ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ  ใช้สอบทุกจังหวัด
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ  ใช้สอบทุกจังหวัด


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย Tutor เมื่อเวลา(2011-12-16)

1.     ข้อใดคือหนังสือราชการ 

        ก.    เอกสารของทางราชการ                                                     ข.    เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น 

        ค.    เอกสารโต้ตอบในราชการ                                                 ง.     เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

        ตอบ       ง.  เอกสารที่เป็นหลัก ฐานในราชการ 

2.     หนังสือประตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด 

        ก.    คำแนะนำ                                                                             ข.    แถลงการณ์ 

        ค.    หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ                                            

        ง.     การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 

        ตอบ       ง.  การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 

3.     ถ้า ผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร 

        ก.    เรียน                                                                                       ข.    เสนอ 

        ค.    กราบเรียน                                                                             ง.    ขอประธานกราบเรียน 

        ตอบ       ก.  เรียน 

4.     งานสารบรรณ  มีความหมายตรงกับข้อใด

        ก.    งานที่เกี่ยวกับ ระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น 

     ข.    งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร 

        ค.    งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภาย ในและภายนอกหน่วย 

        ง.     งานที่ทำด้วย หนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง, เขียน, แต่งพิมพ์, จดจำ,ทำสำเนา, ส่งรับบันทึก, ย่อเรื่องเสนอ, 

                สั่งการ, ตอบ, เก็บเข้าที่และค้นหา 

        ตอบ       ข.  งานที่เกี่ยวกับ งานบริหารงานเอกสาร 

5.     หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ มี 6 ชนิด คือข้อใด 

        ก.    หนังสือ ภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก 

                และหนังสือที่ลงรับไว้ เป็นหลักฐานแล้ว 

ข.      หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา หนังสือราชการ 

ที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน 

ค.      หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา 

และหนังสือ ที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน 

ง.      ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ผิดทุกข้อ 

6.     กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคล อย่างน้อยกี่คน 

        ก.    2  คน                                                                                      ข.    3  คน 

        ค.    4  คน                                                                                      ง.    เท่าใดก็ได้ 

        ตอบ       ข.  3  คน 

7.     ถ้า ผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร 

        ก.    ขอแสดงความนับถือ                                                           ข.    ขอแสดงความเคารพนับถือ 

        ค.    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                                            ง.    ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

        ตอบ       ก.  ขอแสดงความนับถือ 

8.     ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อ ใด 

        ก.    วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2506                                             ข.    วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2516 

        ค.    วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2526                                             ง.    วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2536 

        ตอบ       ค.  วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2526 

9.     หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการ ตลอดไป 

        ก.    เรื่องที่เกี่ยวกับ การเงิน                                                        ข.    เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ 

        ค.    เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์                                            ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ 

10.  ประกาศ  จัดเป็นหนังสือชนิดใด

        ก.    หนังสือสั่งการ                                                                     ข.    หนังสือแถลงข่าว 

        ค.    หนังสือแถลงการณ์                                                            ง.    หนังสือประชาสัมพันธ์ 

        ตอบ       ง.  หนังสือประชา สัมพันธ์ 

11.  หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษร 

        สี แดงให้เห็นชัดบนหนังสือแอละบนซองว่าอย่างไร 

        ก.    ด่วน                                                                                        ข.    ด่วนที่สุด 

        ค.    ด่วนมาก                                                                                ง.    ด่วนภายใน 

        ตอบ       ค.  ด่วนมาก 

12.  หนังสือ ที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด 

        ก.    ด่วนมาก, ด่วนเฉพาะ และด่วนที่สุด                                ข.    ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 

        ค.    ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ              ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ข.  ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 

13.  อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด 

        ก.    หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  10  ปี 

        ข.   หนังสือที่ต้องสงวนเป็น ความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10  ปี 

        ค.    หนังสือที่ปฏิบัติงาน เสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

        ง.     หนังสือ ที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ 

                ไม่น้อยกว่า  3  ปี 

        ตอบ       ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ 

                             ไม่ น้อยกว่า 5 ปี 

14.  การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด 

        ก.    หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

        ข.    ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

        ค.    ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ข. 

        ง.     ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ค.  ถูกทั้งข้อ  ก. และ ข. 

15.  รหัสตัวพยัญชนะสำหรับสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด 

        ก.    สต  และ  สภ                                                                        ข.    ตง  และ  รส 

        ค.    ตผ  และ  สภ                                                                         ง.    สตง  และ  สลร 

        ตอบ       ค.  ตผ  และ  สภ 

16.  คำ สรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ข้าพระ พุทธเจ้า  นอก จากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        และพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังใช้ได้ตามข้อใด 

        ก.    สมเด็จพระบรมราชชนนี                                                   ข.    พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า 

        ค.    สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์         ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

17.  คำ ว่า คำสั่ง  มีความหมายตรงตามข้อใด 

        ก.    คำสั่งด้วยวา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ 

        ข.    การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร 

        ค.    บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดย ชอบด้วยกฎหมาย 

        ง.     การกระทำด้วย หนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง 

        ตอบ       ค.  บรรดาข้อความที่ผู้ บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

18.  ใคร เป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

        ก.    เลขาธิการ ก.พ.                                                                     ข.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

        ค.    เลขาคณะรัฐมนตรี                                                              ง.    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

        ตอบ       ข.  ปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี 

19.  หนังสือที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น 

        ก.    2  ประเภท                                                                            ข.    3  ประเภท 

        ค.    4  ประเภท                                                                            ง.    ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ข.  3  ประเภท 

20. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่าง ใกล้ชิดและรวดเร็วจึงให้ทุกกระทรวง ทบวง 

        กรม  ถือปฏิบัติอย่างไร 

        ก.    พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ว้างบน                                        ข.    พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็น ได้ชัดเจน 

        ค.    ไม่ ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง ด่วน  อยู่ แล้ว

        ง.     พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ 

        ตอบ       ง.  พิมพ์หมายเลข โทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือ 

                             ราชการ 

21.  ทะเบียน งานสารบรรณ มี  3  ประเภท คือข้อใด 

        ก.    ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

        ข.    ทะเบียนรับ-ส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง, และทะเบียนย่อเรื่อง 

        ค.    ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และทะเบียนรายชื่อข้าราชการ 

        ง.     ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       ก.  ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

22.  ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด                                                                                                                                                                                                                                   

        ก.    ปลัดกระทรวง                                                                      ข.    สำนักงาน ก.พ. 

        ค.    ปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี                                                  ง.    หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ 

        ตอบ       .  ปลัดกระทรวง 

23.  หนังสือ ภายใน คือหนังสืออะไร 

        ก.    หนังสือติดต่อราชการ ที่เป็นแบบพิธี                              

        ข.    หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน 

        ค.    หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือ ใช้ติดต่อภายใน 

        ง.     ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       .  หนังสือติดต่อ ราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน 

24.  ให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น 

        หลัง วันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน 

        ก.    30 วัน                                                                                     ข.    45 วัน 

        ค.    60 วัน                                                                                     ง.    90 วัน 

        ตอบ       .  60  วัน 

25.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการ 

        แล้ว เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี 

        ก.    1 ปี                                                                                          ข.    2 ปี 

        ค.    3 ปี                                                                                          ง.    กี่ปีก็ได้ 

        ตอบ       .  1  ปี 

26.  ใน กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดกระทรวง 

        แต่ง ตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน 

        ก.    อธิบดีหรือเทียบเท่า                                                             ข.    รองอธิบดีหรือเทียบเท่า 

        ค.    หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า                                                  ง.    ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

        ตอบ       .  ผู้อำนวยการกองหรือ เทียบเท่า 

27.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใด 

        คน หนึ่งปฏิบัติ..... 

        ก.    ทำการแทน                                                                           ข.    ปฏิบัติหน้าที่แทน 

        ค.    รักษาราชการแทน                                                               ง.    ปฏิบัติราชการแทน 

        ตอบ       .  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

28.  ซอง หนังสือมีขนาดใดบ้าง 

        ก.    เอ 3, เอ 4, เอ 5 และดีแอล                                                  ข.    เอ 4, เอ 5, เอ 6 และดีแอล 

        ค.    ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล                                                     ง.    ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       .  ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล 

29.  หนังสือภายนอก คือหนังสืออะไร 

        ก.    ติดต่อส่วนราชการ                                                              ข.    ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี 

        ค.    ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ ราชการ 

        ง.     ถูกทั้งข้อ ก  ข้อ  ข และข้อ   

        ตอบ       .  ถูกทั้งข้อ ก  ข้อ  ข และข้อ   

30.  ระเบียบ งานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด 

        ก.    ก.พ.                                                                                        ข.    กระทรวงศึกษาธิการ 

        ค.    กระทรวงมหาดไทย                                                            ง.    สำนักนายกรัฐมนตรี 

        ตอบ       .  สำนักนายกรัฐมนตรี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานคุมประพฤติ ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออก ข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟ เอกสาร

ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

- ข้อสอบงานพัสดุ

- ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- ข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- การเขียนหนังสือราชการ การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์ เอกสาร
สามารถ นำไปปริ้น เพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและ บริการ
เลข ที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัล ขอนแก่น
ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ  ออมทรัพย์
โอน เงินแล้วแจ้งมาที่ linkthai2011@hotmail.com

จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 081-0550-550
vulzvchnn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
and protecting  face  identity information  .In addition
Huaian news  network December 23rd  news  (  reporter Wang Xiaoping  Li Xiaoming correspondent  Li Yan  )  reporter yesterday  from HuaiAn Railway Station  was informed that,  according to the Shanghai  Railway Bureau,  news release,  from January 1, 2012 onwards  ,the Internet  ,telephone booking  ticket  pre-sale  period will by  current  5 days  change  for 12 days  (  including that day  )  ,abercrombie france,the station ticket  window and  outlets  for  pre-sale  period  10 days  (  including that day  )  .
Special  attention should be paid to  HuaiAn Railway Station  ,from New Year  ,louboutin,all the ticket  real-name system  .relationresultchange     from the sale  date  to 12 when , relationresultIt is reported,in addition to  the pre-sale  period is adjusted  ,time  ,burberry soldes,taking into account the  transport during the Spring Festival  is approaching  ,to alleviate the  pressure  peak  time  ticket  ,the  ticket  .
At present,  the iron  has  within its jurisdiction  to implement  the peak  discharge  ticket  measures  ,the  HuaiAn Railway Station  starting at  time 15,jordan,  but  after the new year  will be adjusted to 12  .
relationresultIt is a reminder,if the telephone  booking  ,that day midday 12 when  before booking  ,order  until  that day 24 when  ;on day 12 to  24 when  booking  ,order  reservations to the next day  at 12 noon  .
In  order  to  retain the  deadline  for votes,  over  the retention time of  reservation  will be automatically cancelled  .relationresultThe traveler through thetelephone  can be the  full price tickets  ,tickets for children  ,student ticket  ,disabled  armyman ticket  ,but  can  and refund operations  .
At the same time  the telephone booking  a  valid documents  only one day to  booking  a  ,most  can be ordered  with dates  ,jordan pas cher,the same  number,  other  ticket  table with  no more than 3  ,while  net sales  and  window ticket  time  limit is 5 tickets  ,does not limit the  banquet  .
relationresultPassengertelephone booking  ,required to enter a valid  identity document number  ,get the ticket  in  order  ,abercrombie,still must hold  Id original  and  photocopy  .Student ticket  booking  can be  used by  effective identity document  and a  student  train ticket  discount card,air jordan pas cher,  student card  (  all original)  to  install  a  student  train  ticket preferential card  identifier  or  railway  station ticket window  ticket outlets  for  ticket  business  .
relationresultnew     New Year  the real-name system , relationresultThe biggest changeis  the real-name system  purchase  .The reporter understands  ,since January 1, 2012,louboutin pas cher,  HuaiAn Railway Station will  all passengers on  the  ticket  real-name system  ,passengers  with a  valid identity document  purchasing tickets  ,and  ticket  and ticket  when used by  passengers  oneself  effective Id original  stint  ,riding  ,abercrombie pas cher,but  free  riding  in children as well as  a  children  ticket  with the exception of  the  children  .
relationresultTicket,passengers  can use  effective Id original  or a copy of  ticket purchase  ,can also  hold the  passengers  effective  Id original or  copy  for  passengers  purchase  tickets  .A  valid identity certificate  with  a  departure date  with a motorcoach number  can only buy  a  real-name  ticket  .
In the purchase of  students  ,disabled soldiers  (  police  )  and other  sales discounts  (to be  )  ticket  ,to  produce valid identity documents  at the same time  ,also  should produce  in line with the provisions of the  price  concessions  (to be  )  original certificate  ,after verification  before purchase  ,riding  .
relationresultTicketreal-name system,louis vuitton pas cher,  stop passenger car  to  ticket  ,burberry,card  ,alignment  ,before entering  ,longchamp pas cher,riding  .Train  ticket when  ,at the same time  check  ,the  passenger  ticket  and  the par  contained  effective ID original  .
Ticket  ,card  ,sac longchamp,are not  consistent  ,will be handled by the  public security  or  the passenger sector,  in accordance with relevant regulations  .relationresultprompt     students  ,labor  policy , relationresultRemind the person concerned,mercurial vapor pas cher,aimed at students and  migrant workers  the two  special group  ,launched the  ticket  policy relatively loose  .
If the student  ticket  ,polo ralph lauren,in addition to  the school  to organize the  student body  votes  ,since  December 28th 8  ,students can also be  through the  Internet and  telephone booking  ,ticket window to buy  transport during the Spring Festival  period  (  January 8th ~2 months 16  )  student  round-trip ticket  .
Migrant workers  in addition to  purchase pre-sale  period  the train ticket  ,also  can be booked  in January 25th ~2  month 16 days  (  by  date  )  train  hard seat tickets  and  car  two  class  return  tickets  .
relationresultIn addition,louis vuitton,after buying tickets  ,to spot  check  coupon information  ,found in the face of  information and effective  certificate information  does not comply,  immediately to the  original ticket  by the  ticket  staff  .
At the same time  ,the passenger  to  the safekeeping of tickets,louis vuitton outlet,  keep the  coupon information  clear  ,capable of reading  ,and protecting  face  identity information  .In addition  ,the ticket  real-name system,  the railway sector  will increase  efforts to  stop  ticket  ,ticket  time  will increase,mercurial vapor,  please  try to  advance to the  station waiting  ,in  advance of  the  
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้