ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล  เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์งานบุคคล
paiboon ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล  เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์งานบุคคล


1. ข้อใดเป็นทรัพยากรการบริหาร?
ก. คน และการจัดการ ข. เงิน
ค. วัสดุอุปกรณ์ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2. ทรัพยากรใดถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด?
ก. วัสดุอุปกรณ์ ข. เงิน
ค. การจัดการ ง. คน
ตอบ ง. คน

3. POSDCORB หมายถึงข้อใด?
ก. ชื่อของปราชญ์ทางด้านการบริหาร
ข. กระบวนการที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ
ค. วิธีการจัดการตามแนวทางของโจเซฟคิงส์เบอรี่
ง. คำย่อของการจัดองค์การและการประสานงาน
ตอบ ข. กระบวนการที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ

4. นอกจากคำว่า Personnel Administration ซึ่งหมายถึงการบริหารบุคคลแล้วยังมรการใช้คำอื่นๆ ในความหมายเดียวกันอีก คือ?
ก. 
Labor Relations ข. Industrial Relations
ค. Manpower Management 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

5. เป้าหมายสำคัญของการบริการงานบุคคลคืออะไร?
ก. แสวงหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถสำหรับองค์การ
ข. เสาะหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถให้แก่องค์การทั่วไป
ค. สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน
ง. ข้อ ก. กับข้อ ข. ถูก
ตอบ ค. สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน6. ผู้ใดกล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเมื่อพิจารณาในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็พบว่าคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการบริหาร?
ก. โจเซฟ คิงส์เบอรี่ ข. ลอเร็นซ์ แอปปลี
ค. ฟิลิซ์ ไนไกร ง. ข้อ ก. กับข้อ ข. ถูก
ตอบ ค. ฟิลิซ์ ไนไกร

7. คำย่อข้อใดต่อไปนี้ถูกที่สุด?
ก. 
POSDCORB ข. PODSCORB
ค. POSODORB ง. POSCORB
ตอบ ข. PODSCORB

8. การจัดการองค์การหมายถึง ข้อใด?
ก. การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่ จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้
ข. การจัดแบ่งสถานที่ราชการหรือเอกชนให้อยู่ในหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบไม่สับสน
ค. การกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนคนและการจัดสายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ง. การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หน่วยงานกิจหรือเอกชนให้มีความรัดกุม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบ ก. การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่ จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้

9. การบริหารงานบุคคลเกิดขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก?
ก. สหรัฐอเมริกา ข. จีน
ค. อาหรับ ง. อียิปต์
ตอบ ข. จีน

10. หลักฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนต่อจากสมัยโบราณนั้นค้นพบในช่วงเวลาใด
ก. ช่วงหลังปฎิวัติอุตสาหกรรม ข. ช่วงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ค. ช่วงมีการนำเครื่องจักรมาใช้ ง. ช่วยมีการปฏิวัติเกษตรกรรม
ตอบ ก. ช่วงหลังปฎิวัติอุตสาหกรรม

11. การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของผู้ใด?
ก. ลูกจ้างกับลูกจ้าง ข. ลูกจ้างกับช่างฝึกหัด
ค. ช่างฝีมือกับช่างฝีมือ ง. ลูกจ้างกับนายจ้าง
ตอบ ง. ลูกจ้างกับนายจ้าง

12. ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นไปทางใด?
ก. ทางบวกคือสนิทสนมกันมากขึ้น 
ข. ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ
ค. ไม่ดีนัก คือผู้ประกอบการรวยขึ้นส่วนผู้ใช้ฝีมือจนลง
ง. ทำให้คน ซึ่งเคยมีความรู้สึกกับเจ้าของงานฉันท์พี่น้องต้องออกไปทำงานในสถานที่ของโรงงานอุตสาหกรรมห่างไกลออกไปเกิดความว้าเหว่
ตอบ  ข. ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ

13. ข้อใดคือลักษณะของการบริหารงานบุคคลที่เน้นอำนาจนิยม?
ก. ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในระดับสูง
ข. ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ
ค. ผู้บริหารไม่คำนึงถึงการลงทุนด้านเครื่องจักรแต่ลงทุนด้านคน
ง. ผู้บริหารเชื่อว่าอำนาจย่อมมาจาก ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตอบ ข. ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ

14. ประเทศญี่ปุ่น ใช้การบริหารงานบุคคลแบบใด?
ก. แบบอำนาจนิยม ข. แบบบิดาปกครองบุตร
ค. แบบเน้นความเป็นวิชาชีพ ง. แบบเน้นระบบราชการ
ตอบ ข. แบบบิดาปกครองบุตร

15. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการฝ่ายพลเรือนมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเมื่อใด?
ก. เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2500
ข. เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2475
ค. สมัยรัชกาลที่ 6
ง. เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.
ตอบ ง. เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.

16. ข้อใดเป็นปัจจัยภายในองค์การที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล?
ก. การจูงใจในรูปของทรัพย์
ข. เทคนิควิทยาการและเทคโนโลยี
ค. ลักษณะของการจัดการ และสายการบังคับบัญชา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ17. ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกองค์การที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล?
ก. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล
ข. สภาพของตลาด
ค. แรงกดดันจากสหภาพแรงงาน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

18. เป้าประสงค์ของการบริหาร คืออะไร?
ก. การประสานความพยายามของคน
ข. การประสานความหมายของงาน
ค. การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ง. การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ตอบ ค. การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

19. ภารกิจหลักของการบริหารงานบุคคลคืออะไร?
ก. กำหนดความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน
ข. การตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ค. การธำรงรักษา พัฒนาและบริการ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

20. การบริหารงานบุคคลซึ่งมีความสำคัญมากต่อการบริการ ถูกจัดอยู่ในกระบวนการบริหารตามความนิยมในลำดับใด?
ก. อันดับแรก ข. อันดับสอง
ค. อันดับสุดท้าย ง. อันดับสาม
ตอบ  ง. อันดับสาม

21. การสรรหาต่างจากการเลือกสรรอย่างไร?
ก. การสรรหาเป็นกระบวนการคัดเลือกต่างกับการเลือกสรรเป็นกระบวนการดึงให้ผู้สนใจมากรอกใบสมัครงาน
ข. การเลือกสรรเป็นกระบวนการคัดเลือกและบรรจุคนเข้าทำงานต่างกับการสรรหาที่เป็นกระบวนการดึงให้ผู้สนใจในงานมากรอกใบสมัคร
ค. กระบวนการสรรหามีจุดสิ้นสุดที่การบรรจุส่วนกระบวนการเลือกสรรมีจุดสิ้นสุดที่การกรอกใบสมัครงาน
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. การเลือกสรรเป็นกระบวนการคัดเลือกและบรรจุคนเข้าทำงานต่างกับการสรรหาที่เป็นกระบวนการดึงให้ผู้สนใจในงานมากรอกใบสมัคร

22. การกำหนดความต้องการด้านบุคลากรต้องพิจารณาอะไรบ้าง?
ก. ปริมาณ ข. คุณภาพ
ค. โครงสร้างค่าตอบแทน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

23. การตอบสนองความต้องการด้านบุคคลต้องทำอะไรบ้าง?
ก. การสรรหา ข. การเลือกสรร
ค. การเตรียมบุคลากรใหม่ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

24. การธำรงรักษา พัฒนาและบริการบุคลากรต้องทำอะไรบ้าง?
ก. การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ข. การประเมินการปฏิบัติงาน
ค. การจัดสวัสดิการ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

25. การเตรียมบุคลากรใหม่สำหรับหน่วยงานต้องดำเนินการอะไรบ้าง?
ก. การปฐมนิเทศ ข. การมอบหมายงาน
ค. การนิเทศงาน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

26. แหล่งกำเนิดของระบบอุปถัมภ์ คือข้อใด?
ก. เอเชีย ข. อเมริกา
ค. ยุโรป ง. จีน
ตอบ ง. จีน


27. ได้มีการยอมรับว่า หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลมีสิทธิอำนาจ (Authority) ในแง่ใด?
ก. ตัดสินใจสั่งการในการบริหารทั่วไป ข. ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องบุคคล
ค. เป็นหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติ ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องบุคคล

28. การมอบหมายอำนาจตามหน้าที่ (Functional Authority) โดยผู้บริหารสูงสุดต่อหน่วยงานที่ปรึกษามีข้อดีอะไร?
ก. งานคล่องตัวรวดเร็ว ข. มีเอกภาพภาพในการบังคับบัญชา
ค. งานบรรลุผลเพราะปฏิบัติเป็นตัวผู้คิดและผู้ทำ ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. งานคล่องตัวรวดเร็ว

29. ผู้บริหารบุคคลมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทที่สำคัญที่สุดในจุดประสงค์ขององค์การคือ?
ก. งานและคน ข. งานและเงิน
ค. คนและเงิน ง. งาน
ตอบ  ก. งานและคน

30. การบริหารงานบุคคลในฝ่ายราชการพลเรือนของไทยมีวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยใด?
ก. อาณาจักรล้านนา ข. อาณาจักรสุวรรณภูมิ
ค. อาณาจักรสุโขทัย ง. อาณาจักรเม็งราย
ตอบ ค. อาณาจักรสุโขทัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์งานบุคคล ตำแหน่งเกี่ยวกับบุคคลากร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
 

 
-  แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
- และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

- แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  


 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

august35x ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
abercrombie Courting a Filipino Woman
Flowers are the kind of gifts that are perfect even on a non-occasional event such as courting. Flowers have a language that has no words, only feelings and emotions. This kind of feelings and emotions are those that are better seen than said. Emotions such as passion,ralph lauren pas cher, love,louboutin,11岁女孩被逼卖淫案4年未结案 母亲网上求助, respect, friendship, chastity,abercrombie, devotion,polo ralph lauren pas cher, grief,chaussures de foot, and many more are those kinds of feelings that are better shown that said.


Though some may have said that the old ways of courting a woman,burberry pas cher, such as giving flowers and chocolates,lunette de soleil, are getting too old and that sweet talking can get the girl,abercrombie france, giving gifts can still make them smile. But did you know Filipino women still loves to be courted with a bouquet of flowers along with a box of chocolates? This is because the woman can see the sincerity of a guy's love to them through their gifts. And among of the best gift for that job are flowers. Visit any flower in Philippine send online to learn more of this.


Giving flowers are one of the most romantic ways on how a man courts a shy but in-love woman. Apart from the French guys, Filipinos are also among those that are very romantic when trying to court a woman.
Flowers are seen throughout the place,lunette de soleil pas cher,air jordan femme 汶川2000位失子母亲再生育 孕龄大多, and in the internet,burberry soldes, online flower shops are getting more and more popular among the friends,lunette de soleil ray ban,burberry soldes 男青年与13岁女网友发生性关系被刑拘, families,louboutin pas cher, and lovers. Among of the many online flower shops and gift shops, Express Regalo is among of the biggest and the most popular in the Philippines.


So if you ever wanted to court a Filipino woman,chemise burberry, send them a bouquet of flowers,burberry, and they'll know what you really feel for them without you saying it. For more information about the collection of flowers that Express Regalo provides, then visit Express Regalo at www.expressregalo.com.
And as far as all the Filipinos know, LBC is among of Philippines best courier service across the Philippines. Backed by branches worldwide and by an unsurpassed network of Airposts and receiving stations in the Philippines,louboutin pas cher, Express Regalo covers practically every city and municipality of the country, thus making Express Regalo more reliable than others.
Express Regalo is an online gift shop that specializes in providing a wide selection of gift items including flowers. What makes Express Regalo unique from others is that Express Regalo is owned and operated by eLBC,air jordan femme, a sister company of LBC.
Those are the reasons why women,burberry outlet, especially the Filipino women, loves to receive flowers from those that courts them,chaussure de foot, especially those that they like. Through flowers,air jordan, women can feel the sincerity of their suitors' love for them, and not those cheap sweet talks that only wants one thing out of a woman. Learn more about flowers and how to buy and send them by visiting any flower in Philippine send online.
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้