ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบก.พ. ข้อสอบก.พ. เฉลยข้อสอบก.พ. หนังสือสอบก.พ. ข้อสอบลับก.พ. ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบก.พ. ข้อสอบก.พ. เฉลยข้อสอบก.พ. หนังสือสอบก.พ. ข้อสอบลับก.พ. ล่าสุด


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย Tutor เมื่อเวลา(2011-12-08)

61.  ข้อใดเรียงลำดับความถูกต้องที่สุด

                 1. ประโยคเดียวกัน

                 2. เมื่อพูดแล้ว

                 3. ก็ถือว่ามีความหมายเช่นกัน

                 4. ทำให้เกิดผลต่างกัน

                 5. ความหมายของคำพูด

                 6. ขึ้นอยู่กับข้อความแวดล้อม

                 7. และขึ้นอยู่กับผลที่เกิดจากคำพูดนั้นๆ

                 ก. 5 2 6 7 3 1 4                                                                          ข.5 6 7 1 2 4 3

                 ค. 1 2 4 3 5 6 7                                                                        ง. 1 5 2 6 4 3 7

62. ข้อใดเรียงลำดับเนื้อความได้เหมาะสม 

                 1. เมื่อนั่งออกจากเทลอะวีฟ  จะกลับเข้าเยรูซาเล็ม  สองข้างทางแลไปไกลลิบเห็นมีแต่ภูเขาสีแสด

                 2. ไม่มีร่องรอยของความแห้งแล้ง  สีเขียวของต้นไม้กับสีแสดของหินทราย  ตัดกันเฉียบขาดน่าดู

                 3. เคยได้ยินมาว่า  อิสราเอลมีความสามารถในการทำทะเลทรายให้เป็นสีเขียวมาได้เห็นกั บตา

                 4. ไม่มีต้นไม้ใบหญ้า  แต่ที่มองเห็นใกล้ๆคือไรส้มสุดสายตา  ต้นไม้ใบเขียวชอุ่ม

          5. ทรัพยากรบุคคลดี บวกกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ทำให้คนใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

                 ก.1 3 2 4 5                                                                                      ข. 3 5 1 4 2

                 ค.3  4 2 5                                                                                        ง.5 3 1 4 2

63. เนื้อความต่อไปนี้  เรียงลำดับใจความได้ตามภาษาเขียนที่ถูกต้องตรงกับข้อใด

          1. การซึมซาบให้พระคุณของบิดามารดา  จึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของบุคคลทุก ชาติทุก

                     ศาสนา

                 2. เพราะเป็นบุคคลแรกที่ทำให้เกิด  ให้ปัจจัยเครื่องยังชีพ  ให้ความรู้  ให้การอบรมทางอุปนิสัยที่ดี

         3. ก็สุดวิสัยที่เขาจะรู้คุณเพื่อนบ้านและเพื่อนมนุษย์

                 4. บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า  เป็นต้น  ยกบิดามารดาเป็นบุคคลแรกในโลก

                 5. หากคนใดที่จิตทราม  จนไม่รู้คุณบิดามารดาแล้ว

                 ก.1 2 4 5 3                                                                                      ข.1 4 2 5 3

                 ค.4 2 5 3 1                                                                                      ง.4 5 3 1 2

64.จงเรียงลำดับข้อความนี้ให้เหมาะสม 

                 1. เนื่องจากคาเฟอีนสามารถผ่านตามกระแสเลือด  เข้าสู่สมองได้ภายในเวลาเพียงสิบห้านาที

                 2. แต่ถ้าคุณรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้ว  คาเฟอีนสักถ้วยก็จะทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าขึ้น

                 3. ถ้าหากคุณรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้ว  คาเฟอีนก็มีอิทธิพลน้อยที่สุดเช่นกัน

                 4. มันจึงมีพลังอำนาจมากที่สุด  ในขณะที่คุณมีความตื่นตัวอยู่น้อยที่สุด

                 5. คาเฟอีนสามารถสร้างสภาวะของการตื่นตัวให้เกิดขึ้นได้

                 ก.1 4 2 3 5                                                                                      ข.1 3 2 4 5

                 ค.5 4 3 2 1                                                                                      ง.5 3 2 4 1

65. จงเรียงลำดับข้อความนี้ให้เหมาะสม 

                  1. รถดับเพลิงจึงไม่สามารถเข้าไปได้

                  2. เพื่อสกัดและดับเพลิง

                  3. ด้วยเหตุนี้  เราจึงคิดสร้างรถดับเพลิงเล็กขึ้น

                  4. รถดับเพลิงก็รีบรุดมายังที่เกิดเหตุ

                  5. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตลาดแห่งหนึ่ง

                  6.เหตุการณ์ดังตัวอย่างนี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

                  7. แต่ทางเข้าตลาดนั้นแคบมาก

                  ก. 2 4 5 6 7 1 3                                                                       ข.4 2 6 5 7 1 3

                  ค.5 2 7 1 6 3                                                                             ง.6 4 2 7 1 5 3

คำสั่ง  ข้อ 66-69 จงพิจารณาคำ  หรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่กำหนดให้แล้ว  เลือกตัวเลือก ก.ข. ค.

                 หรือ ง. ที่มีความหมายตรงกับคำ  หรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้มากที่สุดและที่มีความหมายสอดคล้องกับ

               ข้อความที่กำหนดให้นั้น

66. ตำแหน่งที่จะเขียนเชิงอรรถ  มักเขียนไว้ท้ายเล่มหนังสือ  หรือบางทีเขียนไว้ท้ายหน้าของแต่ละหน้า

                 ก. รายละเอียดเรื่อง                                                                    ข. บัญชีรายชื่อหนังสือค้นคว้า

                 ค. หลักการจัดรูปเล่มหนังสือ                                            ง. ข้ออ้างอิง  หรือคำอธิบาย

67. ประชาทัณฑ์หมายถึง  การลงโทษผู้กระทำผิดนอกสารบบอาญายุติธรรม

                 ก. บัญชีเรื่อง                                                                                ข. ระเบียบ

                 ค.กฎหมาย                                                                                       ง.แบบแผน

68. คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณผูกพัน  เป็นรายปี  สำหรับก่อสร้างศูนย์บ้านพัก

      ข้าราชการในส่วนภูมิภาค  ปีละ 10 จังหวัด

                 ก. เงินรายรับที่ได้จากรายจ่าย                                                ข. เงินรายรับรายจ่ายประจำปี

                 ค. เงินรายจ่ายที่จำเป็น                                                             ง. เงินที่กำหนดไว้เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกัน

69.วัดนี้ตามตำนานกล่าวว่าเป็นวัดโบราณ  และเป็นวัดราษฏร์  การสร้างวัดนี้แต่เดิมไม่ปรากฏหลักฐาน  ว่า

     ท่านผู้ใดสร้าง

                 ก. ไม่มีรายละเอียด                                                                    ข. ไม่ได้กล่าวไว้ในหนังสืออ้างอิง

                 ค. ไม่มีผู้ใดยืนยันความถูกต้อง                                         ง.ไม่มีสิ่งใดยืนยันให้แน่ชัด

คำสั่ง ข้อ 70-75 จงอ่านข้อความที่กำหนดให้  แล้วตอบคำถามโดยพิจารณาเลือกตัวเลือก ก.ข.ค. และ ง.

               ที่ถูกต้องที่สุด

70.เสียงของคำ  เพี้ยนและกลายได้  ความหมายก็เพี้ยนและกลายได้ทำนองเดียวกันเพราะเสียงและความ

   หมายเป็นของคู่กัน ถ้าแยกกันแต่ละส่วนก็ไม่เป็นคำพูดในภาษาเพราะมีแต่เสียงอย่างเด ียวก็เป็นเสียงที่          

     ปราศจากความหมาย  ถ้ามีแต่ความหมายก็เป็นแค่ความในใจเมื่อไม่เปล่งเสียงออกมาก็ไม ่มีใครทราบ

     ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร

                 ก.ทั้งสองและความหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้

                 ข.ความสัมพันธ์ของเสียงและความหมายอยู่ที่การสื่อสาร

                 ค.การสื่อสารด้วยเสียงที่มีความหมายเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ที ่สุด

                 ง.ในการสื่อสารต้องใช้เสียงและความหมายประกอบกันจึงเข้าใจกัน

71.พินัยกรรมหรือคำสั่งแสดงความตั้งใจครั้งสุดท้าย  ที่จะยกทรัพย์สินวางข้อกำหนดใดๆเกี่ยวกับทรัพย์ของ

      ตน  อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเพื่อตนตายแล้ว

      ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร

72. ความคิดเรื่องสหกรณ์  เป็นความคิดแบบสังคมนิยมโดยแท้  แต่การสหกรณ์ก็มีผู้นำใช้ได้ผลดี

      เศรษฐกิจแบบนายทุนนั้นหลายแห่ง

                   ก.สหกรณ์เป็นอุดมคติของสังคมนิยม  แต่ใช้ได้ไม่เหมาะกับประเทศแบบทุนนิยม

                    ข.สหกรณ์เป็นอุดมคติทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแต่บางประเทศแบบทุน นิยมก็ใช้ได้ผลดี

                   ค.สหกรณ์เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยมแต่ขัดก ับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม

                   ง.สหกรณ์เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและแบบทุนนิยมด้ วย

73.ห้ามมิให้คนทำงานในที่มีเสียงดังเกิน 85  เดซิเบล  เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง  ใน 5 วันของสัปดาห์

                 ก.คนงานจะให้เวลาทำงานวันละ  8 ชั่วโมง  ติดต่อกันถึง 5 วัน  ในที่นี่มีเสียงดังขึ้นเกิน 85 เดซิเบล

             ไม่ได้

          ข. คนงานจะใช้เวลาทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 วัน  ในที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล

                   ไม่ได้

                 ค.ในหนึ่งสัปดาห์  คนงานสามารถทำงานวันละ 8 ชั่วโมง  ในที่ที่มีเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล  

                     ได้ไม่เกิน  2 วัน

                 ง. คนงานจะทำงาน 8 ชั่วโมง  ใน 5 วัน ในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลไม่ได้

74. ผงซักฟอกที่ใช้อยู่มีผลทำให้พืชน้ำเจริญเติบโต  เพราะว่ามีสารอาหารที่เป็นปุ๋ยของพืช  แต่จะมีผลทำให้น้ำ

       เสียในระยะหลัง  เพราะว่าพืชจะดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการหายใจ

       ข้อความนี้ตีความหมายอย่างไร

                 ก. ผลซักฟอกมีส่วนทำให้น้ำเสีย

                 ข. พืชน้ำเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่น้ำเสีย

                 ค. ผงซักฟอกให้ประโยชน์แก่มนุษย์ได้หลายอย่าง

                 ง. พืชน้ำจะไม่ใช้ออกซิเจน  ในอากาศมาปรุงอาหาร

75. ประตูสามยอดเป็นประตูกำแพงเมืองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสร้างเป็นประตูสามช่องมียอดทั้ง 

      สามช่อง ตั้งแต่นั้นมา  ชาวบ้านก็พากันเรียกประบั้นท้ายังกล่าวว่า ประตูสามยอด

                 ก.ชาวบ้านเป็นผู้สร้างประตูกำแพงเมือง

                 ข.ประตูสามยอดได้ชื่อจากลักษณะการสร้าง

                 ค. ประตูกำแพงเมืองนิยมสร้างให้มียอดเสมอ

                 ง. เริ่มการสร้างประตูกำแพงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5

คำสั่ง  จงอ่านบทความที่กำหนดให้  แล้วตอบคำถามข้อ  76-79 โดยพิจารณาตัวเลือก ก.ข.ค.หรือ ง. ที่ถูกต้อง

             ที่สุด  ทั้งนี้ให้ยึดเนื้อความในบทความเป็นหลัก

             หนังสือหรือข้อเขียนใดๆคือ สิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้น  การเขียนจึงหมายถึง  สิ่งที่มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษร  มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษร  มนุษย์เขียนอะไร  คำตอบคือ มนุษย์เขียนสิ่งที่ตนเองรู้หรือคิดถ้านั้นการอ่านคืออะไร  การอ่านคือความหมายที่จะถ่ายทอดสิ่งที่มนุษย์เขียนไว้กลับออกมา เป้นความคิด  เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว  ย่อมเห็นว่า  การอ่านกับการเขียนเป็นของคู่กันมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่อ อก

  อย่างไรก็ตามจึงจะเรียกว่า  อ่านดี  หรือ เขียนดี  เรื่องนี้นักปราชญ์ทางภาษาได้ให้ทรรศนะไว้ว่า ผู้เขียนแสดดงความคิดอย่างไร  ผู้อ่านก็ได้ความคิดอย่างนั้น  เอนเอียงไปตามนั้น  หรือปฏิบัติตามนั้นอย่างนี้เรียกว่าเขียนดี  และ ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไร  ผู้อ่านเข้าใจได้หมดรู้เท่าทันทุกความคิดแต่ผู้อ่านมีความคิดเป ็นของตนเอง  รู้จักวิเคราะห์เลือกรับแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์  ขจัดความคิดที่ไร้สาระออกไป  เพราะอ่านอย่างมีวิจารณญาณอย่างนี้เรียกว่า อ่านดี

76. บทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร 

                 ก.การเขียนหนังสือ                                                                   ข.การเขียนกับการอ่าน

                 ค.การเป็นนักอ่านที่ดี                                                              ง. การอ่านขั้นใช้วิจารณญาณ

77. การเขียนที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร 

                 ก. ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อเขียนได้ตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ

                 ข. ผู้เขียนใช้เหตุผลและหลักฐานต่างๆประกอบการเขียน

                 ค. ความคิดที่แสดงออกมาทันสมัยและเป็นจริง

                 ง.ภาษาที่ใช้สละสลวยและเข้าใจง่าย

78.ที่กล่าวว่า อ่านดีหมายความว่าอย่างไร

                 ก.อ่านเอาจริงเอาจัง

                 ข.เลือกอ่านเฉพาะบางตอนที่ดีและมีสาระ

                 ค.อ่านแล้วมีความรู้สึกคล้อยตาม

                 ง. อ่านแล้วได้ความรู้และความคิด

79.ผู้เขียนมีความประสงค์จะเน้นสิ่งใด 

                 ก.การเขียนและการอ่านที่ดี

                 ข.ความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนกับการอ่าน

                 ค.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนที่ดีกับผู้อ่านที่ดี

                 ง.ความสามารถในการเขียนและการอ่าน

คำสั่ง  จงอ่านข้อความที่ยกมาให้  แล้วตอบคำถามข้อ 80-85

           คำว่า  นางแปลว่า  หญิง มาตั้งแต่เดิม  มิได้จำกันว่า  หญิงสามีแล้วจึงใช้คำนำหน้าว่า นาง นางในวรรณคดีหรือนิยาย  นิทานทั้งหลาย  ล้วนเป็นนาง  และใช้นางเป็นคำแทนชื่อหญิงตำแหน่งต่างๆอย่าง นางพระกำนัล  นางสนองพระโอษฐ์ หรือคำว่า  นางใน  ก็ไม่ได้ใช้บอกว่าเป็นผู้มีสามีหรือยังไม่ม

ผู้ชายเป็นนายได้ตลอดชาติ  ผู้หญิงก็ควรจะเป็นนางในความหมายที่แปลว่าผู้หญิงได้ตลอดไปเหมื อนกัน  ก่อนแต่งงานเป็นนาง  แต่งงานก็เป็นนาง  อย่าแล้วกลับมาใช้สกุลเดิมก็เป็นนาง  ไม่มีตรงไหนที่กำหนดเอาไว้ว่า  ตอนไหนเป็นสาวหรือไม่สาว  มีผู้ข้องใจอยู่เหมือนกันว่า  ผู้หญิงที่อย่าแล้วกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิม  ทำไมจึงใช้คำนำหน้าว่านางสาวไม่ได้มาแยกเป็นนางกับนางสาวไม่เป็ นผลดีแก่ผู้หญิง  ผู้ชายไม่มีคำจำกัดสถานภาพของความเป็นโสดหรือไม่โสด  ผู้หญิงก็ควรมีสิทธิเช่นนั้นด้วย

80.จาดเรื่องที่ยกมาให้อ่าน คำว่า นางมีความเป็นอย่างไร

                 ก.มีความหมายอย่างเดียว                                                         ข.มีความหมายสองอย่าง

                 ค.มีความหมายมากกว่าสองอย่าง                                       ง.มีความหมายไม่แน่ชัด

81.คำว่า  นาง ที่นำหน้า สีดา  บุษบา ศกุนตลา  มีความหมายว่าอย่างไร

                 ก.หญิง                                                                                                ข.หญิงมีอายุ

                 ค. หญิงมีสามีแล้วอย่า                                                               ง.หญิงที่ไม่เป็นโสด

82. จากคำว่า นางใน นางสนม นางสนองพระโอษฐ์ ฯลฯ คำว่า นาง ทำให้เราทราบอะไร 

                 ก. ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีสามี                             ข.ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นยังไม่มีสามี

                 ค.ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้อย่าจากสามีแล้ว                       ง.ไม่มีข้อถูก

83.ผู้เขียนต้องการให้ใช้คำว่า นางอย่างไร

                 ก.นำหน้าชื่อหญิงที่เป็นสาวโสด                                        ข.นำหน้าชื่อหญิงที่มีสามี

                 ค.นำหน้าชื่อหญิงที่เลิกร้างกับสามีแล้ว                          ง.ถูกทุกข้อ

84.ผู้เขียนมีความเห็นว่าผู้ชายใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย อย่างไร

                 ก.ใช้ตลอดอย่างปัจจุบันที่ใช้อยู่                                           ข.ใช้ตอนก่อนแต่งงาน

                 ค.ใช้เมื่อแต่งงานแล้ว                                                                ง.ใช้เมื่ออย่ากับภริยาแล้ว

85. ผู้เขียนเห็นว่า  เกิดการเปรียบในเรื่องใด

                 ก.สิทธิในการแต่งงาน

                 ข.สิทธิในการใช้คำบอกความเป็นโสดหรือไม่โสด

                 ค.สิทธิในการดำรงตำแหน่งงานราชการ

                 ง.สิทธิในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ

คำสั่ง  จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 86-90

                 อนึ่งในสมัยที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตร  และไม่ถูกอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นมาบังคับให้เปลี่ยนแปลง ในที่นี้ภาวะบังคับเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้จงใจจะกล่าวโทษคนจ ากถิ่นอื่น  ความเจริญเติบโตทางเพศกับภาวะเศรษฐกิจสอดคล้องกัน  จะเห็นจากนิยายต่างๆและวรรณคดีตัวเอกของไทยเราอายุ 15-17 คนก็เริ่มมีความต้องการทางเพศ  ก็พร้อมที่จะตั้งครอบครัวภายในระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตร  แต่สมัยนี้ภาวะเศรษฐกิจบังคับให้มนุษย์ต้องยับยั้งความต้องการท างเพศไว้จนกว่าจะมีความพร้อมที่จะตั้งครอบครัวซึ่งห่างไกลกันปร ะมาณ  10 ปี  จะเห็นว่าเป็นการฝึกธรรมชาติเพียงใด  และมนุษย์ในปัจจุบันนี้จะต้องพยายามใช้สมอง  ใช้สมรรถภาพทางใจ  สร้างระเบียบทางใจขึ้นให้เหมาะแก่สภาพสังคมของตน

86. ข้อใดสรุปสาระของข้อความทั้งหมดได้ถูกต้อง 

                 ก. ภาวะฝืนธรรมชาติซึ่งหนุ่มสาวในสังคมไทยในปัจจุบันประสบอยู่เกิด จากอิทธิพลวัฒนธรรม

                 ข.ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเพศ  ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ  ทำให้คนยุคนี้ต้องสร้างระเบียบ

                     ทางใจขึ้น

                 ค. มนุษย์จะต้องรู้จักยับยั้งความต้องการทางเพศไว้ จนกว่าจะมีความพร้อมในการตั้งครอบครัว

                 ง.นิยายและวรรณคดีไทย  ชี้ให้เห็นว่าในสมัยก่อนคนมีอายุ 15-17 ปี  ก็มีความต้องการทางเพศ  และ

                    พร้อมจะตั้งครอบครัวได้แล้ว

87. ถ้าจะใช้เครื่องหมายวงเล็บ  สำหรับข้อความขยาย  จะใช้ข้อความใด

                 ก. ในที่นี้  ภาวะบังคับเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ไม่ได้จงใจจะกล่าวโทษคนจากถิ่นอื่น

                 ข. จะเห็นจากนิยายต่างๆและวรรณคดี  ตัวเอกของไทยเราอายุ 15-17 ก็เริ่มมีความต้องการทางเพศ

                 ค.ซึ่งห่างไกลกันประมาณ 10 ปี จะเห็นว่าการฝืนธรรมชาติเพียงใด

                 ง. และมนุษย์ในปัจจุบันนี้จะต้องพยายามใช้สมอง  ใช้สมรรถภาพทางใจ

88. ข้อใดไม่ใช่สิ่งจำเป็นเมื่อ  ความเจริญเติบโตทางเพศกับภาวะเศรษฐกิจสอดคล้องกัน

                 ก.ระเบียบทางใจ                                                               ข.ความต้องการทางเพศ

                 ค.การฝืนธรรมชาติ                                                                   ง.การใช้สมรรถภาพทางใจและสมอง  

89. ข้อเขียนนี้สนับสนุนความเห็นในข้อใด 

                 ก.สภาพสังคมไทยปัจจุบันไม่เหมาะกับคนไทย

          ข.หนุ่มสาวสมัยใหม่ไม่มีความยับยั้งในเรื่องเพศ

                 ค.เราแต่งงานช้าไปกว่าเดิมอีก 10 ปี

                 ง.ในภาวะที่จะต้องฝืนธรรมชาติควรสร้างระเบียบทางใจขึ้น

90.จากข้อความนี้  ทำให้เราเข้าใจหนุ่มสาวปัจจุบันอย่างไร

                 ก.มีความต้องการทางเพศช้าลงเพราะต้องเรียนหนังสือมากขึ้น

                 ข. มีความต้องการทางเพศเร็วขึ้น  แต่ต้องแต่งงานช้าลง

                 ค.ต้องยับยั้งและฝืนธรรมชาติอย่างมาก

                 ง.มีทางออกในเรื่องอื่นมากขึ้นแม้จะแต่งงานช้ากว่าเดิม

คำสั่ง  จงอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างพิจารณาแล้วตอบคำถามข้อ 91-100

                 ท่านอธิการบดี  ท่านผู้เกียรติและคณาจารย์ทุกท่าน

                 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญมาประกอบพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการเรื่องวัฒนธรรมพ ื้นบ้านไทยและมลายูในวันนี้  ผมได้รับทราบจากรายงานว่าการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านในมหาวิทยาลั ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น  มีอุปสรรคนานาประการในการเรียน  การสอน    และการสัมมนา  ครั้งนี้เป็นการสัมมนาในระยะเริ่มแรกสำหรับวิชาการแขนงนี้ในบ้า นเมืองเราด้วย  การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ ขึ้น  ย่อมเป็นโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเ ห็นและช่วยกันคิดแก้ปัญหาอันจะเกิดประโยชน์ยิ่งในการศึกษาวัฒนธ รรมพื้นบ้านสืบไป

ผมมีเหตุผลพิเศษในการสนับสนุนการสัมมนาทางวิชาการของภาควิชาภาษ าไทยคณะมนุษยศาสตร์ในวันนี้   เพราะว่าการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน  มีความสำคัญมากไม่เฉพาะในทางวิชาการ  แต่อาจนำไปใช้ในการบริหารปกครองบ้านเมือง  ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีแล้วว่าวัฒนธรรม  คือวิถีดำเนินชีวิตของบุคคลวัฒนธรรมเป็นสิ่งกำหนดความคิดความเช ื่อ พฤติกรรมของบุคคล  ดังนั้น  วัฒนธรรมจึงเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจของบุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ ปกครอง  ผู้ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประชาชนทั้งๆที่วัฒนธรรมมีความสำคัญเช่นนี้แต่ความสนใจที ่บุคคลทั่วไปให้แก่การศึกษาเรื่องนี้น้อยมาก   ทั้งนี้เพราะเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งซึมซาบเข้าไปในตัวบุคคลเริ ่มตั้งแต่กำเนิดจนตาย  ความคิด ความเชื่อ  หรือ พฤติกรรมของบุคคลได้แสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว  ถือเป็นสิ่งธรรมดาจนถึงขนาดไม่ได้คิดถึงมาทำไมจึงคิดอย่างนั้น  ทำเข่นนั้น  ทำไมเราจึงปฏิบัติเช่นนี้เป็นต้น  จนกว่าเราจะได้เห็นผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมอื่นเขาเชื่อ  เขาปฏิบัติหรือเขาประพฤติที่ไม่เหมือนเราเราจึงคิดว่าเราไม่เหม ือนเขาหรือเขาไม่เหมือนเราแต่ว่าของเราดีกว่าของเขา   ของเขาป่าเถื่อนกว่าของเราเป็นต้น  แต่ความจริงแล้ววัฒนธรรมเป็นกลไกในการดำเนินชีวิตของบุคคลมีที่ มาของต้นกำเนิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   วิถีชีวิตของบุคคลบางอย่างก็เป็นสิ่งสนับสนุนความเจริญของชาติบ างอย่างก็เป็นอุปสรรค  แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าวัฒนธรรมย่อยเปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแป ลงอยู่เสมอเพียงแต่บางครั้งเราไม่รู้สึกตัว   ที่ผมนำเรื่องนี้มากล่าวก็เพื่อจะให้เห็นว่าการปกครองจะเป็นการ ปกครองหน่วยงานก็ดี  การปกครองบ้านเมืองก็ดี  ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในกลไกของวิถีชีวิตของผู้ที่จะปกครอง แล้ว  ย่อมอยู่ในฐานะที่จะสู่ทาง  นำความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาสู่บ้านเมืองได้  แต่ในระยะที่ผ่านมานี้ความเข้าใจในเรื่องนี้มีไม่มากนัก  ในด้านวิชาการก็ยังไม่ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง  ผมหวังว่าการสัมมนาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้ นบ้านของไทยและมลายู  คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้การศึกษาค้นคว้าต่อไป  และจะได้นำผลให้ครูอาจารย์  นิสิตนักศึกษา  ได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราดียิ่งขึ้น  และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารบ้านเมืองของเรา  ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกที่ควรต่อไป    บัดนี้  ถึงเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนา  ขอให้สัมมนาครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุจุดประสงค์และเป็นประโยชน์สมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกประก าร

91. ข้อใดเป็นการกล่าวปฏิสันถารที่เหมาะสม 

                 ก. สวัสดีท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

                 ข. ท่านประชาชน  ท่านผู้มีเกียรติและผู้ฟังทุกท่าน

                 ค. ท่านคณบดี  ท่านผู้มีเกียรติและคณาจารย์ทุกท่าน

                 ง. ท่านผู้มีเกียรติ  คณบดี  และคณาจารย์ทุกท่าน

92. การกล่าวเปิดการสัมมนาครั้งนี้  เป็นการพูดแบบใด

                 ก.การพูดแสดงความคิดเห็น                                                  ข.การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

                 ค. การพูดเพื่อให้ความรู้                                    ง. การพูดจากต้นฉบับ

93.การกล่าวเปิดงานนี้เปิดงานเมื่อใด 

          ก.ก่อนรับฟังรายงานการจัดสัมมนา                                    ข.หลังรับฟังรายงานการจัดสัมมนา

                 ค.ก่อนเปิดการสัมมนา                                                             ง.ก่อนเปิดการสัมมนา

94.ผู้กล่าวรายงานได้รายงานในเรื่องใด 

                 ก.การสัมมนาเรื่องนี้อยู่ในระยะเริ่มแรกของแขนงวิชานี้

                 ข. การสัมมนาครั้งนี้มีอุปสรรคหลายอย่าง

          ค.การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพราะไม่เคยมีมาก่อน

                 ง. การจัดสัมมนาครั้งนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้ริเริ่ม

95. พอจะสรุปได้ว่าจุดประสงค์ของคณะกรรมการการจัดสัมมนาคือข้อใด 

                 ก.ส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย-มลายู

                 ข.เป็นการริเริ่มก่อตั้งสาขาวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย มลายู

                 ค.ให้เป็นโอกาสที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กัน

                 ง.เพื่อให้คนในวงวิชาการมาช่วยกัน  แก้ปัญหาวัฒนธรรมไทย-มลายู

96. วัฒนธรรม  มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง

                 ก. ความคิด  ค่านิยม การศึกษา                                             ข.ความคิด ความเชื่อ การกระทำ

                 ค.ความคิด  ความเข้าใจ พฤติกรรม                   ง.ความเชื่อมั่น  ค่านิยม  ประเพณี

97.เหตุใดจึงกล่าวว่า  วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ

                 ก. วัฒนธรรมเป็นวิถีดำเนินชีวิตบุคคล

                 ข.วัฒนธรรมแสดงเอกลักษณ์ของชาติ

                 ค.วัฒนธรรมมีส่วนในการตัดสินใจของบุคคล

                 ง.วัฒนธรรมเป็นเรื่องราวของชนชาติที่น่าศึกษา

98.คนไม่สนใจศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเพราะเหตุใด 

                 ก.เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก

                 ข.วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งได้ง่าย

                 ค.วัฒนธรรมเป็นเรื่องของนักวิชาการโดยเฉพาะ

                 ง.วัฒนธรรมมีผลกระทบที่มองไม่เห็นได้ง่ายนัก

99. การเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่างกันจะมีผลดีอย่างไร 

                 ก.ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมในระดับลึก

                 ข.ช่วยให้เข้าใจและประเมินค่าวัฒนธรรมต่างๆได้

                 ค.ช่วยให้ตัดสินใจวัฒนธรรมอื่นๆ

                 ง.ช่วยในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนให้คล้ายคลึงวัฒนธรรมอื่นๆ

100. ความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาจนำมาใช้ในการปกครองอย่างไร 

                 ก. ทำให้เกิดความหวงแหนรักษาวัฒนธรรมของชาติ

                 ข.ทำให้เกิดความสามัคคีร่วมมือในหมู่พวกที่มีวัฒนธรรมคล้ายกัน

                 ค.นำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาพัฒนาประเทศในทิศทางที่เหมาะสม

                 ง.สามารถมีความสัมพันธ์ติดต่อกับประเทศต่างๆได้ผลดีVCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน 

รวมจากการติว VCD 10 แผ่น ในราคาเพียงชุดละ 1550 บาท
แถมฟรีแนวข้อสอบเก่าและวิธีการทำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาค ก (กพ.)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ทั้งข้อสอบเก่าๆที่เคยออก

 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.comตัวอย่างการติว ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขอนุกรม


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบภาค ก กพ 500 ข้อ
เพื่อนๆขอกันเยอะเหลือเกิน ส่งให้ไม่ไหวเลย
โหลดเอาแล้วกันน่ะ
แนวข้อสอบมี 6 ชุดน่ะ
(ถ้า เพื่อนๆทำชุด 2 ได้รับรองว่าผ่านภาค ก ของ กพ ได้แน่นอนค่ะ)
http://www.ziddu.com/download/14754581/test1.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754626/test2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754638/test3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754654/test4.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754656/test5.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754659/test6.doc.html
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
kunya ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณคะ
way ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไม่มีเฉลยเหรอคะ
may_spsc ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thx
kamolchanok ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
มีเฉลยมั๊ยคะ กันงง
vespa1985 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ...
pornchai14 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
มีเฉลยหรือป่าวคับ ถ้ามีขอด้วยนะคับ graph_14@hotmail.co.th
sukjit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
joy.123 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
55555555555++
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้