ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ก.พ. ป.โท (ภาค ก.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบ ก.พ. ป.โท (ภาค ก.)


หลักสูตรและวิธีการสอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี2 โดยวิธีการสอบข้อเขียน1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

     (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

     (2) ความสามารถด้านเหตุผล

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ

หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

     (1) ความเข้าใจภาษา

ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือ

ข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

     (2) การใช้ภาษา

ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง

ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


เกณฑ์การตัดสินในการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้ทีถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. และได้ขึนทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทัง2 2 วิชา ไม่ตํากว่าร้อยละ 60


วิชาภาษาไทย  ออกสอบ 30ข้อครับส่วนที่ 2 ภาค ข.  อุปมาอุปไมย

61.         แมลงป่อง:หาง  ?:?

                ก.เสือ:ขา                               ข.ปลา:เกล็ด                          ค.ปู:ก้าม                ง.เต่า:กระต่าย

62.          หมู่บ้าน:ตำบล  ?:?

                ก.เปรี้ยว:เค็ม                        ข.หลับ:ตื่น                            ค.วัน:สัปดาห์       ง.ครู:โรงเรียน

63.          น้ำมัน:เครื่องจักร  ?:?

                ก.คนไข้:โรงพยาบาล  ข.นักเรียน:โรงเรียน                 ค.อาหาร:นักกีฬา  ง.น้ำ:โอ่ง

64.          โทรทัศน์:วิดีโอ  ?:?

                ก.รถยนต์:ถนน                    ข.พัดลม:ไฟฟ้า                    ค.กล้อง:ฟิล์ม       ง.รั้ว:เสาโทรเลข

65.          มุ้งลวด:ยุง  ?:?

                ก.หมวก:น้ำ                          ข.ห้องขัง:นักโทษ               ค.ม่าน:ลม             ง.แว่น:ฝุ่น

66.          ไฟฟ้า:สว่าง  ?:?

                ก.อาทิตย์:กลางวัน               ข.น้ำ:ฝน                               ค.ลม:เย็น              ง.ดิน:อาหาร

67.          สนุกเกอร์:บิลเลียด  ?:?

                ก.วิ่งแข่ง:เทนนิส                                                                ข.ฟุตบอล:แฮนด์บอล

                ค.บาสเกตบอล:วอลเลย์บอล                             ง.ปิงปอง:ตะกร้อ

68.          สมุทรปราการ:กรุงเทพฯ  ?:?

                ก.ตราด:ชลบุรี  ข.ลำพูน:เชียงใหม่                 ค.อ่างทอง:นครสวรรค์         ง.ขอนแก่น:บุรีรัมย์

69.          ประตู:ฟุตบอล  ?:?

                ก.เซ็ท:รักบี้           ข.แต้ม:ปิงปอง                     ค.เซ็ท:ตะกร้อ                      ง.แต้ม:วอลเลย์บอล

70.          ปลัดอำเภอ:นักปกครอง  ?:?

                ก.เครื่องไฟฟ้า:วิทยุ             ข.หมู่บ้าน:ตำบล                  ค.ทหาร:รั้วของชาติ            ง.การเงิน:ฝ่ายบริหาร
เงื่อนไขภาษา

1.ในการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งหนึ่ง  มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง  จำนวน 4 คน  แต่ละคนสังกัดพรรค

   การเมืองกันคนละพรรคดังนี้  พรรคสังคมไทย  พัฒนาชาติไทย  มาตุภูมิและแหลมทอง  ตามลำดับ

2.ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 4 คน มีอาชีพเดิมและอายุต่างกัน  แต่ละคนมีชื่อดังนี้  อนุชิต  วิวัฒน์ กนกและ

   อารมณ์

3.อาชีพของผู้สมัครแต่ละคน  คือ ทนายความ  ข้าราชการบำนาญ  อาจารย์มหาวิทยาลัย  และนักธุรกิจ

4.มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  อีกคนหนึ่งจบปริญญาโท และอีก 2  

   คนจบการศึกษาในระดับเดียวกัน

5.ผู้สมัครของพรรคมาตุภูมิมีอาชีพเดิมเป็นทนายความ  ส่วนผู้สมัครของพรรคสังคมไทยส่งผู้ที่เป็น

   ข้าราชการบำนาญ

6.วิวัฒน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และไม่สังกัดพรรคสังคมไทยและไม่เคยเป็นทนายความ

7.พรรคพัฒนาชาติไทยส่งอนุมัติลงสมัครรับเลือกตั้ง

8.กนกมีอายุ 42 ปี และไม่ได้สังกัดพรรคสังคมไทย ในขณะที่อารมณ์มีอายุ 65 ปี

9.คนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีอายุเพียง 40 ปี

10.ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนักธุรกิจจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

81.          ข้อสรุปที่ 1  อนุชิตสังกัดพรรคพัฒนาชาติไทย

                ข้อสรุปที่ 2  อารมณ์ไม่ได้จบปริญญาเอก

82.          ข้อสรุปที่ 1  พรรคมาตุภูมิไม่ได้ส่งกนกลงเลือกตั้ง

                ข้อสรุปที่ 2  คนที่เป็นนักธุรกิจ  คืออนุชิต

83.          ข้อสรุปที่ 1  ผู้สมัครพรรคสังคมไทยอายุมากกว่าผู้สมัครพรรคมาตุภูมิ

                ข้อสรุปที่ 2  อาจารย์มหาวิทยาลัย  คือวิวัฒน์

84.          ข้อสรุปที่ 1  วิวัฒน์มีอายุมากกว่ากนก

                ข้อสรุปที่ 2  อารมณ์จบการศึกษาระดับปริญญาโท

85.          ข้อสรุปที่ 1  อนุชิตจบการศึกษาสูงกว่ากนก

                ข้อสรุปที่ 2  วิวัฒน์มีอายุ 42ปี


                 1.พนม  ทินกร  วิทยาและสุชาติ มีที่อยู่กันคนละแห่ง  คือ หมู่บ้านลาดห้า  บ้านบาก  หนองบัว และเนินสูง ซึ่งไม่ได้เรียงกันตามลำดับ

                2.หมู่บ้านแต่ละแห่งอยู่ในตำบลต่างๆกันไป  คือ  น้ำเย็น  บ้านนา  พระนอน  แม่บัว  ซึ่งไม่ได้เรียงตามลำดับ

                3.ตำบลแต่ละแห่งอยู่ในอำเภอต่างๆกัน คือ พนาไพร  ไกรลาส สามมิตร  และเมือง

                4.ทินกรอยู่ตำบลพระนอน  ในขณะที่พนมอยู่ในอำเภอสามมิตร

                5.หมู่บ้านเนินสูงอยู่ในตำบลบ้านนาในอำเภอไกรลาส

                6.คนหนึ่งอยู่ตำบลน้ำเย็นในอำเภอเมือง

                7.สุชาติอยู่บ้านบาก

86.          ข้อสรุปที่ 1 พนมอยู่ที่บ้านหนองบั                            

                ข้อสรุปที่ 2 ทินกรอยู่ที่บ้านบ้านลาด

87.          ข้อสรุปที่ 1คนที่อยู่ในตำบลน้ำเย็น                  

               ข้อสรุปที่ 2 บ้านหนองบัวอยู่ในอำเภอสามมิตร

88.          ข้อสรุปที่ 1 คนที่อยู่ในอำเภอไกรลาส คือ                  

                ข้อสรุปที่ 2 คนที่อยู่ในอำเภอพนาไพร คือ ทินกร

89.          ข้อสรุปที่ 1 บ้านบากอยู่ในตำบลน้ำเย็น                    

                ข้อสรุปที่ 2 วิทยาไม่ได้อยู่ที่บ้านเนินสูง

90.          ข้อสรุปที่ 1 ตำบลพระนอนมีหมู่บ้านชื่อหนองบัว    

               ข้อสรุปที่ 2 สุชาติอยู่ที่อำเภอเมือง

แบบทดสอบผู้นำให้ตอบใช้หรือ ไม่ใช่ ก็จะทราบความเป็นผู้นำของคุณ........... 1. คุณเคยเลิกนิสัยที่ไม่ดีไหม ในการเป็นผู้นำคนอื่นคุณจำเป็นต้องเอาชนะตนเองให้ได้ก่อน........... 2. คุณสามารถควบคุมตนเองได้ไหมเมื่อทุกอย่างดูผิดไปหมด ผู้นำที่สามารถควบคุมตนเองได้ในเหตุการณ์คับขันจะเป็นที่น่านับถือ เขาจะสงบท่ามกลางวิกฤตการณ์และมีความหนักแน่น........... 3. คุณคิดเองในเรื่องต่าง ๆได้ไหมหรือการทำให้อะไร ๆ เกิดขึ้น หรือต้องถูกบงการ รับคำสั่ง ควบคุมตลอดเวลาผู้นำเป็นผู้เริ่มต้นเสมอ ( The Starter)
........... 4.
คุณสามารถฟังคำวิจารณ์ในสิ่งที่เราทำด้วยเหตุผลหรือไม่ ไม่หวั่นหวันหรือเก็บมาคิดกังวล
........... 5. คุณสามารถนำความผิดหวังหรือความผิดพลาดนำมาใช้ในทางสร้างสรรค์ได้หรือไม่........... 6. ผู้อื่นนับถือและมั่นใจในตัวคุณหรือไม่ หรือพร้อมที่จะร่วมมือกับคุณมากน้อยแค่ไหน........... 7. คุณสามารถทำให้ผู้อื่นอยู่ในวินัย หรือกฎเกณฑ์ โดยไม่ต้องวางอำนาจได้หรือไม่การเป็นผู้นำ ทีแท้จริงเป็นลักษณะของจิตภายในและไม่จำเป็นต้องวางอำนาจจากภายนอก........... 8. คุณเป็นผู้สร้างสันติ ให้คำตอบ ความมีประสิทธิภาพ หรือผู้สร้างความวุ่นวาย-ภาระหรือปัญหามากกว่ากัน........... 9. คุณได้รับความไว้วางใจให้จัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และต้องใช้ความละเอียดอ่อนหรือเปล่า เช่นการแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในองค์กร........... 10. คุณสามารถชักจูงคนอื่นให้เขาทำในสิ่งที่โดยปกติเขาไม่ทำหรือไม่........... 11. คุณยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยไม่รู้สึกคัดค้านแต่รับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ........... 12. คุณผูกมิตรและแก้ปัญไขปัญหาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจทางความสัมพันธ์ได้งานหรือไม่ เช่นเมื่อต้องไปขอโทษคนบางคน........... 13. เพื่อนๆ คนร่วมงาน คริสตจักรคุณพูดถึงคุณในทางที่ชื่นชม หรือยกย่องหรือไม่เมื่อคุณไม่อยู่ ที่นั่น...........14. คุณยึดคำชม หรือคำยกย่องสรรเสริมมากเกินไปหรือเปล่า เช่นดูจากการทำงานเมื่อมี ตำแหน่ง หรือทำเฉพาะสิ่งที่ตนเองชอบมากกว่าสิ่งที่สำคัญในเวลานั้น...........15. คุณฟัง หรือพูดได้ดีกว่ากันผู้นำต้องการ 2 ทักษะนี้อย่างสูง โดยเฉพาะการฟัง...........16. คนทั่วไปแสดงอาการเข้าหาคุณได้ยากหรือไม่ ผู้นำต้องสมดุลย์ระหว่างความน่าเชื่อถือและ ความรักที่คนสัมผัสได้...........17. คุณทำสิ่งที่คุณสอนมากน้อยแค่ไหนโลกต้องการผู้นำที่ทำตามที่ตนเองสอน เพราะผู้สอนอย่างเดียวมากเกินไปแล้ว...........18. ตลอด 1 ปีที่ผ่านมามีกี่เรื่องที่คุณเปลี่ยนแปลงไป หรือพัฒนาขึ้นกว่าเดิม ผู้นำนำด้วยการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆรอบตัว โดยเริ่มตนที่ตนเองก่อน...........19. คุณถามผู้ร่วมงาน หรือให้คำตอบแก่ผู้ร่วมงานมากกว่ากัน ผู้นำต้องมาพร้อมกับคำตอบทางออก และความหวัง...........20. คุณรู้หรือไม่ว่าคนรอบข้างอาจไม่สบายใจกับนิสัยของคุณในบางเรื่อง และคุณพร้อมจะ เปลี่ยนหรือไม่ ผู้นำเป็นผู้ที่รู้จักตนเองและกำลังอยู่ในขบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างหนัก...........21. คุณตำหนิคนหรือชื่นชมคนมากกว่า ผู้นำรู้ดีกว่าการผลักดันคนด้วยพลังแง่ลวกมีผลต่อการข่มขู่หรือการใช้บทลงโทษในการบริหาร*ควบคุมงาน...........22. คุณเก่งอยู่คนเดียวหรือเปล่า ผู้นำต้องพัฒนาคนให้ค้นพบศักยภาพของตนเองและใช้ออกมา...........23. คุณเริ่ม ประชุม ตรงเวลามากน้อยแค่ไหนผู้นำรู้ดีถึงคุณค่าของเวลาที่ผ่านไป และไม่เคารพเวลาของทีมงานของตน...........24. คุณมองหญิงหรือชายอื่นที่ไม่ใช้ภรรยา สามีหรือยังไม่แต่งงานในทางชู้สาวบ่อยแค่ไหน ผู้นำต้องมีความมั่นคง มีวินัยทางความคิดและมีเรียนรู้การสร้างและพัฒนาระบบป้องกันตนเอง...........25. คุณทำเฉพาะสิ่งที่เห็นด้วย หรือทำสิ่งที่เห็นว่าสำคัญมากกว่ากันผู้นำแบ่งได้ระหว่างสิ่งที่น่าทำ กับสิ่งที่จำเป็นต้องทำ...........26. สุขภาพคุณดีขนาดไหน ผู้นำต้องเติบโตอย่างสมดุลย์ครบทุกด้านและมีร่างกายแข็งแรง...........27. คุณมีระบบการเงินที่ดีหรือไม่ เช่นมีเงินเก็บ, ทำประกัน, ลงทุน, มีกิจการที่ดี, ไม่เป็นหนี้ ผู้นำ รู้ว่าการบริหารเวลา และการเงิน เป็นพื้นฐานของความสำเร็จที่มั่นคง...........28. คุณแสดงความชื่นชม และแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน ผู้นำต้องเห็นคุณค่า และตื่นเต้นกับความสำเร็จของผู้อื่นเพราะเขารู้ว่านั่นเป็นความสำเร็จของตนเองเช่นกัน...........29. คนรอบข้างคุณเป็นใคร ผู้นำรู้ดีถึงอิทธิพลของคนใกล้ชิดจึงระวังที่จะเลือกคบคน...........30. คนรอบข้าง หรือทีมงานมั่นใจแค่ไหนเมื่อคุณรับปากว่าจะทำบางอย่าง ผู้นำรู้ว่างานทุกงานเป็น เรื่องใหญ่ และเรื่องสำคัญจึงทำทุกอย่างที่รับปากจนคนมั่นใจได้อย่างไม่สงสัย........... 31. คุณมีปัญหาที่คารา คาซัง หรือเรื่องที่ยังไม่แก้ไขหรือไม่ ผู้นำรู้ดีถึงพลังบันทอนและหลักการของระเบิด เวลาเพราะการปล่อยปัญหาเอาไว้นับวันจะแก้ยากยิ่งขึ้น........... 32. คุณเขียนเป้าหมายชีวิตลงในกระดาษหรือไม่ ผู้นำรู้ดีถึงการไม่เขียนอะไรลงไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน
สน

 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

รวมจากการติว VCD 10 แผ่น ในราคาเพียงชุดละ 1550 บาท
แถมฟรีแนวข้อสอบเก่าและวิธีการทำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาค ก (กพ.)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ทั้งข้อสอบเก่าๆที่เคยออก
แนวข้อสอบภาค ก กพ 500 ข้อ
เพื่อนๆขอกันเยอะเหลือเกิน ส่งให้ไม่ไหวเลย
โหลดเอาแล้วกันน่ะ
แนวข้อสอบมี 6 ชุดน่ะ
(ถ้า เพื่อนๆทำชุด 2 ได้รับรองว่าผ่านภาค ก ของ กพ ได้แน่นอน)

http://www.ziddu.com/download/14754581/test1.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754626/test2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754638/test3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754654/test4.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754656/test5.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754659/test6.doc.html

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
tewinternet ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากค่ะ

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้