เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ aptitude test ของจุฬาออก ข้อสอบผู้บริหาร ซี8 c8 --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ -> ข้อสอบ aptitude test ของจุฬาออก ข้อสอบผู้บริหาร ซี8 c8 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-17 10:33

ข้อสอบ aptitude test ของจุฬาออก ข้อสอบผู้บริหาร ซี8 c8

แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Aptitude Test) จุฬา ออก

แบบวิเคราะห์สภาวะจิต 

            แบบวิเคราะห์นี้มีด้วยกัน  17  ข้อ  แต่ละข้อมีตัวเลือกไม่เท่ากัน  บางข้อมี  5  ตัวเลือก 

( ก        จ )  บางข้อมี  3  ตัวเลือก  ( ก    ค )  และบางข้อมี  2  ตัวเลือก ( ก  และ  ข ) 

           โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วให้น้ำหนักคะแนนตัวเลือกตามความคิดเห็นของท่าน 

            หากตัวเลือกใครตรงกับความจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  ให้  2  คะแนน  ตัวเลือกใดที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญรองลงมาให้คะแนน  1  และหากไม่ตรงกับความเป็นจริงในชีวิตของท่านเลยให้  0  โดยเขียนคะแนนลงในช่องว่างหน้าตัวเลือกนั้นๆ 

            ในแต่ละข้อ  คะแนน  2  และ  1  ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

1.            หากไม่คำนึงถึงรายได้  ท่านอยากประกอบอาชีพอะไร 

            ................        ก.  ประกอบอาชีพตามความฝัน

            ................        ข.  งานให้บริการแก่ผู้อื่น  เช่น  งานการกุศล  งานสังคมสงเคราะห์ 

     งานประชาสัมพันธ์

            ................        ค.  ประกอบอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน 

2.            ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นชอบท่าน 

            ................        ก.  ท่านมีความห่วงใยและเป็นที่พึ่งของเขาได้

            ................        ข.  ท่านเป็นคนมีเหตุผลและมีความจริงใจต่อเขา

            ................        ค.  ท่านเป็นคนมีอารมณ์ดี  เป็นกันเองในการทำงาน 

3.            เมื่อสมาชิกในครอบครัวของท่านประสบปัญหายุ่งยากหรือวิตกกังวลมากๆ ท่านปฏิบัติ 

ต่อเขาอย่างไร 

            ................        ก.  แสดงความห่วงใย  ให้เวลารับฟังความรู้สึกของเขา  แต่ไม่ให้ 

     คำแนะนำหรือสั่งสอนแต่อย่างไร

            ................        ข.  รับฟังปัญหาของเขาอย่างจริงใจ  แต่ไม่แนะอะไร  เว้นแต่เขาขอ 

     คำแนะนำจากท่านเป็นพิเศษ

            ................        ค.  ชักชวนให้ทำกิจกรรมคลายเครียดอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อให้อารมณ์ 

     ของเขาดีขึ้น

4.            เมื่อมีใครวิพากษ์วิจารณ์ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของท่าน  ท่านจะปฏิบัติต่อเขา 

อย่างไร 

            ................        ก.  รับฟังเขาด้วยอาการสงบ  ก่อนที่จะพูดอะไรออกไป

            ................        ข.  ทำไปตามสถานการณ์นั้นๆ มองในแง่ขำขันเสียบ้าง ไม่วิตกกังวลอะไรนัก 

            ................        ค.  พยายามชี้แจงความจำเป็นที่ต้องผิดพลาดหากรู้สึกว่า  หากเหตุผลยาก 

     ก็ขออภัยในความผิดพลาดนั้น 

5.            เมื่อนึกถึงรัฐบาลหรือนักการเมืองของประเทศเราแล้วท่านรู้สึกอย่างไร 

            ................        ก.  เบื่อหน่ายต่อความสับสนและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น

            ................        ข.  ทำตามความคิดเห็นของตนเองที่คิดว่าดีที่สุดไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร

            ................        ค.  รู้สึกว่า  มันเป็นเรื่องที่เกินกำลังสติปัญญาของท่าน 

6.            ทุกคนมีปัญหาและมีสาเหตุของปัญหาต่างๆ กัน ท่านคิดว่าปัญหาของท่านส่วนใหญ่มา 

จากอะไร 

            ................        ก.  การพยายามให้ผู้อื่นปฏิบัติตามที่ท่านคิดว่าเขาน่าจะปฏิบัติ

            ................        ข.  การที่ท่านขาดความกล้าและความเชื่อมั่นในตนเอง 

7.            เมื่อท่านเห็นใครก็ตาม  ทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ถูกต้องโดยปกติ  ท่านจะปฏิบัติต่อเขา 

            อย่างไร 

            ................        ก.  ชี้ความผิดพลาดชัดเจน  และแนะนำวิธีทำที่ถูกต้องแก่เขา

            ................        ข.  ปรึกษากันด้วยความหวังดี  ช่วยให้เขาเข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้อง 

8.         ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้คนเราประสบความสำเร็จสูงสุด 

            ................        ก.  ความขยันหมั่นเพียร  และความรับผิดชอบ

            ................        ข.  การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความต้องการของตน

            ................        ค.  มีความกล้า  มีความเชื่อมั่นที่จะคิดและทำอะไรๆ ด้วยตนเอง 

9.            เราเกิดมาชาติหนึ่ง  ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า  ท่านคิดว่าคนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าที่สุด  คือคนประเภทใด 

            ................        ก.  แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติ

            ................        ข.  รู้จักตัดความวิตกกังวลในปัญหาเล็กๆน้อยๆ ที่เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้อื่น 

10.        คนส่วนใหญ่จะมีสุขภาพดีขึ้นหากว่าเขา 

            ................        ก.  เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอยู่เสมอ

            ................        ข.  ยอมรับและภูมิใจในตนเอง 

11.          เมื่อใดก็ตามทำผิด เขาควรจะ... 

            ................        ก.  ใช้ความผิดนั้นเป็นบทเรียน

            ................        ข.  รู้จักอภัยในความผิดพลาดของตนเอง 

12.        หากท่านต้องดูแลเด็กอายุ  4 ขวบ  3  คน  ในช่วงเวลา  2  ชั่วโมง  เพื่อให้แม่ของเด็กไปจ่าย 

ตลาด  ท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไร 

            ................        ก.  ช่วยเด็กหาสิ่งที่น่าสนใจและสนุกๆ ทำตามประสาเด็ก

            ................        ข.  คอยดูแลระวังไม่ให้เด็กเล่นจนเกินอันตราย

            ................        ค.  ร่วมเล่นกับเด็ก 

13.        ท่านได้วางแผนไว้หลายสัปดาห์แล้วที่จะไปพักผ่อนสุดสัปดาห์กับสามีภรรยาคู่หนึ่ง  แต่ 

ในที่สุดสามีภรรยาคู่นั้นโทรศัพท์มาบอกงด  ท่านจะทำอย่างไร 

................        ก.  ไปพักผ่อนตามที่ตั้งใจไว้โดยไม่ต้องมีสามีภรรยาคู่นั้น  หรือหาอะไร     

      สนุกๆ ทำเป็นการชดเชย

            ................        ข.  พยายามชักจูงเกลี้ยกล่อมสามีภรรยาคู่นั้นให้เปลี่ยนใจและไปพักผ่อน 

     ตามที่ตกลงไว้

14.        ในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งมีแขกคนหนึ่งทำไอศกรีมหกรดเสื้อของท่านโดยไม่ตั้งใจ   ท่านจะทำ 

อย่างไร 

            ................        ก.  ทำความสะอาดเสื้อของท่านทันทีและร่วมสนุกต่อไป

            ................        ข.  แสดงความไม่พอใจในความซุ่มซ่ามของแขกคนนั้น 

15.        ในสายตาคนอื่น ท่านคิดว่า  เขามองท่านว่าเป็นคนเช่นไร 

            ................        ก.  เข้มแข็งมั่นคง  เด็ดเดี่ยว

            ................        ข.  เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น เมตตากรุณา  น่ารัก

            ................        ค.  ยุติธรรม  มีคุณธรรม  เชื่อมั่นในตนเอง

            ................        ง.  เป็นกันเอง  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ตรงไปตรงมา

            ................        จ.  คล้อยตาม  ร่วมมือ  ดื้อรั้นในบางคราว

16.          เมื่อท่านย้อนมองตนเอง ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนอย่างไร 

            ................        ก.  ท่านมักจะวิพากษ์วิจารณ์การกระทำและความคิดเห็นของผู้อื่นบ่อยๆ

            ................        ข.  ท่านเป็นคนมีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผู้อื่น  ไม่ทำอะไรที่ 

      บาดใจใครๆ

            ................        ค.  ท่านเป็นนักฟังที่ดี

            ................        ง.  ท่านเป็นที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

            ................        จ.  ท่านไม่มั่นใจในตนเองเท่าที่ควร

17.          ทุกคนย่อมมีจุดด้อยและจุดเด่น  ท่านคิดว่าลักษณะที่เด่นของท่านคืออะไร 

            ................        ก.  มีความรู้ความสามารถในการทำงานของตนดี

            ................        ข.  มีความจริงใจและความสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นทำงานดีขึ้น

            ................        ค.  มีความสามารถและประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้ดี

            ................        ง.  มีความสามารถหาความสุข  สนุกสนานได้เสมอ

            ................        จ.  มีความภักดีต่อผู้อื่น  ซึ่งตรงต่ออุดมคติ  เอาตัวรอดได้


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้บริหาร ซี8 C8 ตำแหน่งสรรพากร นิติกร บัญชี ธุรการ อื่น 


 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


วิชาที่สอบ


1. Aptitude Test ที่จุฬา ออก


2. ภาวะผู้นำ


3. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

สอบผ่าน60 % แล้วสัมภาษณ์เลยเพื่อเป็นผู้บริหาร C8

 


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท


กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho


pragay  ออมทรัพย์


แจ้งที่เมล์  decho.by@hotmail.com


โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


admin 2011-05-17 10:33

แบบทดสอบความมีแววเป็นผู้นำ

 

เลือกคำตอบที่เห็นว่าควรจะเป็นตามความคิดของตัวเองให้มากที่สุด 

รายการ

ใช่

ไม่ใช่

1. มีความสนใจใฝ่รู้อย่างกว้างขวาง

 

 

2. ชอบเป็นผู้นำกลุ่ม

 

 

3. เป็นคนมีอารมณ์ขัน 

 

 

4. ชอบอาสาเป็นคนจัดการในทุกเรื่อง

 

 

5. ชอบเล่นหรืออยู่กับคนหมู่มาก

 

 

6. ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น

 

 

7. มีวิธีการสื่อสารและปฏิบัติกับบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

 

 

8. สามารถจับประเด็นปัญหาและเข้าถึงต้นเหตุแท้จริงของปัญหาอย่างรวดเร็ว

 

 

9. มักถูกเรียกร้องจากกลุ่มให้เป็นผู้นำในการเล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ

 

 

10. เพื่อน ๆ ชอบที่จะเล่นด้วย

 

 

11. มีความสามารถที่จะตัดสินใจ

 

 

12. สามารถวางแผนและจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ดี

 

 

13. มีความรับผิดชอบสูง เอาใจใส่งานและตั้งใจทำให้ดีที่สุด

 

 

14. สร้างศรัทธา ความเชื่อและความสามารถชักจูงคนอื่นให้คล้อยตามได้

 

 

15. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกเพศ ทุกวัย ชอบทำความรู้จักกับผู้อื่น

 

 

16. เป็นคนกว้างขวาง เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่ม

 

 

17. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

 

18. ชอบทำงานหลายอย่าง และทำอย่างทุ่มเท 

 

 

19. พร้อมที่จะรับความคิดใหม่ ๆ และคำวิพากษ์วิจารณ์

 

 

20. กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ

 

 

21. กล้าแสดงความคิดในที่ชุมชน

 

 

22. สามารถควบคุมการดำเนินงานในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้

 

 

23. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มผู้ใหญ่

 

 

24. ปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ได้ดี (มีความคิดและการกระทำที่ยืดหยุ่น  ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ได้หนักแน่นไม่หวั่นไหวง่าย)

 

 

25. มีความเข้าใจลึกซึ้งและว่องไวในเรื่องเหตุและผลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคน

 

 

26. ชอบขบคิดปัญหายาก ๆ เกี่ยวกับสังคม(อาจเป็นสังคมในบ้าน โรงเรียนหรือ ชุมชนก็ได้)

 

 

27. ไม่ยอมจำนนต่อปัญหาหรืออุปสรรค์ใด ๆ

 

 

28. รู้จักใช้หลักการหรือแนวความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา

 

 

29. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางการจัดระบบสังคม(เช่น เห็นความไม่ยุติธรรม อาจริเริ่มนำกลุ่มเพื่อหาทางแก้ไข โดยไม่ปล่อยให้ผ่านไป ฯลฯ)

 

 

30. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

 

31. กล้าเสี่ยง

 

 

32. สนุกกับงานที่ต้องตัดสินใจ

 

 

33. รู้จักใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆให้เกิดประโยชน์

 

 

34. รู้จักความยุติธรรม

 

 


da2u 2011-05-17 20:31
ไม่ทราบว่าถ้าสั่งจะใช้เวลาเท่าไรในการส่งคะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ aptitude test ของจุฬาออก ข้อสอบผู้บริหาร ซี8 c8 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.085914 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us