ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2554
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2554


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 11 ตำแหน่ง 44 อัตรา 24 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2554

สำหรับผู้ที่กำลังหาข่าวเปิดสอบภาค ข สำนักงาน กพ
คุณสมบัติจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน กพ ยกเว้น ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฎิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ณ. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเวลาที่กำหนด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านไฟฟ้า)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านแม่บ้าน)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ข้อสอบกฎหมาย  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

1. พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ประกาศวันที่เท่าใด
ก. 2 ตุลาคม 2546 ข. 3 ตุลาคม 2546
ค. 1 พฤษภาคม 2547 ง. 2 พฤษภาคม 2547
ตอบ 
ก. 2 ตุลาคม 2546 

2. พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ใช้บังคับวันใด
ก. พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข.  พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค.  พ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. พ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ง. พ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
ก. เด็ก ข. เยาวชน
ค. นักเรียน ง. นักศึกษา

ตอบ ก. เด็ก

4. ข้อใด ไม่ใช่ เด็กพิการ ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
ก. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ข. เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
ค. เด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง ง. เด็กที่มีความบกพร่องทางจิตใจ
ตอบ ก. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

5. ข้อใดคือความหมายของ สถานรับเลี้ยงเด็กตามพรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
ก. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ข. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ค. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป
ง. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป

6. พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 มีทั้งสิ้นกี่หมวดกี่มาตรา
ก. 
6 หมวด 86 มาตรา ข. 7 หมวด 88 มาตรา
ค. 8 หมวด 86 มาตรา ง. 9 หมวด 88 มาตรา
ตอบ ง. 
9 หมวด 88 มาตรา

7. ข้อใด ไม่ใช่ ผู้รักษาการตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
ก. รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ตอบ ง. รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

8. สงเคราะห์ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไปคือความหมายของข้อใด
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก ข. สถานแรกรับ
ค. สถานสงเคราะห์ ง. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตอบ ค. สถานสงเคราะห์
 

9. ใครเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

10. จากข้อ 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีจำนวนเท่าใด
ก. 
1 ใน 3 ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ค. 
2 ใน 3 ง. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ตอบ ข. ไม่น้อยกว่า
1 ใน 3

11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี ข. 3 ปี
ค. 
4 ปี ง. 5 ปี
ตอบ ข. 
3 ปี

12. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
ก. รัฐมนตรี ข. ปลัดกระทรวง
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. เลขาธิการ สพฐ.
ตอบ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 

13. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ก. 4 ประเภท ข. 6 ประเภท
ค. 
8 ประเภท ง. 9 ประเภท
ตอบ ค. 
8 ประเภท

14. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีกี่ประเภท
ก. 3 ข. 5
ค. 7 ง. 9
ตอบ  ก. 3

15. ข้อใด ไม่ใช่ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ก. เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
ข. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ค. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด
 
ง. เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตอบ ก. เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

16. บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งให้ได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุเท่าใด
ก. 
20 ปี ข. 20 ปีบริบูรณ์
ค. 
24 ปี ง. 24 ปีบริบูรณ์

17. การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสถานที่อื่นใด ระหว่างสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระทำได้เท่าใด
ก. ไม่เกิน 7 วัน ข. ไม่เกิน 7 วันทำการ
ค. ไม่เกิน
15 วัน ง. ไม่เกิน 15 วันทำการ
ตอบ ก. ไม่เกิน
7 วัน

18. หากศาลเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้ถูกทารุณกรรม ให้ศาลมีอำนาจออกคำสั่งให้ตำรวจจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะกระทำทารุณกรรมต่อเด็กมากักขังไว้กำหนดครั้งละเท่าใด
ก. ไม่เกิน
30 วัน ข. ไม่เกิน 60 วัน
ค. ไม่ต่ำกว่า
30 วัน ง. ไม่ต่ำกว่า 60 วัน
ตอบ ก. ไม่เกิน
30 วัน

19. ผู้ใดขัดขวาง ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 มีความผิด
ก. จำคุกไม่เกิน
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ข. จำคุกไม่เกิน
1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน
2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ง. จำคุกไม่เกิน
2 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ก. จำคุกไม่เกิน
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้ใดกระทำการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 64 พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ข. จำคุกไม่เกิน
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
ง. จำคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ข. จำคุกไม่เกิน
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกตำแหน่ง 

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

ประกอบด้วย

- ข้อสอบกฎหมาย  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

- แนวข้อสอบพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

- ระเบียบ ตร.เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็ก 2554

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและการแนะแนว

- การปฎิบัติต่อเด็กเยาวชนที่ทำผิด

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

- แนวข้อสอบข่าว  และเหตุการณ์ปัจจุบัน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

- ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000 

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้