ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอเฉลยข้อสอบพัฒนาชุมชนด้วยค่ะ
alek ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

ขอเฉลยข้อสอบพัฒนาชุมชนด้วยค่ะ


แนวข้อสอบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง/ชุมชนเข้มแข็ง

1.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
-ROYAL-INTIATED SELF SUFFICIENT ECONOMY PROJECT

2.
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสขึ้นแนะแนวทางมาแล้วกี่ ……. ปี
- 25
ปี

3.
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริหมายถึง
-
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบคุ้มกันในตัว

4.
การที่จะเปลี่ยนให้คนมีเศรษฐกิจพอเพียง จำเป็นต้องทำทั้งหมดหรือไม่ ตามแนวพระราชดำริ
-
ไม่จำเป็น เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็อยู่ได้

5.
การดำเนินโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
-
ทุนทางสังคม (Social Capital)

6.
เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ก็เพื่อมุ่งพัฒนาสินค้าชุมชน ออกเป็นสินค้าส่งออก ใช่หรือไม่
-
ไม่ใช่ แต่เป้าหมายเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้

7.
บทบาทข้าราชการในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง
-
สนับสนุนเงินทุน เป็นผู้ให้ความสะดวก (FACILITATOR) และสนับสนุน (SUPPORTER)

8.
หน่วยงานใดรับผิดชอบ การวางนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
-
คณะกรรมการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

9.
หน่วยงานใดรับผิดชอบ การวางนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ระดับอำเภอ
-
คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ

10.
การใช้เงินทุนดังกล่าว หากกลุ่มไม่สามารถคืนเงินยืมได้ จะทำอย่างไร
-
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องตั้งงบประมาณชดใช้คืนเงินทุน

11.
เศรษฐกิจพอเพียง สนองตอบต่อเป้าหมายใดทางเศรษฐกิจ
-
การกระจายรายได้และสร้างความเป็นธรรมในสังคม

12.
หลักการสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
-
เศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

13.
กรมการปกครองรับผิดชอบและสนับสนุนการจัดประชาคม ระดับใด
-
ระดับจังหวัด และอำเภอ

14.
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เริ่มปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาฉบับใด
-
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

15.
การพัฒนาประชารัฐ เป็นการพัฒนาแบบใด
-
แบบองค์รวม (HORISTIC APPROACH) คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องสามารถประสานกันครบองค์มีดุลยภาพเกิดขึ้น

16.
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏอยู่ในโครงการใดของกระทรวงมหาดไทย
-
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

17.
การพัฒนาประชารัฐ มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร
-
เน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน ให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของภาครัฐ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ ให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงานพัฒนาและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

18.
ในระยะเริ่มต้นของการใช้แผนฯ 8 ได้เกิดกระบวนการอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาประชารัฐ
-
ประชาคมจังหวัด

19.
ตามแนวคิดประชาสังคม (CIVIL SOCIETY) แบ่งสังคมออกเป็นส่วน ๆ กี่ส่วน อะไรบ้าง
-3
ส่วน คือภาครัฐหรือราชการ (PUBLICE SECTOR) ภาคธุรกิจเอกชน (BUSINESS SECTOR)และภาคประชาชน (VOLUNTARY SECTOR)

20.
หน่วยงานใดบ้างที่ร่วมกันจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ
-
กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันราชภัฏ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

21.
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ มาจากภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
-THE PROJECT OF COMMUNITY EMPOWERMENT RESPONSE TO CRISIS ACTION PLAN : (CERCAP)

22.
โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ อยู่ในความดูแลขององค์กรใด
-
คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ โดยมีคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ

23.
องค์กรระหว่างประเทศใด ที่ให้การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ
-UNDP – UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAMME
24.
มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่กรมการปกครองใช้ มีกี่ประการ อะไรบ้าง
-
มี 3 ประการ คือ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานภาครัฐ การเพิ่มศักยภาพชุมชน และการปรับปรุงระบบงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

25.
การปรับปรุงระบบงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงอะไรบ้าง
-
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26.
วิทยากรเครือข่ายระดับอำเภอ ประกอบด้วยใครบ้าง
-
ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ 4 กระทรวงหลัก ในระดับอำเภอ ที่มีทักษะในการถ่ายทอด ซึ่งมีจำนวน 5 คน ใน 35 จังหวัด

27.
กรมการปกครองใช้วิธีการใด ในการสร้างวิทยากรเครือข่ายระดับอำเภอ
-
การอบรมแบบมีส่วนร่วม (PARTICITIPATORY TRAINING)

28.
เทคนิคการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการสร้างวิทยากรเครือข่ายระดับอำเภอ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- A – I – C (APPRECIATION – INFLUENCE – CONTROL) F.S.C. (FUTURE SEARCH CONFERENCE)

29. F.S.C.
คืออะไร
- FUTURE SEARCH CONFERENCE
หรือการสร้างอนาคตร่วมกัน เป็นเทคนิคการทำความเข้าใจอดีต ปัจจุบันและเชื่อมโยงสู่อนาคตร่วมกัน ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ (VISION)ของอนาคตและจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ

30. A – I – C
คืออะไร
- APPRECIATION – INFLUENCE – CONTROL
เป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ทำความเข้าใจสภาพปัญหาและขีดจำกัด และสร้างวิสัยทัศน์รวมทั้งแผนงานร่วมกัน

31.
ทุนทางสังคม (SOCIAL CAPITAL) คืออะไร
-
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสถาบันองค์กรทางสังคม

32.
ประชาสังคม (CIVIL SOCIETY) คืออะไร
-
การที่คนในสังคม มีจิตสำนึก(CIVIL CONSCIOUSNESS) ร่วมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อกระทำการบางอย่าง ด้วยความรักและเอื้ออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการจัดการให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เพื่อประโยชน์สาธารณะ

33.
องค์ประกอบของประชาสังคม (CIVIL SOCIETY) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
-
จิตสำนึกประชาสังคม โครงสร้างองค์กรประชาสังคม และเครือข่ายประชาสังคม
34.
ผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ หรืออยู่ในชุมชนที่ทำหน้าที่ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน เกิดการรวมตัวตามแนวความคิดประชาสังคม เรียกว่าอะไร
-
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (CHANG AGENT)

35.
ผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ เป็นบุคคลเดียวกับวิทยากรเครือข่ายอำเภอหรือไม่
-
อาจเป็นบุคคลคนเดียวกัน ถ้าวิทยากรเครือข่ายอำเภอซึ่งเป็นผู้ประสาน () เข้าไปกระตุ้นชุมชนโดยตรง บุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอีกฐานะหนึ่งด้วย

36.
เวทีประชาคมคืออะไร
-
คือพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาพบปะรวมตัวกันเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิด ความเห็นได้

37.
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คืออะไร
-
การเพิ่มกำลังอำนาจให้แก่ประชาชน ในการคิด การทำ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา การแก้ปัญหาต่าง ๆ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

38.
องค์ประกอบของชุมชนที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย อะไรบ้าง
-
องค์ประกอบ 9 ประการ คือ
1.
มีบุคคลหลากหลายรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ หรือไม่ทางการ
2.
มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยผลประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก
3.
มีจิตสำนึกของการพึ่งตนเองรักและเอื้ออาทรต่อกันและมีความรักชุมชน
4.
มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
5.
มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
6.
เรียนรู้ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
7.
มีการจัดทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
8.
มีการจัดการบริหารงานกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายที่ดี
9.
มีการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย

babell ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
สุดยอดครับขอบคุณมากๆๆ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน : ข่าวใหม่ กรมพัฒนาชุม
เตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน : ข่าวใหม่ กรมพัฒนาชุม


อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นาย นายสุรชัย ขันอาสา

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2553

แนวทางการทำงาน นโยบาย พช.๓ + ๑ ได้แก่
พช.๑ การพัฒนาชุมชน
พช.๒ การพัฒนาอาชีพ
พช.๓ การพัฒนาชาติ
พช. + ๑ การพัฒนาผู้นำชุมชน


1. นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา  มีกี่ประการ อะไรบ้าง


        ตอบ  8  ประการ


1.       นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก


2.       นโยบายความมั่นคงของรัฐ


3.       นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต


4.       นโยบายเศรษฐกิจ


5.       นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


6.       นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม


7.       นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


8.       นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  มีกี่เรื่อง  อะไรบ้าง


    ตอบ      4  เรื่อง


1.       การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม


2.       การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน


3.       การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน


4.       การจัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
เป้าหมายสำคัญ "ประชาชนยิ้ม อยู่ดีมีสุข"ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน


ส่วนที่ 1  ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 3


- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 4


- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 5

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 6

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 7

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 8

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 9


- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 500 ข้อ
ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน    
- กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน    
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10    
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554    
- นโยบายรัฐบาล 2552-2554    
- ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน    
-  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550    
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน      
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ    
- ระเบียบการลา    


- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน  
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ  

 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
pakesh54 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Office Professional Plus 2007 Sale New Microsoft Office Outlook Connector versio
Microsoft has just released a new Beta version of the Outlook Connector – an add-in that puts your Windows Live Hotmail data in Outlook. Previous versions of the Connector synchronized e-mail and contacts for free, but required a subscription to premium services to synchronize your Hotmail calendar. With the new 12.1 Beta, calendar synchronization is free and what;s more, it synchronizes to the new Windows Live Calendar Beta service! You can now take advantage of Outlook;s great calendar and time management features and still access your schedule on the web anytime, anywhere… for free,Office Professional Plus 2007 Sale!

The Windows Live Calendar Beta features a fast and functional Ajax user interface that provides a rich experience on the web (visit  and check it out for yourself). It also supports some great new features that make the experience in Outlook even better. For example, you can have multiple calendars on Windows Live Calendar and each of them will synchronize to Outlook with the Outlook Connector 12.1 Beta. Windows Live Calendar supports calendar sharing as well and guess what? Shared calendars to which you have access will also synchronize with Outlook!If you already use the Outlook Connector 12.0 and keep your calendar data in Outlook, the new Outlook Connector 12.1 Beta will upload your appointments and meetings to your new Windows Live Calendar when you upgrade.One thing to note is that if you currently use the classic Hotmail calendar and do not subscribe to a service that allows you to synchronize your data to Outlook, your new Windows Live Calendar won;t have your old classic Hotmail calendar data. Not to worry though, with the Outlook Connector 12.1 Beta, you can create your appointments in Outlook quickly and easily and those items will synchronize to Windows Live Calendar.

We;ve also made improvements to the e-mail and contacts synchronization that makes the 12.1 Beta version of the connector faster and more reliable. Give it a try and let us know what you think.

With the new Outlook Connector 12.1 Beta, everyone can get the best of Windows Live Hotmail including the new Windows Live Calendar Beta and Microsoft Office Outlook, so Download it Today!

Alessio Roic
Outlook Program Manager
<div
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้