

. ใช้หลักการของแสง                                       . ใช้หลักการของแม่เหล็ก

. Sectors                                                              . Tracks

ตอบข้อ ก . DVD (Digital Versatile Disk ) เป็นสื่อบันทึกข้อมูลประเภท Optical Disk นั่นคือใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการอ่านหรือเขียนข้อมูล โดยแผ่นดีวีดี จะมีขนาดเท่ากับแผ่นซีดีแต่มีคุณภาพสูงกว่าและเก็บข้อมูลได้มากกว่าตั้งแต่ 4.7 GB ไปจนถึง 17 GB 

 

 

27. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เก็บข้อมูลได้มากที่สุด

. ROM                                                                 . Floppy Disk

. DVD                                                                 . RAM

ตอบข้อ ค. จากตัวเลือก DVD  เป็นหน่วยความจำสำรองที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุด คือตั้งแต่ 4.7 -17 กิกะไบต์ ส่วนแผ่น Floppy Disk ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ใช้ในปัจจุบันจะสามารถเก็บข้อมูลได้ 1.44 เมกะไบต์ สำหรับ RAM และ ROM เป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่ใช้เก็บข้อมูลและคำสั่งใน CPU ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีหน่วยความจุข้อมูลเป็นกิโลไบต์หรือเมกะไบต์

 

28. ข้อมูลสูญหายเมื่อไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงเป็นคุณสมบัติของอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทใด

. Hard Disk                                                         . Compact Disk

. Floppy Disk                                                     . RAM

ตอบข้อ  . RAM

 

29. การสื่อสารของคอมพิวเตอร์หมายถึงตัวเลือกในข้อใด

. การที่ คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้                              

. มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง

.คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องรับ ส่งข้อมูลได้

. คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลแบบ Multiprocessing

ตอบข้อ ค. ในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสื่อสารในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง โดยมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายผ่านคู่สายโทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ซึ่งถือว่าเป็นการใช้โปรแกรมประยุกต์และข้อมูลร่วมกัน

 

30. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งไปในเครือข่าย

. Server                                                               . Internet

. Coaxial Cable                                                  . Modem

ตอบข้อ  . Modem คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาลอก (Modulation) และเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกให้เป็นสัญญาณดิจิตอล (Demodulation)ซึ่งความเร็วในการทำงานของโมเด็มจะมีหน่วยความจำเป็น Kbps (Kilobit per second)

 

31. ข้อใดที่มิใช่องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล

. อุปกรณ์ส่งข้อมูล                            

. อุปกรณ์รับข้อมูล

. ตัวกลางสำหรับการสื่อสาร                                          

. การแสดงผลบนจอภาพ

ตอบข้อ ง. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมี 3 ส่วน คือ

1.       แหล่งกำเนิด (Source) หรืออุปกรณ์ส่ง (Sending Devices)

2.       ตัวกลาง(Medium ) หรือข่ายงานสื่อสาร (Communication Link)

3.       แหล่งรับข้อมูล (Receiver)

 

32. การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์พร้อมกันสองทิศทางในเวลาเดียวกันเรียกว่า

. Simplex                                                            . Half Duplex

.Full Duplex                                                       . Mono Directional

ตอบข้อ  . ทิศทางของการรับ ส่งข้อมูลในระบบโทรศัพท์ จะมีการเคลื่อนที่ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1.       Simplex Transmission เป็นการส่งแบบทิศทางเดียว เช่น วิทยุ โทรทัศน์

2.       Half Duplex Transmission เป็นการส่งแบบ 2 ทิศทาง ในเวลาเดียวกัน เช่น วิทยุสื่อสารของตำรวจแบบ Wally – Talky

3.       Full Duplex Transmission เป็นการส่งแบบ 2 ทิศทาง ในเวลาเดียวกัน เช่น โทรทัศน์

 

33. อุปกรณ์ใดที่ไม่ใช่อุปกรณ์แสดงผล

. เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                         . แป้นพิมพ์

.  จอภาพ LCD                                                   . ลำโพง

ตอบข้อ  . ลำโพง

 

 

34. ตัวเลือกใดที่ไม่ใช่คุณสมบัติของจอภาพ

. ขนาดของจอภาพ                                            . จำนวน Pixels

. จำนวนสี่ที่แสดง                                             . ราคาจอภาพ

ตอบข้อ  . คุณสมบัติที่สำคัญของจอภาพ มีดังนี้

1.       ขนาดของจอภาพ ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นนิ้วโดยการวัดขนาดของจอภาพจะวัดจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง เป็นเส้นทแยงมุม

2.       จำนวน Pixels ต่อพื้นที่ (Resolution) ซึ่งจะมีผลต่อความคมชัดของภาพ

3.       ความสว่างของจอภาพ (Refresh Rate)

4.       จำนวนที่ว่างระหว่าง Pixels (Dot Pitch)

5.       ลักษณะของหน้าจอนั่นคือ เป็นจอแบบโค้งนูนหรือแบบแบนเรียบ

6.       จำนวนสีที่แสดงซึ่งจะมีผลต่อความสวยงามของภาพ

 

35. การวัดขนาดของจอภาพวัดจากตัวเลือกใด

.ความกว้างของจอภาพ                                   

. ความสูงของจอภาพ

.เส้นทแยงมุมของจอภาพ                                               

. ความกว้างและความสูงของจอภาพ

ตอบข้อ   . ความสูงของจอภาพ

 

36. เครื่องพิมพ์ประเภทใดที่สามารถพิมพ์สำเนาได้ในการพิมพ์ครั้งเดียวกัน

. เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                         . Photo Printer

. Ink Jet Printer                                                 . Dot Matrix Printer

ตอบข้อ  . Dot Matrix Printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่สร้างอักขระต่างๆ โดยการใช้จุดแนวตั้งและแนวนอนมาเรียงต่อกัน โดยบรรจุไว้ที่หัวพิมพ์ (Print Head) การพิมพ์ตัวอักขระบนกระดาษเกิดจากการที่หัวพิมพ์ของตัวอักขระต่างๆกระทบกับผ้าริบบอน (Fabric Ribbon) เกิดเป็นตัวอักษรต่างๆซึ่งถ้าจำนวนจุดที่ประกอบขึ้นเป็นตัวอักษรนั้นมีจำนวนมากเท่าไร คุณภาพของการพิมพ์จะดีมากเท่านั้น ทั้งนี้ Dot Matrix จะนิยมนำมาใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินที่ต้องการสำเนา

 

37. เครื่องพิมพ์ประเภทใดที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ประเภท Non-Impact Printer

. Daisy Wheel    Printer                                   . Ink Jet Printer 

. เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                         . Photo Printer

ตอบข้อ  . Daisy Wheel     Printer

 

38. เครื่องพิมพ์ประเภทใดที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ประเภท Impact Printer

. เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                         . Daisy Wheel    Printer

. Dot Matrix Printer                                         . Line Printer

ตอบข้อ  . เครื่องพิมพ์เลเซอร์

39. เครื่องพิมพ์ประเภทใดที่พิมพ์ข้อมูลโดยใช้หลักการของแสง

. Dot Matrix Printer                                         . Photo Printer

.Thermal  Printer                                              . เครื่องพิมพ์เลเซอร์

ตอบข้อ  .Thermal  Printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ความร้อนในการสร้างภาพที่จุดลงบนกระดาษ จัดเป็นเครื่องพิมพ์ประเภท Highest Quality Color และมีความเร็วในการทำงานประมาณ 4-5 หน้าต่อนาที (PPM) ซึ่งเครื่องพิมพ์ชนิดนี้มีใช้น้อยมากในปัจจุบัน

 

40. เครื่องพิมพ์ประเภทใดที่ใช้หลักความร้อนในการพิมพ์

. เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                         . Thermal  Printer

. . Ink Jet Printer                                             . Dot Matrix Printer

ตอบข้อ  .  Laser Printer  มีการทำงานเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสารโดยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะใช้ Light Beam ในการเคลื่อนย้ายภาพไปบนกระดาษทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูง สวยงามและคมชัดทั้งรูปภาพและตัวอักษร อีกทั้งยังทำงานได้เงียบและเร็วกว่าแบบ Dot Matrix โดยจะมีความเร็วในการพิมพ์ประมาณ 6-20 หน้าต่อนาที สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์

 

41.  อุปกรณ์ใดที่ไม่ใช่หน่วยเก็บข้อมูล

             . Hard Disk                                                            . CPU

. Floppy Disk                                                     . Tape

ตอบข้อ  . หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit : CPU) มีหน้าที่หลัก 3 ประการคือ

1.       ทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

2.       เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

3.       เป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

 

42. การทำซ้ำซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต เรียกว่า

. Software Theft                                              

. Intellectual Property Violation

. Software Piracy                                             

.  IP Theft

ตอบข้อ  . การโจรกรรมซอฟต์แวร์ (Software  Piracy )  หมายถึง การทำสำเนาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย โดยที่ผู้นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

 

43. ตัวเลือกใดคือสิ่งที่ควบคุมว่าเราจะใส่ข้อมูลอย่างไร และสารสนเทศแสดงผลจอภาพอย่างไร

. Desktop                                                            .  Utility Program

. User Interface                                                 . Operating System

ตอบข้อ  ตัวประสานกับผู้ใช้ (User Interface) หมายถึง ส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งจะแสดงสารสนเทศและนำเสนอคำสั่งต่างๆบนจอภาพ ซึ่งจะทำให้เราสื่อสารกับมันได้ ปัจจุบันนี้ตัวประสานกับผู้ใช้ซึ่งนิยมกันมากที่สุด คือตัวประสานกับผู้ใช้ด้วยภาพ (GUI) ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในโปรแกรมเดียวกันมาครั้งละหลายชุดรวมกัน

 

44.  ตัวเลือกข้อใดคือ ซอฟต์แวร์ซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อช่วยในการสร้างเว็บเพจ

. Paint 2 Image Editing    Software                              

. E- mail Software

. Word Processing Software         

.  Web Page Authoring Software

ตอบข้อ  .  Web Page Authoring Software เป็นซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะด้าน (Specialized Software) ประเภทหนึ่งซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการออกแบบหรือปรับแต่งเว็บเพจให้ทันสมัย เช่น ภาพกราฟิก เสียง วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และผลกระทบพิเศษอื่นๆ

45.  ซอฟต์แวร์ ขายปลีกที่มีลิขสิทธิ์ผลิตขึ้นมาตามความต้องการหลากหลายของผู้ใช้ เรียกว่า

. Custom Software                                          

. Shareware

. Package Software                                         

. Public-Domain Software

ตอบข้อ ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package Software ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นชุดสำเร็จเพื่อให้ลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายสามารถเลือกซื้อสำหรับใช้งานทั่วไปตามความต้องการของตนเองได้ เช่น Microsoft Office จะประกอบด้วยโปรแกรมประมวลคำ (Word Processing)โปรแกรมตารางทำการ (Spreadsheet) เป็นต้น

 

46. การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์ของเราต้องวิ่งบน

. Operating System                                         

. Utility Program

. Antivirus Program                                        

. Disk Scanning Program

ตอบข้อ  . Operating System

47. พื้นที่ทำงานบนจอภาพซึ่งมีส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ เรียกว่า

. Desktop                                                            . Utility Program

. Icon                                                                   . Dialog Box

ตอบข้อ  . Desktop คือพื้นที่ทำงานบนหน้าจอทั้งหมดเวลาเปิดเครื่องพีซีที่มีระบบปฏิบัติการ Windows ขึ้นมา โดยไอคอนต่างๆที่อยู่บนหน้าจอยังพบปุ่มการทำงานต่างๆ เช่น เมนู วินโดว์ และไดอะล็อกบ็อกซ์ อีกด้วย

 

48. ชุดของคำสั่งซึ่งบอกคอมพิวเตอร์ว่าให้ทำอะไร และสิ่งนั้นทำได้อย่างไร เรียกว่า

. Command                                                        . Program

. User Response                                                . Dialog Box

ตอบข้อ ข. โปรแกรม (Program) หมายถึงเซตของคำสั่งทำทีละขั้นตอนเพื่อชี้แนะให้คอมพิวเตอร์ทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เครื่องทำ และให้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ ทั้งนี้โปรแกรมจะต้องเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language )

 

49.ตัวเลือกข้อใดคือตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบ

. Spreadsheet Program                                    . Operating System

. E- mail Program                                             . Web Browser

ตอบข้อ ข. Operating System

 

50. ส่วนที่สำคัญของระบบปฏิบัติการซึ้งกำหนดค่าทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ เรียกว่า

. Kernel                                                               . Boot

. Platform                                                           .BIOS

ตอบข้อ  . โปรแกรมตัวกำกับดูแล (Supervisor Program) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะจัดการในเรื่องของ CPU ที่อยู่ภายในหน่วยความจำหลัก จัดการระบบแฟ้มและอำนวยการโปรแกรมอื่นๆ เพื่อให้กระทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการทำงานของโปรแกรมประยุกต์

narit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
จบรัฐศาสตร์การปกครอง  เรียนกฏหมายมหาชนและกฏหมามปกครองสามารถสอบตํารวจสายปราบปรามได้ไหมครับ
tankun ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. Save ต่างหรือเหมือนกับ Save as อย่างไร
ก. Save การบันทึกเอกสารเก่าที่เคยบันทึกแล้ว
ข. Save as การบันทึกเอกสารเก่าที่เคยบันทึกแล้ว
ค. Save as การบันทึกเอกสาร โดยการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการ
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค =

2. ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูล โดยใช้คำสั่งจากเมนู ต้องเลือกเมนูใด
ก. File
ข. Edit =
ค. Help
ง. Format

3. การสมัครเป็นสมาชิกอีเมล์ต้องดำเนินการที่หัวข้อใด
ก. Sign up =
ข. Log in
ค. Sing in
ง. Log out

4. หากต้องการแนบไฟล์รูปภาพไปพร้อมกับ E-mail ต้องคลิกเลือกข้อใด
ก. Sent Items
ข. Subject
ค. Inbox
ง. Attachment =

5. หากต้องการเปิดดูอีเมล์ที่ส่งไม่สำเร็จ จะดูได้จากที่ใด
ก. Outbox
ข. Delete Items
ค. Drafts =
ง. Inbox
6. ไวรัสชนิดไหน ที่สามารถแนบมากับอีเมล์ อีการ์ดหรือโปรแกรมที่ให้ดาว์นโหลด
ก. หนอน (Worm)
ข. ไฟล์ไวรัส (file virus)
ค. ม้าโทรจัน (Trojan) =
ง. มาโครไวรัส (macro virus)

7. การใช้งานโปรแกรม Microsoft word ข้อใดคือขั้นตอนการแปลงตารางข้อมูลให้แสดงผลแบบไม่มีตารางและมีการแบ่งระยะแท๊บ
ก. เลือกเมนูคำสั่ง Table....Split Table.....Ok.....Tabs
ข. เลือกเมนูคำสั่ง Table.....Convert.....Table to Text.....Tabs =
ค. เลือกเมนูคำสั่ง Tools.....Helps.....Fonts.....Tabs
ง. เลือกคำสั่ง Insert.....Tabs.....Line

8. ไฟล์ภาพข้อใดที่ไม่ใช่ไฟล์ภาพที่สนับสนุน PowerPoint
ก. .avi, .asf, .asx, .rmi, .wma, .wax, .wav
ข. .gif, .jpg, .png
ค. .mp3, flv, .net, .php =
ง. .emf, .wmf, .bmp, .dib, .rle
9. ประเภทของบุคลากรในงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 1 ประเภท คือ ผู้ใช้งานทั่วไป
ข. 2 ประเภท คือ ระดับผู้ปฏิบัติการ ระดับผู้บริหาร
ค. 3 ประเภท คือ ระดับผู้บริการ ระดับวิชาการ ระดับผู้ปฏิบัติการ =
ง. 4 ประเภท คือ ระดับผู้บริหาร ระดับวิชาการ ระดับผู้ปฏิบัติการ ผู้ใช้งานทั่วไป

10. Wireless LAN หมายถึงข้อใด
ก. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
ข. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
ค. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
ง. เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน =

11. ในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ เช่น ลบแฟ้มข้อมูลผิด หากเราต้องการกู้กลับคืนมาจะใช้คำสั่งใด
ก. ใช้คำสั่ง Undo
ข. ใช้คำสั่ง Restore ใน Recycle Bin =
ค. ใช้คำสั่ง Come Back
ง. ใช้คำสั่ง Re Ran

12. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เมื่อพบความผิดพลาด ###### ภายในเซลล์ที่มีฟังก์ชันคำนวณข้อมูลหากต้องการแก้ไขให้แสดงตัวเลขต้องใช้วิธีการข้อใด
1. แก้ไขชื่อเซลล์และชื่อฟังก์ชันให้ถุกต้อง
2. แก้ไขเซลล์ที่อ้างอิงให้ถูกต้อง
3. ตรวจสอบตัวแปรและแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ปรับคอลัมน์ให้กว้างขึ้น =

13. ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน word มีสกุลต่อท้ายชื่อที่บันทึกเป็นอะไร
1. DOC =
2. TXT
3. JPEG
4. BMP

14. ข้อใดเป็นการบวก excel ที่ถูกต้อง
1. =C2*D1
2. A2+A4*A4
3. =sum (B1 : B5) =
4. =sum (B1 > B5)

15. ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้อะไรเป็นตัวกำหนดอ้างอิงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ
1. TCP/IP
2. Network Number
3. IP Address =
4. Host Number
16. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์เครือข่าย (social network) อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างหน้าเว็บของตัวเอง และใส่ข้อมูลต่างๆ ตามต้องการ (Profile page)
ก. my space
ข. hi5, twitter
ค. facebook
ง. ถูกทุกข้อ =

17. หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ
ก. Character
ข. Byte
ค. Bit=ง. Database

18. ต้นแบบของสไลด์ซึ่งจะจัดการเรื่องพื้นหลัง รูปแบบ สีข้อความ เรียกว่าอะไร
ก. Corporate
ข. AutoContent Wizard
ค. Template =
ง. Presentation

19. ข้อมูล 32 บิตมีกี่ไบต์
ก. 2 ไบต์
ข. 3 ไบต์
ค. 4 ไบต์ =
ง. 5 ไบต์
ข้อสอบตำรวจ เน้นๆ  ตรงประเด็น  เทคนิคการทำ  วิธีการจำ แจกฟรี ติดต่อ087-3740666 รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sobtid.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้