ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดผนึกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

เปิดผนึกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย


1.  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กําหนดอายุการพัฒนาเด็กไวเทาใด

 ก.  3 – 5 ป ข.  4 – 6 ป

  ค.  แรกเกิด – 5 ป ง.  0 – 6 ป

 ตอบ ค. แรกเกิด – 5 ป

 2.  พัฒนาการแตละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอใด

 ก. สภาพแวดลอม  ข. การอบรมเลี้ยงดู

  ค. ประสบการณที่เด็กไดรับ  ง. ถูกทุกขอ

 ตอบ ง. ถูกทุกขอ

3.  ระยะเวลาเรียนที่ใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย คํานึงถึง

 ก. ประสบการณที่เด็กไดรับ  ข. อายุ

 ค. สิ่งแวดลอม  ง. สภาพรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

 ตอบ ข. อายุ

4.  สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็ก 3 – 5 ป ประกอบดวยกี่สวนอะไรบาง

 ก.  2 สวน คือประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู

 ข.  2 สวน คือ ประสบการณสําคัญและพัฒนาการของเด็กทุกดาน

 ค. สวนเดียว คือ ประสบการณสําคัญ

 ง. สวนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู

 ตอบ ก.  2 สวน คือประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู

5.  ขอใดไมใช สาระที่ควรเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

 ก. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก

 ข. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

 ค. ธรรมชาติรอบตัว

 ง. สิ่งมีชีวิตบนโลก

 ตอบ ง. สิ่งมีชีวิตบนโลก

6.  การสอนตามแนวคิดนีโอ ฮิวแมนิส (Neo – Humanist) มีแนวคิดที่เชื่อวา….?

 ก. เด็กปฐมวัยเรียนรูจากการเลียนแบบ

 ข. การสอนภาษาใหกับเด็กตองเปนการสอนภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก

 ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไมไผออนๆ ที่ดัดได

 ง. เด็กจะสืบคนหาขอมูลเพื่อหาคําตอบของตนเอง

 ตอบ ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไมไผออนๆ ที่ดัดได

 

7.  ขอใดคือระยะความสนใจของเด็กปฐมวัยในชวงอายุ 4 ป

  ก. ประมาณ 5 นาที ข. ประมาณ 8 นาที

 ค. ประมาณ 12 นาที ง. ประมาณ 15 นาที

 ตอบ ค. ประมาณ 12 นาที 

 8.  กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี ควรใชระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเทาใด จึงจะเหมาะสม

 ก. ประมาณ 20 นาที ข. ประมาณ 20 – 30 นาที

  ค. ประมาณ 30 – 40 นาที ง. ประมาณ 40 – 60 นาที

 ตอบ ง. ประมาณ 40 – 60 นาที

 9.  ขอใดไมใชกิจกรรมเสริมประสบการณ

  ก. เลานิทาน  ข. การทดลอง/ปฏิบัติการ

 ค. การศึกษานอกสถานที่ ง. การวาดภาพระบายสี

 ตอบ ง. การวาดภาพระบายสี

 10.  ขอใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทําแผนการจัดประสบการณใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร

 ก. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา  

 ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 ค. วิเคราะหสาระการเรียนรู 

 ง. กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณ 

 ตอบ ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

11.  การกําหนดหัวเรื่องในการจัดประสบการณใหกับเด็ก สามารถทําได 3 วิธี ขอใดไมใช 

 ก. ผูสอนและเด็กรวมกันกําหนด  ข. ผูสอนเปนผูกําหนด

 ค. ผูบริหารกับผูสอนรวมกันกําหนด  ง. เด็กเปนผูกําหนด

 ตอบ ค. ผูบริหารกับผูสอนรวมกันกําหนด

12.  ขอใดคือองคประกอบที่สําคัญในการเขียนแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

 ก. จุดประสงค, สาระการเรียนรู ข. กิจกรรม, สื่อ

 ค. การประเมินผล  ง. ถูกทุกขอ

 ตอบ ง. ถูกทุกขอ   

 13.  ขอใดคือการจัดมุมประสบการณที่เหมาะสมที่สุด

 ก. มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะ  ข. มุมบล็อกอยูติดกับมุมหนังสือ

 ค. มุมหนังสืออยูใกลมุมบทบาทสมมุติ ง. มุมบล็อกอยูหางมุมบทบาทสมมุติ

 ตอบ ก. มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะ

 

 14.  ขอใดคือคุณสมบัติขอแรกของครูผูสอนปฐมวัย ที่ผูบริหารสถานศึกษาควรคํานึงถึง

 ก. มีความเปนระเบียบ สะอาด รูจักประหยัด

 ข. รักเด็ก จิตใจดี ใจเย็น

 ค. มีวุฒิทางการศึกษาดานการอนุบาล หรือผูที่ผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 ง. พูดจาสุภาพเรียบรอย ชัดเจนเปนแบบอยางได

 ตอบ ค. มีวุฒิทางการศึกษาดานการอนุบาล หรือผูที่ผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 15.  ขอใดคือบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย

 ก. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา

 ข. นิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ

 ค. เปนผูเสริมสรางการเรียนรู

  ง. จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

 ตอบ ก. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา

16.  ขอใดคือ ความหมาย ของคําวา เด็กที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะ

 ก. เด็กพิการ  

 ข. เด็กที่มีสภาพรางกาย สติปญญา อารมณจิตใจ ที่แตกตางจากเด็กปกติทั่วไป

 ค. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

 ง. เด็กดอยโอกาส 

 ตอบ ข. เด็กที่มีสภาพรางกาย สติปญญา อารมณจิตใจ ที่แตกตางจากเด็กปกติทั่วไป

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย

 สาขา Central Plaza ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ
ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  linkthai2011@hotmail.com หรือ 081-0550-550

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้