ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกลุ่มงานบัญชีและการเงินของกองบัญชาการกองทัพไทย
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบกลุ่มงานบัญชีและการเงินของกองบัญชาการกองทัพไทย


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย Tutor เมื่อเวลา(2011-12-16)
ข้อสอบการบัญชี 

1.         จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี 

            (1)  จัดทำงบทดลอง 

            (2)  จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น 

            (3)  จัดทำงบการเงิน 

            (4)  ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท 

            ก.    2, 4, 3, 1                                                                             ข.    2, 1, 4, 3 

            ค.    1, 2, 4, 3                                                                            ง.     2, 4, 1, 3                                         

            ตอบ     ง.   2, 4, 1, 3 

 วงจรบัญชี (Accounting Cycles) หมายถึง กระบวนการทางบัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่           การ
วิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
และบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น
แล้วผ่านรายการบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    สรุปหายอดคงเหลือเพื่อจัดทำงบทดลองและงบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน

2.         ข้อผิดพลาดใดต่อไปนี้ที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว รายการกู้เงินจากธนาคาร 

            ก.    ผ่านรายการโดยเดบิทเงินสดและเครดิตเงินกู้ 

            ข.    ไม่ได้ผ่านรายการไปเลย 

            ค.    ผ่านรายการโดยเดบิทเงินกู้และเครดิตเงินสด 

            ง.     ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้ 

            ตอบ     ง.   ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้

                            ข้อผิดพลาดที่เกิดจากงบทดลองมียอดไม่เท่ากันหรือไม่ลงตัว คือ 

                            1.  บันทึกรายการค้ากลับข้างกันในบัญชีแยกประเภท 

                            2.  บันทึกรายการค้าผิดประเภทบัญชี 

                            3.  ลืมบันทึกรายการค้าหรือบันทึกรายการค้าซ้ำซ้อน 

                            4.  บันทึกจำนวนเงินผิดทั้งด้านเดบิตและเครดิต ซึ่งอาจจะบันทึกด้วยจำนวนที่สูง 

                                 หรือต่ำไปจากความเป็นจริง 

3.         บัญชีใดต่อไปนี้จะไม่ถูกปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

            ก.    ต้นทุนขาย                                                                     ข.    เงินปันผลจ่าย 

            ค.    ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                                            ง.     ค่าเสื่อมราคา 

            ตอบ     ค.   ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

                            การปิดบัญชี (Closing Entries) คือ
การบันทึกรายการเพื่อทำให้บัญชีชั่วคราว ซึ่งได้แก่
บัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายมียอดเท่ากับศูนย์
โดยโอนยอดคงเหลือสุทธิไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรสะสมในขั้นตอนสุด
ท้าย
 

4.         จากข้อมูลต่อไปนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เป็นดังนี้ 

                            สินทรัพย์รวม                                                        =     380,000  บาท 

                            หนี้สินรวม                                                            =     220,000  บาท 

                            ทุนหุ้นสามัญ                                                        =       60,000  บาท

                            รายได้                                                                     =     170,000  บาท

                            ค่าใช้จ่าย                                                                =     140,000  บาท

            กำไรสะสมต้นปีเท่ากับเท่าใด 

            ก.    100,000                                                                         ข.    70,000 

            ค.    90,000                                                                           ง.     160,000 

            ตอบ     ข.   70,000

 จากสมการบัญชี : สินทรัพย์รวม                       =     หนี้สินรวม + ส่วนของผู้ถือหุ้น

 \  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                         =     สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม

 =     380,000 220,000

 =     160,000 บาท

            ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญและกำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด 

            ดังนั้น กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด                                      =     ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนหุ้นสามัญ

 =     160,000 60,000

 =     100,000 บาท

            กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด                      =     กำไรสะสม ณ วันต้นงวด + รายได้ - ค่าใช้จ่าย     

            กำไรสะสม ณ วันต้นงวด                       =     กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด - รายได้ + ค่าใช้จ่าย     

                                                                                =     100,000 – 170,000 + 140,000

                                                                                =     70,000  บาท

5.         บริษัท ศรีปราง จำกัด มียอดขายสุทธิ 400,000 บาท ต้นทุนขาย 225,000 บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100,000 บาท กำไรสุทธิของบริษัท คือ ....... บาท 

            ก.    225,000                                                                         ข.    175,000 

            ค.    125,000                                                                         ง.     75,000 

            ตอบ     ง.   75,000

                            คำนวณหากำไรสุทธิ 

                            ยอดขายสุทธิ                                                                 400,000 บาท 

                            หัก ต้นทุนขาย                                                              225,000 

                            กำไรขั้นต้น                                                                   175,000 

                            หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                            100,000 

                            กำไรสุทธิ                                                                        75,000  บาท 

6.         กลุ่มบัญชีใดต่อไปนี้มียอดคงเหลือด้านเครดิต 

            ก.    ค่าเสื่อมราคาสะสม เจ้าหนี้เงินกู้ และสินค้าคงเหลือ 

            ข.    ดอกเบี้ยค้างจ่าย ต้นทุนขาย ทุนเรือนหุ้น 

            ค.    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า 

            ง.     ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืม และตั๋วเงินจ่าย 

            ตอบ     ค.   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า

            หมวดบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเครดิต ประกอบด้วย หนี้สิน ทุน รายได้ และบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ 

7.         ถ้าบริษัท ดาวเด่น จำกัด ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อ 8,000 บาท ดังนั้น 

            ก.    สินทรัพย์และหนี้สินลดลง 8,000 บาท 

            ข.    สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น  8,000 บาท 

            ค.    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและสินทรัพย์ลดลง  8,000 บาท 

            ง.     ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น  8,000 บาท 

            ตอบ     ข.   สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น 8,000 บาท

                            บันทึกรายการบัญชีโดย 

                            เดบิท  เครื่องใช้สำนักงาน                                 8,000                          -> สินทรัพย์เพิ่มขึ้น

                                      เครดิต เจ้าหนี้                                                         8,000              -> หนี้สินเพิ่มขึ้น

8.         ณ
วันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัททีเค จำกัด มีกำไรสะสม 470,000 บาท
ระหว่างปีบริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 850,000 บาท จ่ายเงินปันผล 10,000 บาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกำไรสะสม 500,000 บาท ดังนั้น
บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2551 เท่ากับ ..... บาท
 

            ก.    810,000 บาท                                                                ข.    790,000 บาท 

            ค.    40,000 บาท                                                                  ง.     60,000 บาท 

            ตอบ     ก.   810,000 บาท

ก. คำนวณหากำไรสุทธิ 

                                                กำไรสะสม ณ วันสิ้นปี                   500,000  บาท 

                                                บวก จ่ายเงินปันผล                            10,000  บาท 

                                                                                                            510,000 

                                                หัก กำไรสะสม ณ วันต้นปี            470,000  บาท 

                                                กำไรสุทธิ                                            40,000  บาท 

ข. คำนวณหาค่าใช้จ่าย 

                    ค่าใช้จ่าย    =    รายได้ กำไรสุทธิ

 =     850,000 40,000     =  810,000 บาท

9.         ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552 บริษัท ทองอุไร มีลูกหนี้คงเหลือ 12,000 บาท ระหว่างเดือนมีนาคม  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท และเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 40,000 บาท ณ 31 มีนาคม 2552  ลูกหนี้คงเหลือเท่ากับ 

            ก.    เครดิต  22,000 บาท                                                     ข.    เดบิท  22,000 บาท 

            ค.    เดบิท  12,400  บาท                                                     ง.     เครดิต  4,400  บาท 

            ตอบ     ข.   เดบิท  22,000 บาท

                            คำนวณหายอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 

                            ยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันต้นงวด                                         12,000  บาท 

                            บวก  ขายเชื่อ                                                                            50,000 

                                                                                                                                62,000 

                            หัก เก็บเงินจากลูกหนี้                                                            40,000 

                            ยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด                                         22,000  บาท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มงานบัญชีและการเงินของกองบัญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   

 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ความสมารถทั่วไป

- ข้อสอบวิชาสังคม
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาทหาร

- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0550-550 , 085-7444488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ 081-0550-550 หรือ linkthai2011@hotmail.com

จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 081-0550-550
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้