ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาล กองทัพบก ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาล กองทัพบก ใหม่ล่าสุด


1.        มีผู้ให้ความหมายของวิทยาการระบาดไว้ต่างกัน ความหมายใดเป็นการศึกษาทางวิทยาการระบาด 

           ที่ถูกต้องที่สุด 
           ก.   เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงลักษณะและการกระจายโรคของกลุ่มบุคคลในชุมชน 
           ข.   เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงสาเหตุและลักษณะการเกิดโรคของกลุ่มบุคคลในชุมชน 
           ค.   เป็นการศึกษาเพื่อทราบสาเหตุและลักษณะการเกิดโรคระบาดของกลุ่มบุคคลในชุมชน 
           ง.   เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงการระบาดของโรคติดต่อในชุมชน 
           ตอบ   ก.  เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงลักษณะและการกระจายโรคของกลุ่มบุคคลในชุมชน 
2.        การดำเนินงานทาวิทยาการระบาดจำเป็นต้องใช้ความรู้จากศาสตร์หลายด้าน ศาสตร์ด้านใดบ้าง 
           ที่ช่วยในการแสดงสาเหตุของการเกิดโรคได้มากที่สุด 
           ก.   การแพทย์และการพยาบาล                                              ข.    สัตวแพทย์และกีฎวิทยา 
           ค.   การแพทย์และสังคมวิทยา                                                ง.    สถิติและการวิจัย 
           ตอบ   ง.  สถิติและการวิจัย 
3.        Dr. John Gordon  ได้อธิบายถึงธรรมชาติของการเกิดโรคระบาดในระยะ prepathogenesis record 
           ไว้ดังนี้ 
ก.    factor are in unquilibium stage                                    ข.    3 factor are in equilibrium stage 
ค.   Agent or host increase                                                      ง.    Environmental  stage 
ตอบ  ข.  3 factor are in equilibrium stage 
4.        ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง 3 factors (host, agent, environment) ในระยะ pathogenesis peroid 
           มีผลดังนี้ 
           ก.   Anatomy or function change                                          ข.    มี sign and sysptoms 
           ค.   5 D, s                                                                                    ง.    ถูกทุกข้อ 
           ตอบ   ค.  5 D, s 
5.        สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง ได้แก่ 
           ก.   Socio-economic environment                                        ข.    Chemical environment 
           ค.   Physical environment                                                       ง.    Biological environment 
           ตอบ   ข.  Chemical environment 
6.        การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะบุคคล ได้แก่ อายุ ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงพบว่า บุคคลอายุยิ่งสูงขึ้น 
           มีแนวโน้มของโรคมากขึ้น จากผลการศึกษาครั้งนี้ท่านคิดว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อด้านสุขภาพ 
           อนามัยในข้อใด 
           ก.   เป็นแนวทางในการศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของโรค     ข.    เป็นแนวทางในการหาหนทางป้องกันโรค 
           ค.   บอกให้ทราบว่าโรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง                             ง.    ถูกทุกข้อ 
           ตอบ   ข.  เป็นแนวทางในการหาหนทางป้องกันโรค 
7.        ชาวญี่ปุ่นดื่มน้ำชาร้อนๆ และรับประทานอาหารร้อนๆ จึงพบว่ามีอัตราป่วยตายด้วยมะเร็งของ 
           หลอดอาหารสูง อะไรเป็นตัวกำหนดให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคเช่นนั้น 
           ก.   พันธุกรรมและเชื้อชาติ                                                    
           ข.   สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 
           ค.   ภูมิอากาศที่หนาวเย็น                                                        
           ง.   โครงสร้างทางกายภาพของหลอดอาหารชาวญี่ปุ่น 
           ตอบ   ก.  พันธุกรรมและเชื้อชาติ 
8.        ฝ้ายเป็นพืชเศรษฐกิจที่แมลงชอบทำลายมาก ทำให้ชาวไร่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงในความเข้มข้นสูงและบ่อย 
           จึงพบว่าอัตราการป่วยด้วยพิษยาฆ่าแมลงเป็นปัจจัยทางวิทยาการระบาดใดที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย 
           ก.   สิ่งแวดล้อมทางเคมี                                                           ข.    สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
           ค.   สิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเคมี                                               ง.    สิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางชีววิทยา 
           ตอบ   ก.  สิ่งแวดล้อมทางเคมี 
9.        ความดันโลหิตสูงพบได้มากในบุคคลที่มีภาวะเครียดและวิตกกังวลในการทำงาน ถามว่า การกระจาย 
           ของความดันโลหิต ตามข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 
           ก.   ชนิดของงาน                                                                      ข.    การทำงานของสารเคมี 
           ค.   ลักษณะของบุคคล                                                             ง.    ความเร่งรีบของเวลา 
           ตอบ   ก.  ชนิดของงาน 
10.      จากการรณรงค์ค้นหาโรคต้อกระจกในคนไทยเมื่อ พ.ศ. 2533 พบว่าเป็นจำนวนมากในบุคคลที่อายุ 
           มากกว่า 50 ปี เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากัน และไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้นับถือศาสนา 
           ต่างกัน ท่านคิดว่าตัวแปรใดสำคัญที่สุดของการกระจายโรคที่เกี่ยวกับบุคคล 
           ก.   อายุ                                                                                       ข.    เพศ 
           ค.   เชื้อชาติ                                                                                ง.    ศาสนา 
           ตอบ   ก.  อายุ 
11.      นายสมปอง ขับรถยนต์ส่วนตัวไปจังหวัดขอนแก่น ด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สม่ำเสมอ 
           ทั้งที่ไม่เคยไปมาก่อน และฝนเพิ่งหยุดตก ขณะนั้นมีฝูงวัวกำลังข้ามถนน นายสมปองจึงเบรคพลัดตก 
           ข้างทาง อุบัติเหตุจาก Host  ที่สำคัญที่สุดคืออะไร 
ก.    นายสมปองไม่ระมัดระวัง ขับรถขณะถนนลื่น 
ข.    นายสมปองไม่ชินทางและขับรถเร็ว 
ค.    ฝูงวัวเกะกะทางที่รถนายสมปองวิ่งเร็ว 
ง.     นายสมปองขับรถและฝนตก 
ตอบ   ก.  นายสมปองไม่ระมัดระวัง ขับรถขณะถนนลื่น 
12.      นายดำ บ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ พอหมดหน้านาจึงเดินทางเข้ามาหางานเป็นลูกจ้างอยู่ร้านพ่นสี 
           รถยนต์ ต่อมามีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลด ซีด ตรวจเลือดพบสารตะกั่ว แพทย์แนะนำให้เลิกเป็น 
           ลูกจ้างเหตุผลเพราะ 
ก.    โครงสร้างทางร่างกายของนายดำไม่เหมาะสม           
ข.    อาชีพทำให้นายดำป่วย 
ค.    นายดำมีพันธุกรรมทางโรคเลือด 
ง.     เม็ดเลือดของนายดำรับสารตะกั่วได้ง่ายกว่าคนอื่น 
ตอบ   ข.  อาชีพทำให้นายดำป่วย 
13.      จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ภาวะทุพโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนเกิดในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ข้อใดเป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
ก.    ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
ข.    ความแห้งแล้งทำให้เด็กวัยก่อนเรียนป่วยเป็นโรค 
ค.    เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับประทานนมแม่ 
ง.     เศรษฐานะของประชาชนต่ำกว่าภาคอื่น 
ตอบ   ง.  เศรษฐานะของประชาชนต่ำกว่าภาคอื่น 
14.      จากคำตอบที่ท่านเลือกในข้อ 13  เป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมด้านใด           ก.   กายภาพ                                                                               ข.    ชีวภาพ           ค.   เคมี                                                                                        ง.    สังคมตอบ     
15.      การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเป็น NICS  ข้อใดเป็นปัญหาสุขภาพ 
ที่สำคัญที่สุด ในการเป็น NICS ของ Host                          
           ก.   อาการปวดหลังจากการแบกหามวัตถุดิบ                       ข.    อุบัติเหตุจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ 
           ค.   ความพิการของอุบัติเหตุยานยนต์                                   ง.    ความเครียดจากรถติด 
           ตอบ   ข.  อุบัติเหตุจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ 
16.      โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อมีความแตกต่างกันหลายประการ ข้อความใดที่มีความสำคัญที่สุด 
           ทางวิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อ 
           ก.   ระยะเวลาการเป็นโรคนานตลอดชีวิต                           ข.    พันธุกรรมเป็นตัวกำหนด 
           ค.   อาการแสดงไม่แน่นอน                                                    ง.    ส่วนใหญ่มีสาเหตุร่วมกันหลายอย่าง 
           ตอบ   ง.  ส่วนใหญ่มีสาเหตุร่วมกันหลายอย่าง 
17.      อุบัติเหตุยานยนต์ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นรถมือสองขนาดเล็กและเกิดมากในเวลาจราจรคับคั่ง 
           ข้อมูลดังกล่าว แสดงความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไร 
           ก.   Host  กับ  Agent                                                                 ข.    Agent  กับ  Environment 
           ค.   Environment  กับ  Host                                                    ง.    Host, Agent and Environment 
           ตอบ   ก.  Host  กับ  Agent 
18.      มะเร็งตับเป็นโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะจากการได้รับสารอัลฟาทอกซินและ 
           ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งดังกล่าว 
           ก.   สิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเคมี                                               ข.    สิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายภาพ 
           ค.   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ                                                   ง.    ลักษณะทางสรีรวิทยาในตับของโฮสท์ 
           ตอบ   ข.  สิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายภาพ 
19.      ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อหลายชนิด 
           ข้อใดทางวิทยาการระบาดถือว่าเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยง 
           ก.   สิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางสังคมและเศรษฐกิจ                  ข.    ลักษณะทางพันธุกรรมของโฮสท์ 
           ค.   สิ่งแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ                              ง.    สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแต่ละชุมชน 
           ตอบ   ค.  สิ่งแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ 
20.      การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ 
           ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อได้มากที่สุดคือ 
           ก.   มลภาวะที่เกิดในสิ่งแวดล้อม                                           ข.    พฤติกรรมมนุษย์ 
           ค.   มีการนำสารเคมีมาใช้ในการผลิต                                   ง.    เชื้อโรคหลายชนิดดื้อยามาก 
           ตอบ   ข.  พฤติกรรมมนุษย์ 
21.      ลักษณะโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อมีความแตกต่างกันหลายประการ ข้อใดเป็นความแตกต่างที่ 
           เกิดขึ้นในโฮสท์ 
           ก.   ภูมิต้านทานโรค                                                                 ข.    อัตราความชุกและอัตราอุบัติการณ์ 
           ค.   พยาธิสภาพที่เกิดในอวัยวะต่างๆ                                   ง.    ชนิดของสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายโฮสท์ 
           ตอบ   ก.  ภูมิต้านทานโรค 
22.      การศึกษาวิทยาการระบาดเชิงพรรณนานั้นสามารถให้ความรู้ในเรื่องใด 
           ก.   วิธีการป้องกันกับปัญหาสุขภาพ                                     ข.    ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ 
           ค.   กลุ่มประชากรเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพ       ง.    ถูกทุกข้อ 
           ตอบ   ค.  กลุ่มประชากรเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
 23.      นายพิษณุ อายุ 38 ปี มีไข้สูงมาประมาณ 2 สัปดาห์ มีผื่นแดงกระจายทั่วตัว แพทย์รับไว้ในหอผู้ป่วย 

           สามัญอายุรศาสตร์ ถ้าท่านเป็นพยาบาลผู้รับนายพิษณุเข้าหอผู้ป่วยท่านมีวิธีป้องกันการแพร่กระจาย 

           โรคอย่างไร 

           ก.   ตรวจสัญญาณชีพ                                                              ข.    แยกบริเวณให้เป็นสัดส่วน 

           ค.   ส่งเลือดตรวจทางห้องทดลอง                                         ง.    แยกปรอทโดยแช่น้ำยาโคล็อค 

           ตอบ   ข.  แยกบริเวณให้เป็นสัดส่วน 

24.      พยาบาลอนามัยชุมชนใช้วิธีการใดมากทางวิทยาการระบาด เพื่อป้องกันการเกิดโรคและการระบาด 

           ของโรค 

           ก.   การให้สุขศึกษา                                                                  ข.    การประเมินสภาวะสุขภาพ 

           ค.   การศึกษาชุมชน                                                                 ง.    การเฝ้าระวัง 

           ตอบ   ก.  การให้สุขศึกษา 

25.      สถานการณ์ นางน้อยเป็นพยาบาลอามัยชุมชน รับผิดชอบดูแลชุมชนหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พบว่า ระยะ 

           3 เดือนที่ผ่านมานี้มาเด็กป่วยด้วยอาการท้องร่วงเพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 

           ถามว่านางน้อยทราบได้อย่างไร ตอบข้อ 26-27 

           ก.   การสอบสวนโรค                                                               ข.    การเฝ้าระวังโรค 

           ค.   การศึกษาชุมชน                                                                 ง.    การประเมินสภาวะสุขภาพของชุมชน 

           ตอบ   ข.  การเฝ้าระวังโรค 

26.      จากภาวะสุขภาพของชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้ นางน้อยควรจะปฏิบัติอย่างไร 

           ก.   ให้การรักษาตามอาการ                                                     ข.    ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ 

           ค.   ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา                                              ง.    ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน 

           ตอบ   ข.  ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ 

27.      ในกระบวนการพยาบาล ข้อมูลทางวิทยาการระบาดนำมาใช้ในขั้นตอนใดมากที่สุด 

           ก.   การประเมินสภาวะสุขภาพ                                             ข.    การวางแผนการพยาบาล 

           ค.   การดำเนินกิจกรรมการพยาบาล                                     ง.    การประเมินผลการพยาบาล 

           ตอบ   ค.  การดำเนินกิจกรรมการพยาบาล 

28.      ภาวะทุพโภชนาการของทารกและเด็กวัยก่อนเรียนยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย 

           สุดาวดีเป็นพยาบาลประจำฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนบางกอกน้อย ต้องการเฝ้าระวัง 

           ภาวะทุพโภชนาการในเขตชุมชนรับผิดชอบ ควรใช้การเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในข้อใด 

ก.    สอบถามมารดาถึงชนิดอาหารที่เด็กรับประทานเป็นประจำ 

ข.    ให้มารดาชั่งน้ำหนักเด็กทุกเดือนและบันทึกไว้ 

ค.    สุดาวดีนัดมารดานำเด็กมาชั่งน้ำหนักที่โรงพยาบาลทุกเดือน 

ง.     สุดาวดีออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำแนะนำอาหารเด็ก 

ตอบ   ก.  สอบถามมารดาถึงชนิดอาหารที่เด็กรับประทานเป็นประจำ 

29.      อันตรายจากโรคหัวใจขาดเลือด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเป็นสาเหตุ 

           ในบทบาทพยาบาล ข้อใดเป็นการลดอัตราตาย 

           ก.   การคัดกรองโรคให้พบโดยเร็ว                                       ข.    การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาโดยเร็ว 

           ค.   การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค                                     ง.    การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของโรค 

ตอบ   ค.  การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

30.      ในการวิจัยชุมชน ข้อมูลวิทยาการระบาดที่ได้จากการสอบถามและการเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดของ 

           พยาบาลเรียกข้อมูลชนิดนี้ว่า 

           ก.   ข้อมูลปฐมภูมิ                                                                      ข.    ข้อมูลทุติยภูมิ 

           ค.   ข้อมูลเฝ้าระวังโรค                                                             ง.    ข้อมูลอุบัติการณ์ 

ตอบ   ค.  ข้อมูลเฝ้าระวังโรค 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล และพยาบาล กองทัพบก ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบข้อสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖)
 
- ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 

- ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550
กรุณาชำระค่าสินค้า
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัล ขอนแก่น
ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 081-0550-550 , 085-744-4488 หรือ linkthai2011@hotmail.com
http://www.linkthai.net/
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
qyyetdddu ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
If you've got it
If you've got it, flaunt it!
And that's just what Amber Heard did,[url=http://findf.cn/forum.php?mod=viewthread
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้