ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา  เตรียมสอบผู้บริหารโรงเรียน
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา  เตรียมสอบผู้บริหารโรงเรียน


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย Tutor เมื่อเวลา(2011-12-16)

1. สมาชิกวุฒิสภาที่ได้มาจากการสรรหามีจำนวนกี่คน

             ก. 45 คน                                                                              . 74 คน

             ค. 76 คน                                                                              . 150 คน

 

2. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2010 ที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่เท่าใด

             ก. ครั้งที่ 27                                                                          . ครั้งที่ 28

             ค. ครั้งที่ 29                                                                          . ครั้งที่ 30

 

3. ข้าราชการครูจะต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องชำระค่าธรรมเนียมกี่บาท

. 200 บาท                                                                          . 300 บาท

             ค. 500 บาท                                                                          . 600 บาท

 

4. มาตรฐานวิชาชีครูมีกี่มาตรฐาน

             ก. 7 มาตรฐาน                                                                     . 8 มาตรฐาน

             ค. 9 มาตรฐาน                                                                     . 10 มาตรฐาน

5. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยามข้อความนี้ตรงกับข้อใด

. พระบรมราชโองการ                                                    . พระบรมราโชวาท

             ค. พระราชดำรัส                                                                . พระราชดำริ

 

6. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะต่ออายุราชการของข้าราชการครูเป็นกี่ปี

             ก. 63 ปี                                                                                 . 65 ปี

             ค. 70 ปี                                                                                 . 75 ปี

 

7. ข้อใดต่างจากพวก

             ก. FiX-IT-Center                                                               . O-net

             ค. A-net                                                                               . Nt

 

8. เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

             ก. CEO                                                                                 . IMF

             ค. MGO                                                                               . NGO

9. มาตรการ 3 2 1 1พท เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

             ก. สิ่งแวดล้อม                                                                     ข. ความปลอดภัย

             ค. การทหารและความมั่นคง                                           . การคุ้มครองแรงงาน

 

10. สมาชิกวุฒิสภาสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

             ก. 3 ปี                                                                                   . 4 ปี

             ค. 5 ปี                                                                                   . 6 ปี

 

11.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร

             ก. พล...พัชรวาท วงษ์สุวรรณ                                     . พล...เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

             ค. พล...เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์                                    . พล...จุมพล มั่นหมาย

 

12. จำนวนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมาหนครมีกี่เขต

             ก. 2 เขต                                                                                . 3 เขต

             ค. 4 เขต                                                                                . 5 เขต

 

13. ประเทศในเอเชียใดต่อไปนี้มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากที่สุด

             ก. จีน                                                                                    . อินเดีย

             . เวียดนาม                                                                            . ไทย

 

14.จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะที่ตั้งใหม่หลังจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 มีจำนวนกี่เขต

             ก. 185 เขต                                                                           . 10 เขต

             ค. 7 เขต                                                                                . 3 เขต

 

15. การโอนสถานศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             ก. เป็นนโยบายรัฐบาล                                                      ข. กฎหมายกำหนด

             ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ                        ง. โรงเรียนสมัครใจ

 

16. จังหวัดในข้อใดไม่มีเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มใหม่

             ก. ปราจีนบุรี                                                                       . มหาสารคาม

             ค. อุทัยธานี                                                                          . นครราชสีมา

 

17. Admission เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

             ก. การพัฒนาศักยภาพครู                                                 . ทุนการศึกษา

             ค. การสอบเรียนต่อมหาวทยาลัย                                     . ระบบงบประมาณใหม่

 

18. สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดใดมีมากที่สุด

             ก. กรุงเทพมหานคร                                                          . นครราชสีมา

             ค. เชียงใหม่                                                                        . เท่ากันทุกจังหวัด

 

19. ไม่ใช่นโยบายทางการศึกษา

             ก. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก                                     ข. พัฒนาเด็กปัญญาเลิศ

             ค. พัฒนาแหล่งเรียนรู้                                                       . สร้างโรงเรียนชั้นยอดทั้งระบบ

 

20. เป้าหมายปีการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นปี 2554 ที่รัฐบาลกำหนด

             ก. 8.5 ปี                                                                                . 9.0 ปี

. 9.5 ปี                                                                                . 10 ปี

 

21. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของระบบราชการ

             ก. นายกรัฐมนตรี                                                               ข. รัฐมนตรี

             ค. ปลัดกระทรวง                                                                . อธิบดี

 

22. มีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายคือบทบาทหน้าที่ของใคร

             ก. รัฐสภา                                                                             .วุฒิสภา

             ค. สภาผู้แทนราษฎร                                                         . คณะกรรมการกฤษฎีกา

 

23.สิ่งที่เป็นความหวังในภารกิจทางการศึกษาควรตกอยู่ที่ผู้ใด

             ก. นักเรียน                                                                          .ครู

             ค.ผู้บริหาร                                                                           . ผู้ปกครอง

 

24. “การจะดำเนินนโยบายทางการศึกษาให้บรรลุผลขึ้นอยู่กับความร่วมไม้ร่วมมือของทุกท่านข้อความ

นี้สัมพันธ์กับข้อใด

             ก. ภาวะผู้นำ                                                                        ข. ทักษะมนุษยสัมพันธ์

             ค. การประเมินรอบด้าน                                                   . การทำงานเป็นทีม

25. ตำแหน่งผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด

             ก. ผู้อำนวยการกอง                                                            . ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา               . ผู้บริหารการศึกษา

 

26. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร

             ก. นายสมัคร สุนทรเวช                                                    . วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

             ค. นายพงศกร อรรณพพร                                                . นายบุญลือ ประเสริฐโสภา

 

27. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร

             ก. สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

             ข. นิวัตร นาคะเวช

             ค. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

             ง. จุไรรัตน์ แสงบุญนำ

 

28. ทุกคนได้รับสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี เป็น

นโยบายที่กำหนดโดยใคร

             ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                           ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

             ค. รัฐบาล                                                                             . รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

29. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มีเป้าหมายสำหรับนักเรียนกลุ่มใด

             ก. เรียนดี                                                                              .เป็นเลิศ

             ค.ขาดโอกาส                                                                       . เรียนดีแต่ยากจน

 

30. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดเป็นองค์กรมหาชน

             ก. โรงเรียนสตรีวิทยา                                                        . โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

             ค. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                                    . โรงเรียนมหิดลวิทยานุสารณ์

 

 

จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย (เลือกตำแหน่งที่จะสอบ)

- รวมข้อสอบครบทุกเนื้อหาที่อกกสอบ ทันเหตุกาณ์ปัจจุบัน

- ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษามากกว่า 2000 ข้อ


สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550

กรุณาชำระค่าสินค้า

เลข ที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัล ขอนแก่น

ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 081-0550-550 , 085-744-4488 หรือ linkthai2011@hotmail.com

http://www.linkthai.net/

จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 081-0550-550
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้