ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : นโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ ของ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมต.ศธ.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

นโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ ของ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมต.ศธ.


นโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ


          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 23/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

          รมว.ศธ.กล่าวถึงจุดเน้นของ ศธ.ในการดำเนินงานตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตามนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ ดังนี้

          1) เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จะมีการนำเงินงบประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 ดำเนินการให้ลงไปสู่สถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยให้กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สพฐ. จัดวางระบบ เพื่อให้ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาเข้ามาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ในการพิจารณากรอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          2) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ศธ.จะประกาศชัดเจนว่าผู้เรียนในแต่ละระดับ ควรมีจุดเน้นในการพัฒนาอย่างไร เพื่อให้เป็นเป้าหมายที่ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป โดย
          การศึกษาในระดับปฐมวัยก็จะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสมองเด็กไทยให้ได้รับสารไอโอดีน และมีคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
          ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีการเน้นเป็นช่วงชั้นอย่างชัดเจน เช่น
          - ป.1-ป.3 จะเน้นให้มีการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ใฝ่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ,
          - ป.4-ป.6 จะเน้นที่การอ่านคล่องเขียนคล่อง มีทักษะในการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิตเพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ มีจิตสาธารณะ,
          - ม.1-ม.3 มีทักษะในการคิดชั้นสูง มีทักษะชีวิต รู้จักการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่อย่างพอเพียง,
          - ม.4-ม.6 มีทักษะในการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การรักการเรียนรู้ การค้นพบตัวเอง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระดับนี้คือ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความมุ่งมั่น มีความเป็นพลเมืองดี  
          - ระดับอาชีวศึกษาจะมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ  
          - ระดับมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน มุ่งเน้นเรื่องสหกิจศึกษา โดยจะให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน ให้มหาวิทยาลัยสนองตอบต่อการช่วยเหลือสังคมโดยมี 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด  
          โดยจุดเน้นดังกล่าวจะมีการประกาศจุดเน้นและจัดกิจกรรมในวันที่ 22 ตุลาคม 2553

          3) คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน  ให้
          กศน.ตำบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต
          กศน.ตำบลเป็นการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ที่เป็นการเรียนฟรี สำหรับประชาชนวัยทำงาน 30 ล้านคน
          กศน.เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของประชาชนนอกระบบทั้งหมด สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ส่งเสริมเรื่องทักษะชีวิต และความเป็นพลเมือง
          โดยจะมีการประกาศในวันที่ 12 ตุลาคม 2553

          4) คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ จะมุ่งเน้นเรื่องโรงเรียนดีประจำตำบล ด้านคุณภาพ ความเสมอภาค และความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยใช้ยุทธศาสตร์ 777 ซึ่งจะประกาศในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้
          - 7 แรก ในการดำเนินการแรก คือ การพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลใน 4 เดือนแรก มีเป้าหมายในการดำเนินการ 7ประการ ได้แก่ 1.มีแผนงานในการพัฒนาที่ชัดเจน  2.มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน 3.โรงเรียนมีความสะอาด 4.มีบริเวณโดยรอบร่มรื่น 5.มีบรรยากาศอบอุ่น 6.มีความปลอดภัย 7.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
          - 7 ที่สอง คือ การพัฒนาใน 4 เดือนต่อมา ที่จะมีการพัฒนา 7 ประการ ได้แก่ 1.มีห้องสมุด 3 ดี 2.มีห้องปฏิบัติการ 3.มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพ 4.มีศูนย์กีฬาชุมชน 5.มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ 6.มีครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้และใช้ไอซีที 7.มีการบริหารที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
          - 7 ประการสุดท้าย จะเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ 1.มี ร.ร.ที่มีชื่อเสียงดี มีความพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน 2.มีนักเรียนที่ใฝ่รู้ 3.มีนักเรียนใฝ่เรียน 4.มีนักเรียนใฝ่ดี 5.มีความเป็นไทย 6.มีสุขภาพดี และ 7.รักการอ่าน

          5) เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ศธ.จะมีการจัดต้องกองทุนเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อดำเนินการให้ไปเป็นไปตามนโยบายของ ศธ. โดยในครั้งแรกรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้จำนวน 5 ล้านบาท กทช.สนับสนุนให้อีก 75 ล้านบาท ขณะนี้ได้ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนแล้ว โดยในการประชุมคณะกรรมการกองทุน รมว.ศธ ได้มอบหมายทั้งหมด 4 เรื่อง คือ
          - เรื่องกฎหมายในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
          - การดำเนินการกองทุนให้มีสำนักงานกองทุนที่ชัดเจน  
          - บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มาทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
          - จัดกิจกรรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาการศึกษาตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยยึดหลัก 3N ได้แก่
          Ned Net โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
          NEIS ศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
          NLC ศูนย์เรียนรู้แห่งชาติ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          6) คุณภาพครู จะมีการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ทั้งการผลิต การพัฒนาการใช้ การพัฒนาค่าตอบแทน การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ถือว่ามีการพัฒนาไปมากพอสมควร ทั้งเรื่องการปรับฐานเงินเดือน การแก้ไขกฎ ก.ค.ศ.เพื่อให้ครูชั้นผู้น้อยได้มีค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกับวิชาชีพ การแก้ไขกระบวนการในการดูแลเรื่องวิทยฐานะของครู โดยในปีงบประมาณ 2554 จะมีการพัฒนาครูอย่างเข้มข้น เช่น การคืนครูให้นักเรียน การพัฒนาครูแนวใหม่ การประเมินวิทยฐานะแบบเน้นผลงาน

          รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า ได้มอบหมายให้องค์กรหลักทั้งหมดรับไปปฏิบัติ โดยบูรณาการให้มีความเชื่อมโยงกันตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรหลัก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 6 เดือน 6 คุณภาพ

 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
sitorn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดีจัง ทุ่นเวลาได้เยอะเลย  ขอบคุณค้า
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้