ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร1. การหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี กฎหมายกำหนดหักไว้อย่างไร
ก.5 % ของมูลค่าต้นทุน
ข.10 % ของมูลค่าต้นทุน
ค.20% ของมูลค่าต้นทุน
ง.100 % ของมูลค่าต้นทุน

2. การ คำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคารถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน 10 คน หรือรถยนต์นั่ง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ในมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกินกี่ บาท
ก.300,000 บาท
ข.400,000 บาท
ค.500,000 บาท
ง.1,000,000 บาท

3. การบริจาคเพื่อการกีฬาให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรใดที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่าย
ก.ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการกีฬา
ข.ให้กรมพลศึกษาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ค.ให้กรมพลศึกษาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเขต
ง.ให้คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด

4. ค่า รับรองหรือค่าบริการในกรณีต้องให้ค่าสิ่งของแก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรอง หรือบริการไม่เกินคนละเท่าไรในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ
ก.1,000 บาท
ข.2,000 บาท
ค.4,000 บาท
ง.10,000 บาท

5. หากบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 จากรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานผู้จ่ายเงินดังกล่าวจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละเท่าใดของจำนวนเงินที่จ่าย
ก.1
ข.5
ค.7
ง.10

6. ภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถูกหักโดยหน่วยงานราชการเนื่องจากเป็น เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ภาษีเงินได้ที่ถูกหักข้อใดฤูกต้อง
ก.ภาษีดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่าย
ข.ภาษีดังกล่าวถือเป็นค่าลดหย่อน
ค.ภาษีดังกล่าวถือเป็นภาษีต้องห้าม
ง.ภาษีดังกล่าวถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีปีนั้น


7. บริษัท แอร์เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการขนส่ง จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
ก.เสียภาษีจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ข.เสียภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัททุกกิจการทั้งในไทยและต่างประเทศ
ค.เสียภาษีจากค่าโดยสารที่เรียกเก็บในประเทศไทยก่อนหักค่าใช้จ่าย
ง.ได้รับยกเว้นเพราะเป็นบริการสาธารณะ

8. การ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการขนคนโดยสารระหว่างประเทศ และจดทะเบียนตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ มีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร
ก.ร้อยละ 3 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ข.ร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิที่มีกิจการในไทย
ค.ร้อยละ 7 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ง.ร้อยละ 7 ของกำไรสุทธิที่มีกิจการในไทย9. คำ ว่า"ทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่นำเข้า" เป็นความหมายของข้อใด
ก.ทรัพย์สิน
ข.สินค้า
ค.บริการ
ง.สิ่งของ

10. กรม ประมงได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท IBM จำกัด เป็นเงินรวม 10 ล้านบาท กรมประมงต้องจัดส่งสำเนาสัญญาการซื้อขายเครื่องคอมพืวเตอร์ให้เจ้าพนักงาน สรรพากรภายในระยะเวลาใด
ก.ภายใน 15 วัน นับแต่วันทำสัญญา
ข.ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา
ค.ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดจากเดือนที่ได้ทำสัญญา
ง.ภายในวันที่ 30 ของเดือน ถัดจากเดือนที่ได้ทำสัญญา

11. การ จัดส่งสำเนาสัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการของหน่วยงานราชการหรือบุคคลอื่นตาม ที่อธิบดีกำหนด เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบมูลค่าของสัญญา กฎหมายกำหนดไว้อย่างไร
ก.ไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
ข.ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
ค.ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
ง.ไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท

12. บริษัท KFC & goods จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ทำธุรกิจขายบัตรเติมเงินและอุปกรณ์ประกอบอาหาร มีปัญหาว่าธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจแบบขายสินค้าหรือการให้บริการจะต้องขอ คำวินิจฉัยจากผู้ใดเป็นผู้ชี้ขาด
ก.เจ้าพนักงานประเมิน
ข.สรรพากรจังหวัด
ค.สรรพากรเขต
ง.อธิบดีกรมสรรพากร


13. กิจการขนาดย่อมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือกิจการที่มูลค่าของฐานภาษีของกิจการจะต้องไม่เกินเท่าใด
ก.ไม่เกิน 600,000 บาท ต่อปี
ข.ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
ค.ไม่เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี
ง.ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี

14. รายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉพาะขายสินค้าต้องจัดทำนอกจากรายงานอื่น ๆ คือข้อใด
ก.รายงานภาษีขาย
ข.รายงานภาษีซื้อ
ค.รายงานเงินสดคงเหลือ
ง.รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

15.บริษัท บ้านและที่ดิน จำกัด ประกอบธุรกิจขายที่ดิน บริษัทจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากฐานภาษีในข้อใด
ก.รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย
ข.รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย
ค.กำไรสุทธิประจำปี
ง.รายได้จากการขายที่ดินหักค่าภาษีตามกฎหมายที่ดิน และภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

16ข้อใดคือฐานภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกิจการธนาคารพาณิชย์
ก.กำไรสุทธิประจำปี
ข.รายรับจากการประกอบกิจการ
ค.กำไรหลังหักค่าใช้จ่าย
ง.รายรับหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่กฎหมายอนุญาตให้หักได้

17. ข้อใดไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ก.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก ภายใน 5 ปี นับแต่วันได้มา
ข.การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
ค.การขายห้องชุดของผู้จดทะเบียนอาคารชุด
ง.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อขายที่ไม่ใช่ทางมรดก ภายใน 5 ปี นับแต่วันได้มา

18เอกสารที่ต้องเสียอากรตามประมวลรัษฎากร เป็นคำจำกัดความของข้อใด
ก.สัญญา
ข.กระดาษ
ค.ตราสาร
ง.เอกสาร

19นาย ขวดเขียนจดหมายถึงนายแก้วข้อความว่า"ตามที่นายทองได้กู้เงินนายแก้ว จำนวน 5,000 บาท ข้าพเจ้า(นายขวด)ยินดีรับผิดชอบแทนนายทองทุกประการหากนายทองไม่ชำระหนี้ดัง กล่าว จดหมายดังกล่าวเป็นหนังสือค้ำประกัน จะเป็นตราสารที่สมบูรณ์นายแก้วจะต้องทำอย่างไร
ก.นายแก้วปิดแสตมป์จนครบจำนวนอากร
ข.นายแก้วลงลายมือของตนในจดหมายดังกล่าว
ค.นายแก้วเรียกให้นายทองมาปิดแสตมป์จนครบจำนวนอากร
ง.นายแก้วถ่ายเอกสารไว้แล้วส่งต้นฉบับคืนนายทอง

20. บริษัท คาร์ยูเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทประกอบกิจการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเงินผ่อน ได้ทำสัญญาเช่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ากับนายทองเติมในราคา 8,500 บาท กำหนดชำระเดือนละ 1,000 บาท สัญญาเช่าซื้อจะต้องปิดอากรจำนวนกี่บาท
ก.4 บาท
ข.8 บาท
ค.9 บาท
ง.18 บาท
จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 081-0550-550
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้