ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบป.โท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

ข้อสอบป.โท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย Tutor เมื่อเวลา(2011-12-16)
1.  สภาการพยาบาล ข้อใดถูกต้อง           ก.   เป็นองค์กรวิชาชีพ                                                            ข.    เป็นนิติบุคคล
           ค.   เป็นตัวแทนของวิชาชีพพยาบาล                                    ง.    ดำเนินการโดยพยาบาลเท่านั้น
           ตอบ   ข.  เป็นนิติบุคคล
2.        การกระทำในกฎหมายที่เกี่ยวกับการพยาบาลที่ถูกต้อง คือ
           ก.   ทำการรักษาพยาบาล                                                         ข.    การรักษาโรค
           ค.   ป้องกันโรคระบาด                                                            ง.    การช่วยเหลือผู้ป่วย
           ตอบ   ค.  ป้องกันโรคระบาด
3.        คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นสมาชิกสามัญ คือ
           ก.   ไม่เป็นโรคระยะไม่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจ             ข.    ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
           ค.   ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต                                         ง.    เป็นโรคไม่ร้ายแรง
           ตอบ   ค.  ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
4.        สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ คือข้อใด
           ก.   เลือกตั้งนายกสภาการพยาบาล
           ข.   สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสภาการพยาบาล
           ค.   เลือกตั้งอนุกรรมการสภาการพยาบาล
           ง.   ตรวจสอบการทำงานของนายกสภาการพยาบาล
           ตอบ   ข.  สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสภาการพยาบาล
5.        พยาบาลคนหนึ่งจบการศึกษาปีการศึกษา 2537 ในประเทศไทย เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานใน
           ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง ไม่ได้ขอใบประกอบโรคศิลป์ ถ้าต้องการ
           ขอใบประกอบโรคศิลป์จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.    ผ่านการสอบของสภา และขอใบประกอบโรคศิลป์
ข.    ผ่านการอบรม และขอใบประกอบโรคศิลป์
ค.    สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล
ง.     ไม่ต้องกระทำการใดๆ เพราะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ
ตอบ   ค.  สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล
6.        จากข้อ 5. พยาบาลคนดังกล่าวจะได้รับตำแหน่งอะไร และระดับไหน
           ก.   ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
           ข.   พยาบาลวิชาชีพชั้น 2
           ค.   พยาบาลวิชาชีพชั้น 1
           ง.   พยาบาล และผดุงครรภ์ชั้น 2
ตอบ  
7.        การพ้นวาระของนายกสภาการพยาบาล เมื่อใด
           ก.   4 ปี                                                                                        ข.    เมื่อพ้นจากตำแหน่ง
           ค.   พ้นจากสมาชิกสามัญ                                                        ง.    ลาออก
ตอบ   ข.  เมื่อพ้นจากตำแหน่ง
8.        การเข้าสู่ตำแหน่งของบุคคลในข้อใด ที่ไม่ต้องเลือกจากสมาชิกสภาการพยาบาล
           ก.   อุปนายก                                                                              ข.    ประชาสัมพันธ์
           ค.   เลขาธิการ                                                                            ง.    เหรัญญิก
ตอบ   ค.  เลขาธิการ
9.        นางสาว ก ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ นางสาว ก จะต้องปฏิบัติอย่างไร
           ก.   ส่งคืนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันทราบว่าขาดจากสมาชิกภาพ
           ข.   ไม่ต้องคืนใบอนุญาต
           ค.   ยื่นเรื่องขอสอบใบอนุญาตภายใน 15 วัน
           ง.   รอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่
           ตอบ   ก.  ส่งคืนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันทราบว่าขาดจากสมาชิกภาพ
10.      เรื่องใดที่ต้องขอความเห็นชอบจากสภานายกเป็นพิเศษก่อน
           ก.   การขอใบอนุญาตเมื่อขาดจากสมาชิกภาพ                    ข.    การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
           ค.   พักใช้ใบอนุญาต                                                               ง.    การขอใบประกอบโรคศิลป์
ตอบ   ค.  พักใช้ใบอนุญาต
11.      ในการประชุมของคณะกรรมการสภา มีคณะกรรมการมาประชุม 9 คน ถ้าจะมีการลงมติในที่ประชุม
           จะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าใด
ก.    ไม่มีการลงมติใดๆ ทั้งสิ้น (เพราะกรรมการมีไม่ถึง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ 16 คน)
ข.    5 เสียง
ค.    7 เสียง
ง.     9 เสียง (เท่ากับคณะกรรมการที่มาประชุม)
ตอบ   ก.  ไม่มีการลงมติใดๆ ทั้งสิ้น (เพราะกรรมการมีไม่ถึง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ 16 คน)
12.      สมาชิกที่เลือกจากบุคคลใน หรือนอกสภาการพยาบาล คือ
           ก.   กรรมการกิตติมศักดิ์                                                           ข.    กรรมการสภา
           ค.   กรรมการวิจัย                                                                      ง.    กรรมการเลขาธิการ
ตอบ   ก.  กรรมการกิตติมศักดิ์
13.      การพ้นวาระของสมาชิกกรรมการสภาการพยาบาล
           ก.   การล้มละลาย                                                                      ข.    ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
           ค.   เป็นโรคประจำตัว                                                              ง.    ถูกทั้งหมด
ตอบ   ข.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
14.      ถ้าตำแหน่งของกรรมการสามัญว่างลง 1 ตำแหน่ง จะต้องปฏิบัติอย่างไร
           ก.   ไม่ต้องเลือกใหม่ เพราะว่างเพียง 1 ตำแหน่ง
           ข.   แต่งตั้งได้เลยจากสมาชิกสามัญ
           ค.   แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา
           ง.   ไม่ต้องเลือกใหม่ รอให้พ้นวาระ
           ตอบ   ค.  แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา
15.      นางสาวแนนซี่ จบพยาบาลและผดุงครรภ์วิชาชีพจากต่างประเทศ เข้ามาทำงานเป็นอาจารย์พยาบาล
           อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งควบคุมโดยสภาการพยาบาลอย่างถูกต้อง ถ้านางสาวแนนซี่
           ขึ้นปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วย ท่านคิดว่าการกระทำของนางสาวแนนซี่ เป็นอย่างไร
ก.    ไม่ผิด เพราะทำงานในโรงพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลรับรอง
ข.    ผิด เพราะนางสาวแนนซี่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพของประเทศไทย
ค.    ไม่ผิด เพราะเป็นการทำงานได้ตามวิชาชีพ
ง.     ผิด เพราะไม่ได้ผ่านการสอบของสภาการพยาบาลในประเทศไทย
ตอบ   ข.  ผิด เพราะนางสาวแนนซี่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพของประเทศไทย
16.      การพิจารณาให้สมาชิกสามัญพ้นจากสมาชิกภาพ ต้องกระทำดังนี้คือ ถ้าคณะกรรมการมาประชุม
           ทั้งหมด 16 คน  จะต้องใช้เสียงกี่เสียง
           ก.   10  เสียง                                                                               ข.    8  เสียง
           ค.   11  เสียง                                                                               ง.    16  เสียง
ตอบ   ค.  11  เสียง
17.      เมื่อพยาบาลรายหนึ่ง ศาลได้พิจารณาถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิดทางอาญา ในการกระทำ
           การพยาบาลอย่างหนึ่ง พยาบาลรายนี้จะต้องผ่านสภาการพยาบาลอย่างไร
           ก.   ไม่ต้องกระทำการใดๆ ถ้าเรื่องที่คณะกรรมการสภาดำเนินการอยู่ให้สิ้นสุดโดยไม่ต้องสอบสวน
                  ใดๆ ทั้งสิ้น
ข.    รอการสอบสวนจากคณะกรรมการสภาอีกครั้ง
ค.    ถูกพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
ง.     คณะอนุกรรมการสอบสวน ต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
           ตอบ   ก.  ไม่ต้องกระทำการใดๆ ถ้าเรื่องที่คณะกรรมการสภาดำเนินการอยู่ให้สิ้นสุดโดยไม่ต้อง
                             สอบสวนใดๆ ทั้งสิ้น
18.      นางสาวน้ำฝน ได้ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยซึ่งมีอาชีพเป็นนักแสดงเข้ามาในโรงพยาบาล
ซึ่งทำแท้งมา และหลังจากนั้น นางสาวน้ำฝนไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟัง ซึ่งชื่อนางสาวสายฟ้า
           นางสาวสายฟ้าได้ไปเล่าต่อให้บุคคลอื่นฟังจนเป็นที่เสียหายต่อผู้ป่วยรายนี้ ท่านคิดว่าตาม
           กฎหมายวิชาชีพบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ คือ
ก.    นางน้ำฝน และนางสาวสายฟ้า ผิด เพราะนำความลับของผู้ป่วยไปเปิดเผย
ข.    นางน้ำฝน และนางสาวสายฟ้า ผิด เพราะเอาความลับไปเปิดเผยทำให้เสียหาย
ค.    นางสาวสายฟ้า ผิด เพราะเป็นคนนำไปเล่าต่อจนเกิดความเสียหาย
ง.     ไม่มีใครผิด
ตอบ   ก.  นางน้ำฝน และนางสาวสายฟ้า ผิด เพราะนำความลับของผู้ป่วยไปเปิดเผย

19.      จากข้อ 18 นางสาวสดสวย (ดารานักแสดง) รู้เรื่องเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2540 ถามว่าถ้าจะฟ้องร้อง

           จะต้องทำภายใน

           ก.   27 มกราคม 2541                                                               ข.    1 มกราคม 2541

           ค.   27 ธันวาคม 2540                                                               ง.    26 มกราคม 2541

ตอบ   ก.  27 มกราคม 2541

20.      ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอนุกรรมการจริยธรรม

           ก.   ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย                               ข.    ต้องเป็นสมาชิกอนุกรรมการสามัญ

           ค.   ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล                               ง.    ต้องเป็นสมาชิกสามัญ

ตอบ   ก.  ต้องเป็นสมาชิกอนุกรรมการสามัญ

21.      ความผิดอะไรที่ยอมความไม่ได้ตามกฎหมาย

           ก.   ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโดยความประมาท

           ข.   กระทำการโดยประมาทแต่ได้รับอันตรายเพียงเล็กน้อย

           ค.   ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

           ง.   การลักทรัพย์

ตอบ  

22.      พยาบาลจะทำการปฏิเสธการรักษาและตรวจของการรักษาต่อผู้ป่วยได้อย่างไร

           ก.   เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยถามแพทย์

           ข.   อธิบายผลการรักษาและการพยาบาลตามความจริงโดยความคิดเห็นของแพทย์

           ค.   ให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอมการรักษาพยาบาล

           ง.   อธิบายถึงผลเสียของการรักษา

ตอบ  

23.      ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล

           ก.   พยาบาลทุกคน

           ข.   พยาบาลที่กำลังปฏิบัติงาน

           ค.   นายกสภาการพยาบาล

           ง.   คณะกรรมการสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย

ตอบ   ก.  พยาบาลทุกคน

24.      เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาต หมายความว่า

           ก.   ไม่มีสิทธิ์ประกอบโรคศิลป์ หลังจากนั้น 2 ปี สามารถทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้

ข.   ห้ามประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ค.   ไม่มีสิทธิ์ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ

ง.   ถูกสั่งพักราชการ

           ตอบ   ก.  ไม่มีสิทธิ์ประกอบโรคศิลป์ หลังจากนั้น 2 ปี สามารถทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้

25.      พยาบาลสามารถเป็นบุคลากรประเภทใดได้ใน พรบ.สถานพยาบาล

           ก.   เป็นผู้จัดตั้งสถานพยาบาล                                                ข.    เป็นผู้ตรวจรักษาโรค

           ค.   สามารถขายยาได้ทุกประเภท                                          ง.    ทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างง่ายได้

ตอบ   ก.  เป็นผู้จัดตั้งสถานพยาบาล

26.      กรรมการสภาดำรงตำแหน่งวาระกี่ปี

           ก.   4 ปี                                                                                        ข.    5 ปี

           ค.   1 ปี                                                                                        ง.    10 ปี

ตอบ   ก.  4 ปี

27.      ผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการพยาบาล จะให้ยาคนเจ็บไข้ได้ดังนี้

           ก.   เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์ซึ่งเป็นผู้บำบัดคนไข้นั้นได้สั่งไว้

           ข.   เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์ซึ่งเป็นผู้บำบัดโรคคนไข้นั้นได้สั่งไว้หรือเป็นการปฐมพยาบาล

           ค.   เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์พิจารณาเห็นว่าควรจะให้ยาเพิ่มอีก

           ง.   เมื่อเห็นว่าคนไข้จำเป็นต้องใช้ยา

           ตอบ   ข.  เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์ซึ่งเป็นผู้บำบัดโรคคนไข้นั้นได้สั่งไว้หรือเป็นการปฐมพยาบาล

28.      ผู้ป่วยนอนไม่หลับรอยานอนหลับจากพยาบาลแต่แพทย์ไม่ได้สั่งไว้ ควรทำอย่างไร

           ก.   ให้กินยานอนหลับอ่อนๆ                                                ข.    รายงานแพทย์

           ค.   บอกให้ผู้ป่วยทำสมาธิแล้วนอนให้หลับ                       ง.    บอกผู้ป่วยว่าให้ไม่ได้เพราะแพทย์ไม่ได้สั่งไว้

ตอบ   ข.  รายงานแพทย์

29.      การประกอบโรคศิลป์ใดที่พยาบาลกระทำไม่ได้เพราะผิดพระราชบัญญัติ

           ก.   ฉีดยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์สั่ง                                        ข.    ให้ยาสามัญประจำบ้าน

           ค.   ตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ                                                  ง.    ให้ยาฉีดเพื่อทุเลาอาการปวดท้อง

           ตอบ   ง.  ให้ยาฉีดเพื่อทุเลาอาการปวดท้อง

30.      การประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันคือข้อใด

           ก.   การโกนผมให้คนที่เป็นเหา                                             ข.    การเช็ดตัวให้เด็กที่เป็นไข้สูง

           ค.   การนำผู้ป่วยตกต้นไม้ส่งโรงพยาบาล                            ง.    การให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดดำแก่คนท้องร่วง

           ตอบ   ง.  การให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดดำแก่คนท้องร่วง


จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 081-0550-550
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบปริญญาโท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

เเนวข้อสอบป.โท ของม.มหิดล

เเนวข้อสอบป.โท ของม.ขอนเเก่น

เเนวข้อสอบป.โท ของ ม.เชียงใหม่

เนื้อหาการสอบของเเต่ละ มหาวิทยาลัยจะสอบวิชาเดียวกัน  
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป(คณิต,ความถนัดทั่วไป)
แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เเละการพยาบาลพื้นฐานทุกวิชา

ประกอบด้วย

-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบา

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550

กรุณาชำระค่าสินค้า

เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัล ขอนแก่น

ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 081-0550-550,085-744-4488 หรือ linkthai2011@hotmail.com

http://www.linkthai.net/

 

 


จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 081-0550-550
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้