ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างข้อสอบเสมียนการเงิน กรมทหารบก
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

ตัวอย่างข้อสอบเสมียนการเงิน กรมทหารบก


1. คำว่า Scarcity ในทางเศรษฐกิจ หมายถึง

ก. ความต้องการไม่สิ้นสุด ข. สินค้นหายาก

ค. ปัจจัยในการผลิตมีจำกัด ง. ผลตอบแทนในการผลิตมีจำกัด

ตอบ ข. สินค้าหายาก

 ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด แต่ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัด ทำให้เกิดความขาดแคลน (Scarcity) ในสินค้าและบริการต่างๆ

2. ในการประสานปัญหาในทางเศรษฐกิจ How หมายถึง

ก. จัดสรรอย่างไรให้ใครเป็นผู้ขาย ข. ผลิตเท่าไร

ค. ผลิตอะไร ง. ผลิตสินค้าอย่างไร

ตอบ ง. ผลิตสินค้าอย่างไร

 คำว่า How ในทางเศรษฐกิจ เป็นปัญหาพื้นฐานชนิดหนึ่ง หมายความว่า จะมีวิธีการผลิตสินค้าอย่างไร

3. ปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์คือข้อใด

ก. แรงงาน และเครื่องจักร ข. คน เงิน และการจัดการ

ค. ที่ดิน เงินทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ ง. ที่ดิน แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ

ตอบ ง. ที่ดิน แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ

 ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ ซึ่งเจ้าของปัจจัยการผลิตจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และกำไร ตามลำดับ

4. ประเทศที่มีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจคือประเทศใด

ก. สหรัฐอเมริกา ข. ไทย

ค. เขมร ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตมีอยู่จำกัด เมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แก่ จะผลิตอะไร อย่างไร และเพื่อใคร

5. ข้อใดถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ก. ผลิตสินค้าอะไรเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

ข. ผลิตสินค้าเท่าไร และขายในราคาใด

ค. ผลิตสินค้าอะไร โดยวิธีใด และจัดสรรสินค้าให้คนกลุ่มใด

ง. ข้อขัดแย้งทางความคิดของคนในประเทศ

ตอบ ค. ผลิตสินค้าอะไร โดยวิธีใด และจัดสรรสินค้าให้คนกลุ่มใด

 คำอธิบายดังข้อข้างต้น

6. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลข้อใด

ก. กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC) ลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง

ข. ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันสูง

ค. ปัจจัยการผลิตมีจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด

ง. ปัญหาทางการเมืองและสังคมย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจด้วย

ตอบ ค. ปัจจัยการผลิตมีจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด

 คำอธิบายดังข้อข้างค้น

7. ประเทศไทยจัดอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบใด

ก. เสรีหรือทุนนิยม ข. สังคมนิยม

ค. ผสม ง. ข้อ ก. และ ข.

ตอบ ค. ผสม

 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เป็นระบบที่ประชาชนมีอิสระในการตัดสินใจและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต โดยรัฐจะดำเนินกิจการเพื่อส่วนรวม รวมทั้งป้องกันการผูกขาดและเอาเปรียบ เช่น กิจการสาธารณูปโภคต่างๆ ประเทศที่อยู่ในเศรษฐกิจแบบผสม เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ

8. เส้นที่แสดงถึงความต้องการซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาสินค้าชนิดอื่น เมื่อกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่คือเส้นใด

ก. เส้นอุปสงค์ต่อราคา ข. เส้นอุปสงค์ต่อรายได้

ค. เส้นอุปสงค์ไขว้ ง. เส้นอุปทานต่อราคาสินค้าชนิดอื่น

ตอบ ค. เส้นอุปสงค์ไขว้

 อุปสงค์ต่อราคาชนิดอื่นหรืออุปสงค์ไขว้ เป็นการศึกษาถึงปริมาณซื้อสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่

9. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ (Law of denamd)

ก. เมื่อนายแดงมีรายได้สูงขึ้น เขาจะซื้อสินค้ามากขึ้น

ข. สภาวะโลกร้อน มีผลทำให้ผลผลิตการเกษตรลดลง

ค. เมื่อราคาปากกาลดลง นายเขียวซื้อปากกามากขึ้น

ง. เมื่อราคายางพาราสูงขึ้น เกษตรกรเพิ่มพื้นที่การผลิตยางพารามากขึ้น

ตอบ ค. เมื่อราคาปากกาลดลง นายเขียวซื้อปากกามากขึ้น

 กฎของอุปสงค์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณเสนอซื้อสินค้าชนิหนึ่ง ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ นั่นคือ ถ้าราคาสินค้า X ลดลง ปริมาณซื้อสินค้า X จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าราคาสินค้า X สูงขึ้น ปริมาณซื้อสินค้า X ก็จะลดลง

10. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน (Law of supply)

ก. เมื่อนายแดงมีรายได้สูงขึ้น เขาจะซื้อสินค้ามากขึ้น

ข. สภาวะโลกร้อน มีผลทำให้ผลผลิตการเกษตรลดลง

ค. เมื่อราคาปากกาลดลง นายเขียวซื้อปากกามากขึ้น

ง. เมื่อราคายางพาราสูงขึ้น เกษตรกรเพิ่มพื้นที่การผลิตยางพารามากขึ้น

ตอบ ง. เมื่อราคายางพาราสูงขึ้น เกษตรกรเพิ่มพื้นที่การผลิตยางพารามากขึ้น

 กฎของอุปทาน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณเสนอขายสินค้าชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสมมุติให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ นั่นคือ ถ้าราคาสินค้า X สูงขึ้น ปริมาณขายสินค้า X จะเพิ่มขึ้น เช่น ถ้าราคายางพาราสูงขึ้น เกษตรกรก็จะเพิ่มปริมาณการผลิตหรือเสนอขายยางพารามากขึ้นตามไปด้วย

11. ราคาดุลยภาพหมายความว่าอย่างไร

ก. ราคาที่คงที่ตลอดเวลา

ข. ราคาที่ผู้ซื้อพอใจมากที่สุด

ค. ราคาที่ผู้ขายพอใจมากที่สุด

ง. ราคาที่ความต้องการซื้อเท่ากับความต้องการขาย

ตอบ ง. ราคาที่ความต้องการซื้อเท่ากับความต้องการขาย

 ราคาดุลยภาพ คือ ระดับราคาที่ปริมาณซื้อเท่ากับปริมาณขาย ส่วน ปริมาณซื้อและปริมาณขายที่เท่ากันพอดี ณ ราคาดุลยภาพเรียกว่า ปริมาณดุลยภาพ ซึ่งทั้งราคาและปริมาณดุลยภาพจะเกิดขึ้น ณ จุดตัดของเส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานนั่นเอง

12. เมื่อกำหนดให้ราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งต่ำกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น

ก. สินค้าล้นตลาด  ข. สินค้าขาดตลาด

ค. สินค้าคงที่  ง. ราคามีแนวโน้มลดต่ำลง

ตอบ ข. สินค้าขาดตลาด

 ถ้าราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพ ทำให้ปริมาณเสนอซื้อมากกว่าปริมาณเสนอขาย จะเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าหรือเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน

13. เมื่อราคาผลไม้ตกต่ำลงมาก วิธีการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้นจะทำอย่างไร

ก. ลดอุปทานของผลไม้ลง  ข. ลดอุปสงค์ของผลไม้ลง

ค. เพิ่มอุปสงค์ของผลไม้ขึ้น  ง. เพิ่มอุปทานของผลไม้ขึ้น

ตอบ ค. เพิ่มอุปสงค์ของผลไม้ขึ้น

 เนื่องจากผลไม้มีปริมาณมากเกินไป จึงทำให้ราคาผลไม้ตกต่ำลง ในระยะสั้นรัฐบาลควรแก้ไขปัญหาโดยการหาตลาดที่จะเพิ่มอุปสงค์ของผลไม้ให้มากขึ้น ราคาผลไม้ก็จะสูงขึ้น ส่วนในระยะยาวนั้นอาจให้เกษตรกรปลูกผลไม้น้อยลงหรือลดอุปทานของผลไม้ลง

14. เมื่อผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้น โดยที่ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อเส้นงบประมาณอย่างไร

ก. เส้นงบประมาณเลื่อนไปทางซ้ายขนานกับเส้นเดิม

ข. เส้นงบประมาณเลื่อนไปทางขวาขนานกับเส้นเดิม

ค. เส้นงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 ในกรณีที่รายได้สูงขึ้น โดยที่ราคาคงที่ ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม ทำให้เส้นงบประมาณเคลื่อนที่ไปทางขวาและขนานกับเส้นเดิม

15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับดุลยภาพในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดในระยะยาว

ก. ผู้ผลิตได้กำไรปกติ  ข. ผู้ผลิตได้กำไรเกินปกติ

ค. ผู้ผลิตขาดทุนแต่ไม่ปิดกิจการ  ง. ผู้ผลิตขาดทุนจนต้องปิดกิจการ

ตอบ ก. ผู้ผลิตได้กำไรปกติ

 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดในระยะยาว ผู้ผลิตจะได้รับเพียงกำไรปกติ เพราะผู้ผลิตสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรี และสินค้าในตลาดสามารถใช้ทดแทนกันได้ แม้จะแตกต่างกัน

16. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคววามโน้มเอียงที่จะใช้จ่ายอุปโภคบริโภคสูงขึ้น คือ

ก. การกระจายได้ไม่เสมอภาค

ข. การคาดคะเนว่าราคาสินค้าลดลง

ค. การเก็บภาษีกับคนจนให้สูงขึ้น

ง. การกักตุนสินค้า

ตอบ ง. การกักตุนสินค้า

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเสมียนการเงิน กรมทหารบก ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
size="4">

ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์   บัญชี  
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
ข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ_
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ พรบ.และกฎหมายทั่วไป
แนวข้อสอบการเงิน การบัญชี
แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 871-2-093-677
ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัล ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ โทร 081-0550-550
หรือแจ้ง linkthai2011@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.linkthai.net/

จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 081-0550-550
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้