ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ผลสอบข้อเขียนจ่าดาบตำรวจอายุ 50 ปี ขึ้นไป เพื่่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 54
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

ผลสอบข้อเขียนจ่าดาบตำรวจอายุ 50 ปี ขึ้นไป เพื่่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 54


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย Tutor เมื่อเวลา(2011-12-16)
ประกาศผลสอบข้อเขียนจ่าดาบตำรวจอายุ 50 ปี ขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2554 จำนวน 500 อัตรา

คลิ้กที่นี่เลยค่ะ


http://www.chonburi33.com/?name=news&file=readnews&id=1172


ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ


Linkthai

จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 081-0550-550
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดัน
จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 081-0550-550
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ติวสอบดาบตำรวจ 2555
จำหน่ายแนวข้อสอบตำรวจสายดาบตำรวจ 2555 ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป


ตัวอย่าง

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

1. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน

ก. 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. 45 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตอบ ค.

2. ในการแต่ตั้งข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก. ควรคำนึง พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคล

ข. พิจารณาจากความรู้ความสามารถ

ค. ต้องผ่านอบรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก.

3. หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการตำรวจ

ก. กองบัญชาการศึกษา ข. สถาบันฝึกอบรม

ค. จเรตำรวจแห่งชาติ ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตอบ ก.

4. กองบัญชาการศึกษามีหน้าที่อะไร

ก. กำหนดชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานข้าราชการตำรวจที่ ประพฤติดีเยี่ยม

ข. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กำหนดกำหนดหลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ค. สร้างเครื่องข่ายทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและ จรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

5.

การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด

ก. จเรตำรวจแห่งชาติ ข. ก.ตร.

ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ง. ผู้อำนวยการกองบัญชาการศึกษา

ตอบ ข.


แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

1. ข้อใดถูก

ก. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่ใช้ในปัจจุบัน ( พ.ศ.2547 )คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ค. พระราชบัญญัติยศตำรวจยังไม่ถูกยกเลิก

ง. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งหมด 15 ฉบับ

2. ข้อใดถูกใช้ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้บัญญัติไว้และในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ก. ให้ใช้บังคับได้เหมือนเดิม  

ข. ส่งเรื่องให้ ก.ตร. ตีความเป็นกรณีพิเศษ

ค. ให้ยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบนั้นทันที

ง. ให้ใช้ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แทน

3. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ในวันใด

ก. วันก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547  ง. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

4. ข้อใดถูก

ก. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2547  

ข. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้ไว้เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน

ค. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมด 128 มาตรา

ง. ผู้สนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือ ประธานรัฐสภา

5. พระราชบัญญัติใดต่อไปนี้ไม่ถูกยกเลิก

ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521

ข. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช 2477

ค. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483

ง. ข้อ ก, ข และ ค ถูกยกเลิกทั้งหมด

6. ข้อใดถูก

ก. พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ข. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547

ค. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ง. พระราชบัญญัติกรมตำรวจ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง  

1.       การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
ก.  ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม            
ข.  ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
ค.  ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
ง.  ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย
ตอบ  ง.  ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย
2.       จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
ก.  จังหวัดสระบุรี                                                           ข.  จังหวัดเชียงใหม่
ค.  จังหวัดกาฬสินธ์                                                       ง.  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตอบ  ก.  จังหวัดสระบุรี
3.       สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ก.  สินค้าเกษตรมีราคาสูง                                             ข.  เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
ค.  ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป               ง.  เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค
ตอบ   ก.  สินค้าเกษตรมีราคาสูง
4.       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
ก.  การทหาร                                                                    ข.  การเกษตร
ค.  อุตสาหกรรม                                                              ง.  ด้านการบริการ
ตอบ  ข.  การเกษตร
5.       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
ก.  เน้นการส่งออก                                                         ข.  เน้นการออม
ค.  โครงสร้างพื้นฐาน                                                   ง.  เน้นการกระจายรายได้
ตอบ  ข.  เน้นการออม
6.       ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
ก.  ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม                                   ข.  การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป
ค. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ                   ง.  ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ
ตอบ  ง.  ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ
7.       ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.  การพึ่งตนเองทางด้านสังคม                                  ข.  การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ
ค.  การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ                            ง.  การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง
ตอบ  ง.  การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง
8.       แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
ก.  ดำเนินชีวิตในลักษณะใด                                       ข.  ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด
ค.  ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี                 ง.  ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง
ตอบ   ค.  ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี
9.       หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
ก.  การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ                                         ข.  การสร้างนิสัยนิยมไทย
ค.  การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม                    ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า
ตอบ  ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า
10.   ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
ก.   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน                        ข.  การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ค.  การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต                   ง.  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต
ตอบ  ก.   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
11.   ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
ก.  สังคมเข้มแข็ง                                                            ข.  สังคมมีหลากหลาย
ค.  คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี                                ง.  คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร
ตอบ  ค.  คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี
12.   การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
ก.  ศาสนา                                                                        ข.  การปกครอง
ค.  ทางการศึกษา                                                             ง.  สถาบันครอบครัว
ตอบ ก.  ศาสนา
13.   คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด
ก.  เป็นคนมีศีลธรรม                                                      ข.  มีความละอายต่อบาป
ค.  เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี                                        ง.  มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
ตอบ  ง.  มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
14.   แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
ก.  มนุษย์                                                                          ข.  ทรัพยากรน้ำ
ค.  ทรัพยากรดิน                                                             ง.  ทรัพยากรป่าไม้
ตอบ   ค.  ทรัพยากรดิน
15.   ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด
ก.  ดำเนินชีวิตที่พอเพียง                                              ข.  ตามยถากรรม
ค.  ดำเนินชีวิตตามปกติ                                                 ง.  ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย
ตอบ  ก.  ดำเนินชีวิตที่พอเพียง
16.   การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด
ก.  จังหวัดกาฬสินธุ์                                                       ข.  จังหวัดฉะเชิงเซา
ค.  จังหวัดสระบุรี                                                           ง.  จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ตอบ   ค.  จังหวัดสระบุรี
17.   เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่
ก.  ประมาณ 5 ไร่                                                            ข.  ประมาณ 10 ไร่
ค.  ประมาณ 20 ไร่                                                          ง.  ประมาณ 30 ไร่
ตอบ  ข.  ประมาณ 10 ไร่
18.   ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ
ก.  ความยากจน                                                               ข.  ปัญหาการก่อการร้าย
ค.  ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม                                 ง.  ปัญหาความแตกแยกของประชาชน
ตอบ  ก.  ความยากจน
19.   หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น
ก.  2 ขั้น                                                                            ข.  3 ขั้น
ค.  4 ขั้น                                                                            ง.  5 ขั้น
ตอบ  ข.  3 ขั้น
20.   พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก.  ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น                                              ข.  แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น
ค.  เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว                            ง.  เพื่อส่งไปยังต่างประเทศเพื่อจำหน่าย
ตอบ  ค.  เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว
21.   ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด
ก.  ระดับบุคคล                                                                ข.  ระดับครอบครัว
ค.  ระดับสังคมหรือชุมชน                                            ง.  สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง
ตอบ  ค.  ระดับสังคมหรือชุมชน
22.   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด
ก.  ภาคเหนือ                                                                   ข.  ภาคกลาง
ค.  ภาคอีสาน                                                                   ง.  ภาคใต้
ตอบ   ข.  ภาคกลาง
23.   ทฤษฎีใหม่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับใดมากที่สุด
ก.  ประชาชนที่มีฐานะยากจน                                     ข.  ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวย
ค.  ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน                     ง.  ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง
ตอบ  ง.  ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง
24.   การสร้างความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที่สุด
ก.  ผู้นำทางศาสนา                                                         ข.  สถาบันการศึกษา
ค.  ทุกคนในท้องถิ่น                                                      ง.  ผู้นำท้องถิ่น
ตอบ  ง.  ผู้นำท้องถิ่น
25.   เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
ก.  ปี พ.ศ. 2537                                                               ข.  ปี พ.ศ. 2538
ค.  ปี พ.ศ. 2539                                                               ง.  ปี พ.ศ. 2540
ตอบ  ง.  ปี พ.ศ. 2540
26.   ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด
ก.  การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม                            
ข.  การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
ค.  การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ    
ง.  การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์
ตอบ  ง.  การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์
27.   เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด
ก.  พลเอกสุจินดา คราประยูร                                       ข.  รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย
ค.  รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา                        ง.  รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ตอบ   ข.  รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย
28.   การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด
ก.  นายสมชาย วงค์สวัสดิ์                                             ข.  พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ค.  พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ                                        ง.  นายชวน หลีกภัย
ตอบ  ค.  พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
29.   ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด
ก.  อังกฤษ                                                                        ข.  ฝรั่งเศส
ค.  สหรัฐอเมริกา                                                            ง.  แคนนาดา
ตอบ   ค.  สหรัฐอเมริกา
30.   การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด
ก.  รับจ้าง                                                                         ข.  การทำการเกษตร
ค.  การทำธุรกิจส่วนตัว                                                  ง.  ลูกจ้างบริษัทเอกชน
ตอบ   ข.  การทำการเกษตร

1.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของรัฐ
ก. วุฒิสภาข.ศาลรัฐธรรมนูญ
ค.องค์การพัฒนาเอกชนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตอบค.องค์การพัฒนาเอกชน

2.ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้จำแนกรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวมก.อาณาเขตของรัฐข.จำนวนประชากรภายในรัฐ
ค.จำนวนรัฐบาลภายในรัฐง.อำนาจอธิปไตยของรัฐ
ตอบค.จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ

3.แนวคิดเรื่อง " โลกพระศรีอาริย์ " มีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดของชาติตะวันตกในเรื่องใดก.รัฐในอุดมคติข.รัฐสวัสดิการ
ค.เสรีนิยมง.สังคมนิยม
ตอบก.รัฐในอุดมคติ

4.ข้อใดคือระบอบการปกครองของอิตาลีสมัยมุสโสลินีเป็นผู้นำก.การปกครองระบอบเผด็จการอำนาจนิยม
ข.การปกครองระบอบเผด็จการทหาร
ค.การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์
ง.การปกครองระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์
ตอบค.การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์

5.รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใกล้เคียงกับประเทศใดมากที่สุดก.บรูไนข.สิงคโปร์
ค.ลาวง.เกาหลีใต้
ตอบ ข.สิงคโปร์

6.การปกครองที่ให้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการเป็นอิสระเพื่อถ่วงดุลกัน คือ การปกครองประชาธิปไตยแบบใดก.รัฐสภาข. กึ่งรัฐสภาค. ประธานาธิบดี ง. กึ่งประธานาธิบดีตอบค. ประธานาธิบดี

7.ข้อใดมีลักษณะของระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการน้อยที่สุดก. รัฐสังคมนิยม ข. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค. ลัทธิฟาสซิสต์ ง. ลัทธิคอมมิวนิสต์ตอบก.รัฐสังคมนิยม

8.ความสำเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญข้อใดก.การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
ข. การกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมค. การกำหนดขอบเขตอำนาจของสถาบันการเมืองที่รัดกุม
ง.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง
ตอบ ง.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง

9.ลักษณะเด่นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยคือข้อใดก.รัฐสภาเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
ข. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดค.ประมุขของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดง. ประมุขของรัฐเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดตอบข. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด

10.การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการที่สำคัญตามข้อใดก.ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมกันใช้อำนาจบริหาร
ข. ประธานาธิบดีและรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ง. เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการตอบค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

11.กิจกรรมใดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก.การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี
ข. การร่วมกันซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดจากการถูกน้ำท่วมค. การเข้าร่วมตักบาตรทำบุญหน้าที่ทำการอำเภอในวันขึ้นปีใหม่
ง.การแต่งกายด้วยผ้าไทยไปทำงานทุกวันตามนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ตอบก.การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี

12.ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดก.ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชนข.ประชาชนคือรัฐ
ค. รัฐเพื่อประชาชนง. ประชาชนเพื่อรัฐตอบค. รัฐเพื่อประชาชน

13.ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีก. ฝรั่งเศส ข.อินเดียค. เปรู ง. อินโดนีเซียตอบก. ฝรั่งเศส

14.ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรงก.การออกเสียงลงประชามติ
ข. การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
ค. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ง.การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเองตอบก.การออกเสียงลงประชามติ

15.ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก.ทุนนิยมสมัยใหม่ ข. ทุนนิยมสวัสดิการค. ทุนนิยมดั้งเดิม ง.ทุนนิยมแบบผสมตอบค. ทุนนิยมดั้งเดิม

16.ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใดก.ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา
ข.มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ค. พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญง.ใช้ระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรคตอบก.ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา

17.หลักความเสมอภาคให้ความสำคัญในเรื่องใดก.สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ ข.สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์
ค. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ง.การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตอบค. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์

18.ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุดก. เชื้อชาติ ข.วัฒนธรรม
ค.สิทธิและหน้าที่ง.ภาษาประจำชาติตอบค.สิทธิและหน้าที่

19.เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 กำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในข้อใดก.เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล ข.เป็นที่ปรึกษาของรัฐสภาค. เป็นตัวแทนของประชาชน ง.เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตอบง.เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

20.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาไว้อย่างไรก. มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
ข. มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ค.มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปีง.มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีตอบก. มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

สายอำนวยการ  
– ข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย

– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่สอบ
– ข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526

– ข้อสอบพ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

– ข้อสอบกฎ ก.ตร. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

– ข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– ตัวอย่างข้อสอบนายร้อยตำรวจ (พ.ร.บ.ตำรวจฯ & กฎ ก.ตร.)

สายป้องกันและปราบปราม
– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน

– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– รวมแนวข้อสอบเก่า 500ข้อ
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 871-2-093-677 ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัล ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ โทร 081-0550-550
หรือแจ้ง linkthai2011@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.linkthai.net/

จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 081-0550-550
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้