เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน : ข่าวใหม่ กรมพัฒนาชุม --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> แนวข้อสอบภาค ก (ก.พ.) -> แนวข้อสอบเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน : ข่าวใหม่ กรมพัฒนาชุม [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-17 15:55

แนวข้อสอบเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน : ข่าวใหม่ กรมพัฒนาชุม

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นาย นายสุรชัย ขันอาสา
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2553
แนวทางการทำงาน นโยบาย พช.๓ + ๑ ได้แก่
พช.๑ การพัฒนาชุมชน
พช.๒ การพัฒนาอาชีพ
พช.๓ การพัฒนาชาติ
พช. + ๑ การพัฒนาผู้นำชุมชน


1. นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา  มีกี่ประการ อะไรบ้าง
        ตอบ  8  ประการ

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

4. นโยบายเศรษฐกิจ
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


2. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  มีกี่เรื่อง  อะไรบ้าง

    ตอบ     4  เรื่อง

1. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม

2. การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน

3. การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

4. การจัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)เป้าหมายสำคัญ "ประชาชนยิ้ม อยู่ดีมีสุข"


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้

http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html

http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html

++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html

http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน

 ส่วนที่ 1  ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 3 

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 4 

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 5 
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 6 
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 7 
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 8 
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 9

- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 500 ข้อ 
ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน

- งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน   
- กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน
   
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10   
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
2554   
- นโยบายรัฐบาล
2552-2554   
- ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน
   
-  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550
    
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
    
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
    
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
    
- ระเบียบการลา    


 - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 
 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ       

  

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท


 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com


ข้อ  1. เมืองน่าอยู่ (Healthy Cities)  ในความหมายของบุคคลทั่วไป
1.  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                                 2. 
พลเมืองมีสุขภาพอนามัยดี
3.  มีการจราจรดี                                                                       4.  มีมลภาวะน้อยที่สุด


ข้อ  2. เมืองน่าอยู่ (Healthy Cities)  หมายถึง
1. 
มีการปรับปรุงด้านกายภาพดี
2. 
สังคมมีการพัฒนา
3. 
ประชาชนมีส่วนร่วม
4.  ถูกทุกข้อ


ข้อ  3. องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ปีใดเป็นปีสุขภาพดีถ้วนหน้า
1.  พ.ศ.  2540                                                                           2.  พ.ศ. 2541
3.  พ.ศ.  2542                                                                           4.  พ.ศ.  2543


ข้อ  4. วัน WHO Healthy Cities  ตรงกับวันใด
1.  7  เมษายน  พ.ศ. 2539
2.  8  เมษายน  พ.ศ.  2539
3.  9  เมษายน  พ.ศ.  2539
4.  10 เมษายน  พ.ศ.  2539


ข้อ  5. ระบบนิเวศของเมืองน่าอยู่ยึดหลักการใด
1.  การพัฒนาแบบยั่งยืน
2. 
การพัฒนาแนวทันสมัย
3. 
การพัฒนาแบบก้าวกระโดด
4.  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม


ข้อ  6. ข้อใดถือว่าเป็นก้าวแรกของรบกวนการเมืองน่าอยู่
1.  การให้สัญญาทางเศรษฐกิจ
2. 
การให้สัญญาทางการเมือง
3. 
การให้สัญญาทางสังคม
4.  ถูกทุกข้อ


ข้อ  7. โครงการเมืองน่าอยู่เริ่มดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในปีใด
1.  พ.ศ.  2537                                                                           2.  พ.ศ.  2538
3.  พ.ศ.  2539                                                                           4.  พ.ศ.  2540


ข้อ  8. การริเริ่มโครงการเมืองน่าอยู่ทดลองโครงการในเขตใด
1.  เขตยานนาวา                                                                       2.  เขตสาธร
3.  เขตบางคอแหลม                                                                4.  ถูกทุกข้อ


ข้อ  9. ข้อใดเป็นพื้นฐานแนวความคิดของคำว่าพัฒนาชุมชน (Community Development)
1. 
มวลชนศึกษา
2. 
มวลสารศึกษา
3. 
อุดมการณ์
4.  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ


ข้อ  10. องค์การสหประชาชาติได้ให้คำจำกัดความของการพัฒนาชุมชนไว้อย่างไร
1.  การพัฒนาชุมชน  หมายถึง  โครงการ
2. 
การพัฒนาชุมชน  หมายถึง  กระบวนการ
3. 
การพัฒนาชุมชน  หมายถึง  วิธีการ
4.  การพัฒนาชุมชน  หมายถึง  ความเป็นสากล


ข้อ  11. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นในข้อใดมากที่สุด
1.  สิ่งแวดล้อม                                                                          2.  ปัญหาสังคม
3.  คน                                                                                      4.  ปัญหามลพิษ


ข้อ  12. การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการ  (Method)  หมายถึงข้อใด
1. 
เป็นการส่งเสริมเสรีภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม
2. 
เป็นการเร่งเร้าให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม
3. 
เป็นวิธีการที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ได้วางไว้
4.  เป็นการช่วยเหลือจากรัฐและเอกชนโดยวิธีอุดหนุน


ข้อ  13. ข้อใดไม่ใช่ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
1.  คนมีความสามารถและต้องการที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
2. 
คนมีความสามารถที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถของเขาถ้ามีโอกาส
3. 
คนมีความรู้ในตัวอยู่แล้วจึงปรารถนาที่จะดึงมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองให้ได้
4.  คนทุกคนย่อมไม่มีความสามารถและพร้อมที่จะแสดงออกถึงแม้มีโอกาสและการเรียนรู้


ข้อ  14. แนวคิดของการพัฒนาชุมชนประกอบด้วยหลักการที่สำคัญในข้อใด
1.  Self – Help                                                                          2.  Participation
3.  Self – Reliance                                                                    4.  ถูกทุกข้อ


ข้อ  15. การใช้แนวปฏิบัติแบบสั่งการ (Directive  Approach)  เป็นผลดีต่อการพัฒนาในด้านใด
1.  จิตใจ                                                                                     2. 
วัฒนธรรม
3.  วัตถุ                                                                                       4.  คน


ข้อ  16. การพัฒนาชุมชน แบบ Non Directive Approach เป็นผลดีต่อการพัฒนาในด้านใด
1. 
การสาธารณูปโภค
2. 
รายได้
3. 
คน
4.  การสาธารณูปการ


ข้อ  17. ทฤษฎีใดที่สนับสนุนว่าการพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการ Movement
1. 
ทฤษฎีสังคมวิทยาการเมือง
2. 
ทฤษฎีการศึกษา
3. 
ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม
4.  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม


ข้อ  18. ข้อใดคืออุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
1.  การประสานงาน
2. 
การสร้างพลังชุมชน
3. 
การให้การศึกษา
4.  การสร้างรายได้ให้ครัวเรือน


ข้อ  19. ทฤษฎีใดที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการ
1.  ทฤษฎีสังคมวิทยาการเมือง
2. 
ทฤษฎีการศึกษา
3. 
ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม
4.  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม


ข้อ  20. การให้การศึกษาในรูปแบบใดที่สนับสนุนต่อความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนมากที่สุด
1.  การศึกษาภาคบังคับ
2. 
การศึกษาในระบบ
3. 
การศึกษานอกระบบ
4.  การศึกษาทางไกล


ข้อ  21. ปัญหาหลักการชุมนุมบุกรุกคือข้อใด
1.  การขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
2. 
องค์กรผู้นำชุมชนไม่เข้มแข็ง
3. 
ความเป็นประชาธิปไตยในชุมชนไม่เพียงพอ
4.  การศึกษาต่อเนื่องข้อ  22. เป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 – 2544)
1.  30  แห่ง                                                                                2.  40 
แห่ง
3.  50  แห่ง                                                                                4.  60  แห่ง


ข้อ  23. การพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครทั้ง 5 ด้าน คืออะไรบ้าง
1. 
กายภาพ  สิ่งแวดล้อม  สังคม  เศรษฐกิจ  และจิตใจ
2. 
กายภาพ  เศรษฐกิจ  การศึกษา  อนามัย  และสิ่งแวดล้อม
3. 
กายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  อนามัย  และจิตใจ
4.  กายภาพ สิ่งแวดล้อม  สังคม  เศรษฐกิจ  และการศึกษา


ข้อ  24. เหตุผลสำคัญของการออกทะเบียนบ้านชั่วคราว  ให้แก่ประชาชนในชุมชนเพราะเหตุใด
1.  สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยแบบถาวร
2.  สะดวกต่อการขอติดต่อไฟฟ้า –
ประปา
3. 
เพื่อสำรวจสำมะโนประชากรได้อย่างถูกต้อง
4.  เพื่อสะดวกต่อการไล่รื้อ


ข้อ  25. หน่วยงานหลักของการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครในระดับสำนัก คือหน่วยงานใด
1.  สำนักงานสวัสดิการสังคม
2. 
สำนักพัฒนาชุมชน
3. 
สำนักงานเขต
4.  สำนักการศึกษา


ข้อ  26. ชุมชนกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นกี่ประเภท
1.  4 ประเภท
2.  5 
ประเภท
3.  6 
ประเภท
4.  7.  ประเภท


ข้อ  27. ข้อใดคือความหมายของชุมชน
1.  ชุมชนบุกรุก  ชุมชนถูกต้องตามกฎหมายและชุมชนการเคหะ
2. 
หมู่บ้านและสลัม
3. 
ชุมชนริมคลอง  ชุมชนชั้นใน  และชุมชนบุกรุก
4. 
ชุมชนแออัด  ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร  ชุมชนเมือง  เคหะชุมชนและชุมชนเมือง

ข้อ  28. ชุมชนขณะใหญ่  มีเกณฑ์จำนวนบ้านจำนวนเท่าใด
1.  ไม่ต่ำกว่า  200  หลังคาเรือน
2.  ไม่ต่ำกว่า  300 
หลังคาเรือน
3.  ไม่ต่ำกว่า  400 
หลังคาเรือน
4.  ไม่ต่ำกว่า  500 หลังคาเรือน


ข้อ  29. ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งและดูแลการเคหะแห่งชาติ  คือชุมชนประเภทใด
1.  เคหะชุมชน                                                                         2.  ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
3.  ชุมชนเมือง                                                                          4.  ชุมชนแฟลต


ข้อ  30. บ้านลักษณะตึกแถวหรือบ้านแฝด ส่วนใหญ่จัดอยู่ในชุมชนประเภทใด
1.  ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร                                                        2.  ชุมชนเมือง
3.  ชุมชนชั้นกลาง                                                                   4.  เคหะชุมชน

admin 2011-05-22 18:01
เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ โดยมีเนื้อหารายเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ
 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการพัฒนาชุมชน
1. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) มีวัตถุประสงค์การทำงาน 3 ข้อคือ
1.1. การช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย
1.2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดที่อยู่อาศัย
1.3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นของรัฐ องค์กรเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย

2. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน เป็นการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความศรัทธา โดยเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถ พลัง และพร้อมที่จะพัฒนาได้มีโอกาส

3. อุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชน คือ การสร้างพลังชุมชนและใช้พลังชุมชนในการพัฒนา ซึ่งพลังชุมชนเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการพัฒนาให้กับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. การพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทุกรูปแบบทุกด้านทั้งทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ อนามัยจิตใจ โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนอย่างพึงปราถนา

 5. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ จะเน้นการพัฒนาอย่างมีระบบขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1.สำรวจ 2.พิจารณา 3.จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 4.วางแผน 5.ประเมินผลกิจกรรม

6. การพัฒนากระบวนการ เน้นขั้นตอนของการพัฒนาตั้งแต่การสำรวจชุมชนจนถึงการประเมินผลเพื่อดำเรินการต่อไป ฯลฯ
สามารถคลิกดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ได้ตามลิงค์ เป็นแนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของนักพัฒนาชุมชน"

อ่านต่อ : http://my.dek-d.com/dasaranee/blog/?blog_id=10065558#ixzz1N4uSRCop
ข้อ  1.        ข้อใดถูกต้องสำหรับความเหมาะสมของชุมชนเมือง
1.  ชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านเรือนน้อยกว่า 15  หลังคาเรือนต่อ  1  ไร่
2. 
ชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านมากกว่าชุมชนแออัด
3. 
ชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแออัด
4.  ชุมชนที่มีการเคหะแห่งชาติเข้าไปดำเนินการ

ข้อ  2.        ข้อใดถูกต้องสำหรับชุมชนแออัด
1.  ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก
2.  ชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย 15 หลังคาเรือนต่อ 1
ไร่
3. 
ส่วนใหญ่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี
4.  ประชาชนมีการศึกษาต่ำส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ข้อ  3.        ชุมชนขนาดเล็กมีเกณฑ์ในการจัดจำนวนหลังคาเรือนอย่างไร
1.  จำนวนบ้านไม่ต่ำกว่า  500  หลังคาเรือน
2.  จำนวนบ้านระหว่าง  141 – 199
หลังคาเรือน
3.  จำนวนบ้านไม่เกิน 140
หลังคาเรือน
4.  จำนวนบ้านไม่เกิน 100 หลังคาเรือน

ข้อ  4.        ข้อใดสอดคล้องกับลักษณะของการทำงานพัฒนาชุมชน
1.  WORK  FOR                                                                      2.  WORK  WITH
3.  WORK  OFF                                                                      4.  WORK  AWAY

ข้อ  5.        ข้อใดคือคำขวัญของการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร
1.  ร่วมด้วย  ช่วยกัน
2. 
ร่วมแรง  ช่วยรัฐ  พัฒนาชุมชน
3. 
ร่วมคิด  ช่วยกันทำ
4.  ร่วมแรง  ประสานใจ  ให้ชุมชน

ข้อ  6.        สีเขียวของสัญลักษณ์ของการพัฒนาชุมชน  กรุงเทพมหานคร  หมายถึง
1.  รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
2. 
ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร  และประชาชน
3. 
ความสามัคคี
4.  ความร่มเย็น  อุดมสมบูรณ์  และสิ่งแวดล้อมที่ดี

ข้อ  7.        โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง มีเป้าหมายสูงสุดคืออะไร
1. 
สิ่งแวดล้อม
2. 
พัฒนาศาสนา
3. 
พัฒนาคน
4.  ระบบสาธารณูปโภค

ข้อ  8.        โครงการชุมชนพ้นน้ำเน่า เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีใด
1.  พ.ศ.  2534                                                                           2.  พ.ศ.  2535
3.  พ.ศ.  2536                                                                           4.  พ.ศ.  2537

ข้อ  9.        โครงการชุมชนพ้นน้ำเน่าเริ่มดำเนินการครั้งแรกในเขตใด
1.  เขตสาธร
2. 
เขตจตุจักร
3. 
เขตพระโขนง
4.  เขตดินแดง

ข้อ  10.     มิติใหม่ของการบริหารกรุงเทพมหานครคือข้อใด
1.  ประชาคมเมือง
2.  จับ –
ปรับ  ผู้ทิ้งขยะ
3. 
ถนนปลอดฝุ่น
4. 
ถนนตัวอย่าง

ข้อ  11.     พื้นที่กรุงเทพมหานครเขตใดมีจำนวนชุมชนมากที่สุด
1.  กรุงเทพมหานครเหนือ
2.  กรุงเทพมหานครใต้
3. กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี
4. กรุงเทพมหานครชั้นใน

ข้อ  12.     ชุมชนประเภทใดมีจำนวนมากที่สุด
1.  ชุมชนแออัด
2. 
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
3. 
ชุมชนชานเมือง
4.  ชุมชนเมือง

ข้อ  13.     พื้นที่เขตใดที่มีจำนวนชุมชนมากที่สุด
1.  เขตประเวศ                                                                          2.  เขตหนองจอก
3.  เขตสวนหลวง                                                                     4.  เขตจัตุจักร

ข้อ  14.     ชุมชนประเภทใดที่มีจำนวนน้อยที่สุด
1.  ชุมชนบุกรุก
2. 
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
3. 
เคหะชุมชน
4.  ชุมชนชานเมือง

ข้อ  15.     เขตที่มีชุมชนเป็นชุมชนเมืองทั้งหมด
1.  เขตหนองจอก                                                                     2.  เขตมีนบุรี
3.  เขตลาดกระบัง                                                                    4.  ถูกทุกข้อ

ข้อ  16.     หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของชุมชนควบคู่กับกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด คือ หน่วยงานใด
1.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. 
การเคหะแห่งชาติ
3. 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
4.  กรมศาสนา

ข้อ  17.     แสงรัศมีในสัญลักษณ์ของการพัฒนาชุมชนหมายถึง
1.  การประสานงาน
2. 
ความก้าวหน้าของการพัฒนา
3. 
ความขยันขันแข็ง
4.  ความเป็นผู้นำ

ข้อ  18.     การพัฒนาชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Community  Development)
1. 
ดำเนินการส่งเสริมอาชีพทุกครัวเรือน
2. 
ผนึกกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
3. 
อยู่ภายใต้การบริหารงานเพียงหน่วยงานเดียวทุกๆด้าน  ในสถานการณ์เฉพาะ
4.  การกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องต่อเนื่องและเกื้อกูลกัน

ข้อ  19.     การพัฒนาชุมชนแบบผนึกกิจกรรม (Package Community Development)  หมายถึง
1. 
ดำเนินการส่งเสริมอาชีพทุกครัวเรือน
2. 
ผนึกกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
3. 
อยู่ภายใต้การบริหารงานเพียงหน่วยงานเดียวทุกๆด้านในสถานการณ์เฉพาะ
4.  การกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องต่อเนื่องและเกื้อกูลกัน

ข้อ  20.     การพัฒนาชุมชนอย่างผสมผสานกลืนกันไปภายใต้สถานการณ์ปกติจัดเป็นการพัฒนาชุมชนแบบใด
1.  แบบผสมผสาน                                                                   2.  เน้นการส่งเสริมอาชีพ
3.  แบบเบ็ดเสร็จ                                                                      4.  แบบผนึกกิจกรรม

ข้อ  21.     นักพัฒนาชุมชนเป็นนักศึกษา  (Educator)  คำที่ขีดเส้นใต้เน้นการศึกษาประเภทใด
1. 
การศึกษาต่อเนื่อง
2. 
การศึกษาทางไกล
3. 
การศึกษานอกระบบ
4.  การศึกษาในระบบ

ข้อ  22.     Land Sharing หมายถึงอะไร
1. 
การให้ความมั่นคงในที่ดิน
2. 
การสร้างแหล่งงานในที่ดินเดิม
3. 
การสร้างบ้านเพื่อขายแล้วนำเงินมาชดเชยแก่เจ้าของที่ดิน
4.  การแบ่งปันที่ดินเพื่อเป็นสาธารณกุศลจากประชาชนในชุมชน

ข้อ  23.     ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.ใด
1.  พ.ศ. 2534                                                                            2.  พ.ศ.  2535
3.  พ.ศ.  2536                                                                           4.  พ.ศ.  2537

ข้อ  24.     การพัฒนาชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มระยะแรกในปีใด
1.  พ.ศ. 2503                                                                            2.  พ.ศ.  2505
3.  พ.ศ.  2515                                                                           4.  พ.ศ.  2530ข้อ  25.     มาตรฐานในการดูแลป้องกันการขยายตัวของชุมชนคือข้อใด
1.  ป้องกัน  ควบคุม  รื้อร้าง  และพัฒนา
2.  ไฟไหม้  ไล่ที่  และเวนคืน
3. 
ปรับปรุง  ป้องกัน  ส่งเสริม  และพัฒนา
4.  เวนคืน  ส่งเสริม  พัฒนา และหาที่อยู่ใหม่

ข้อ  26.     ประเทศใดริเริ่มการพัฒนาชุมชนเป็นประเทศแรก
1.  สหรัฐอเมริกา                                                                      2.  อังกฤษ
3.  ไทย                                                                                       4.  ฝรั่งเศส

ข้อ  27.     งานพัฒนาชุมชนชุมชนเริ่มแพร่หลายในยุคเริ่มแรกในกลุ่มประเทศใด
1.  ลาตินอเมริกา                                                                      2.  สแกนดิเนเวียร์
3.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                                   4.  อาณานิคม

ข้อ  28.     คำว่า “พัฒนาชุมชน” เริ่มมาใช้ครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยใด
1. 
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
2. 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
3. 
มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด
4.  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

ข้อ  29.     “How to Mobilize”   หมายถึงข้อใด
1. 
จะหาเงินทุนอย่างไร
2. 
จะหาทรัพยากรอย่างไร
3. 
จะหาวิธีระดมคนอย่างไร
4.  ถูกทุกข้อ

ข้อ  30.     หลักพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนคือข้อใด
1.  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
2. 
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
3. 
สัตว์บอกย่อมมากกว่าสัตว์น้ำแล
4.  ตนเป็นที่พึงแห่งตน

ข้อ  31.     บิดาของการบูรณชนะบทคือใคร
1.  Dr. Y.C.  James Yen
2.  Dr. A.W.  Phillipes
3.  Zahle  Ahmed
4.  Peter  du  Sautoy  and  Ross D. Waller

ข้อ  32.     การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหมายถึง
1.  การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
2. 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหา
3. 
การมีส่วนร่วมในการใช้สอยประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมชุมชน
4.  ถูกทุกข้อ

ข้อ  33.     ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน
1.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. 
ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. 
ผู้อำนวยการเขต
4.  กรรมการชุมชน

ข้อ  34.     “สมาชิกชุมชน” หมายถึงข้อใด  ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน            พ.ศ.  2534 
1.  ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 3
เดือนขึ้นไป
2.  ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไป
3. 
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น
4.  ถูกทุกข้อ

ข้อ  35.     “กรรมการชุมชน”  มาจากการเลือกตั้ง  จำนวนอย่างน้อยชุมชนละเท่าใด
1.  7  คน                                                                                    2.  8 
คน
3.  9  คน                                                                                    4.  10  คน

ข้อ  36.     “กรรมการชุมชน”  จำนวนมากที่สุดไม่เกินกี่คน
1.  25  คน                                                                                 
2.  26 
คน
3.  27 
คน
4.  28  คน

ข้อ  37.     ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
1.  มีสัญชาติไทย
2.  อายุ 21
ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
3.  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนติดต่อกันถึงวันสมัครับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 180
วัน
4.  ถูกทุกข้อ

ข้อ  38.     ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมชน  กำหนดคุณสมบัติด้านอายุได้อย่างไร
1.  อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2.  อายุ 18 บริบูรณ์ในวันที่  1
มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3.  อายุ 21 บริบูรณ์ในวันที่  1 มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง
4.  อายุตั้งแต่  17  ปีขึ้นไป

ข้อ  39.     บุคคลใดสามารถเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชนได้
1.  สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. 
สมาชิกสภาเขต
3. 
ข้าราชการปกติ
4.  ข้าราชการการเมือง

ข้อ  40.     กรรมการชุมชนดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละกี่ปี
1.  2  ปี                                                                                       2.  3  ปี
3.  4  ปี                                                                                       4.  5  ปี

ข้อ  41.     เมื่อกรรมการชุมชนย้ายออกจากชุมชนจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการชุมชนหรือไม่
1.  พ้นจากตำแหน่ง  เพราะผิดระเบียบ  พ.ศ.  2534
2. 
ไม่พ้นจากตำแหน่ง  เพราะยังไม่ครบวาระ
3. 
อยู่ที่ดุลยพินิจของประธานชุมชน
4.  ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

ข้อ  42.     ผู้อำนวยการเขตแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งเป็นจำนวน  อย่างน้อยกี่คน
1.  7  คน                                                                                    2.  8  คน
3.  9  คน                                                                                    4.  10  คน

ข้อ  43.     การกำหนดวันรับสมัคร  วันเลือกตั้ง  สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง  และสถานที่เลือกตั้งกำหนดไว้อย่างไร
1.  ให้ทำเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร
2. 
ให้ทำเป็นประกาศของปลัดกรุงเทพมหานคร
3. 
ให้ทำเป็นประกาศของผู้อำนายการ
4.  ให้ทำเป็นประกาศของหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ข้อ  44.     ใครเป็นผู้ลงนามในบัตรประจำตัวกรรมการชุมชน
1.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. 
ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. 
ผู้อำนวยการเขต
4.  ประธานชุมชน

ข้อ  45.     ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนโดยตำแหน่งคือใคร
1.  ผู้อำนวยการเขต
2. 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
3.
พระสงฆ์  และแพทย์ประจำชุมชน
4.  นักพัฒนาชุมชนและ/หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย

ข้อ  46.     คณะกรรมการชุมชนจัดประชุมครั้งแรกภายในกี่วัน
1.  10  วัน                                                                                  2.  20  วัน
3.  30  วัน                                                                                  4.  40  วัน

ข้อ  47.     ตำแหน่งในคณะกรรมการชุมชนที่ทำหน้าที่จัดทำแผนที่ชุมชนคือตำแหน่งใด
1.  ประธานชุมชน                                                                   2.  เลขานุการ
3.  ประชาสัมพันธ์                                                                   4.  นายทะเบียน

ข้อ  48.     ตำแหน่งในคณะกรรมการชุมชนที่ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์คือตำแหน่งใด
1.  ประธานชุมชน
2. 
เลขานุการ
3. 
นายทะเบียน
4.  ประชาสัมพันธ์

ข้อ  49.     ตำแหน่งใดทำหน้าที่จดรายงานการประชุม
1.  ประธานชุมชน                                                                   2.  เลขานุการ
3.  ประชาสัมพันธ์                                                                   4.  นายทะเบียน

ข้อ  50.     ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับหน้าที่ของตำแหน่งเหรัญญิก
1.  รับผิดชอบและรักษาเงินสดไม่เกิน 2,000 บาท
2.  จัดทำบัญชีรายรับ –
รายจ่าย
3. 
จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
4.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย

ข้อ  51.     ประธานกรรมการชุมชนมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินจำนวนเท่าใด
1.  1,000  บาท                                                                          2.  2,000  บาท
3.  3,000  บาท                                                                          4.  4,000  บาท

ข้อ  52.     ข้อใดถูกต้องสำหรับตำแหน่งนายทะเบียน
1.  จัดทำรายงานการประชุม
2.  จัดทำรายรับ –
รายจ่าย
3. 
สำรวจข้อมูลประชากร
4.  จัดทำและเผยแพร่ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการชุมชนกำหนดไว้อย่างไร
1.  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการชุมชน
2.  เดือนละ 1 ครั้ง.

3.  2 เดือนต่อครั้ง
4.  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสำนักงานเขต

admin 2011-05-31 09:44
เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ โดยมีเนื้อหารายเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ ความรู้เบื้องต้นเรื่องการพัฒนาชุมชน
1. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) มีวัตถุประสงค์การทำงาน 3 ข้อคือ
1.1. การช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย
1.2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดที่อยู่อาศัย
1.3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นของรัฐ องค์กรเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย

2. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน เป็นการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความศรัทธา โดยเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถ พลัง และพร้อมที่จะพัฒนาได้มีโอกาส

3. อุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชน คือ การสร้างพลังชุมชนและใช้พลังชุมชนในการพัฒนา ซึ่งพลังชุมชนเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการพัฒนาให้กับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. การพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทุกรูปแบบทุกด้านทั้งทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ อนามัยจิตใจ โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนอย่างพึงปรารถนา

5. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ จะเน้นการพัฒนาอย่างมีระบบขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1.สำรวจ 2.พิจารณา 3.จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 4.วางแผน 5.ประเมินผลกิจกรรม

6. การพัฒนากระบวนการ เน้นขั้นตอนของการพัฒนาตั้งแต่การสำรวจชุมชนจนถึงการประเมินผลเพื่อดำเรินการต่อไป ฯลฯ
สามารถคลิกดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ได้ตามลิงค์ เป็นแนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของนักพัฒนาชุมชน"

อ่านต่อ : http://www.caithai1.com

suwatt 2011-05-31 13:37
รบกวนคำเฉลย  ของแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนด้วยครับ...

suwatt 2011-05-31 13:38
suwatt_13@hotmail.com

sitorn 2011-06-02 02:26
javascript://

sitorn 2011-06-02 17:01
javascript://ขอขอบคุณคนใจดี  ขอให้ผลบุญนี้ส่งเสริมให้คุณได้ดียิ่งๆๆขึ้นเด้อ

ohmjung 2011-06-06 21:14
ผมขอแนวเฉลยด้วยครับผม  ohmjungkrubpom@gmail.com

nunuy05 2011-06-07 14:29
ขอเฉลยข้อสอบด้วยค่ะ


nunuy05 2011-06-09 13:42
ขอเฉลยข้อสอบ  กรุณาส่งเมล์ nunuy05@hotmail.com

kukkung 2011-06-09 17:07
ขอบคุณมากค่ะ

ning2323 2011-06-10 18:07
ขอเฉลยหน่อยค่ะ ที่ pissamai215@gmail.com

noonis 2011-06-12 10:11
ขอเฉลยข้อสอบด้วยค่ะ

รบกวนส่งมาที่เมลล์ maithongwachi@hotmail.com

arisa.inka 2011-06-13 09:51
ขอเฉลยด้วยคร้า ขอบคุณคร้า arisa.inka@yahoo.co.th

jane774926 2011-06-13 16:17
ขอเฉลยข้อสอบ พัฒนาชุมชนด้วยค่ะ Jane.parichat@hotmail.com  ขอบคุณค่ะ

sahawat 2011-06-13 16:40
ขอเฉลยข้อสอบที่ให้โหลดด้วยคับ ส่งมาเมล์ sahawat1@hotmail.com

cowve001 2011-06-14 12:27
ขอเฉลยข้อสอบ p1-p4 ด้วยครับ cowve004@hotmail.com

lenovo 2011-06-14 20:35
ขอเฉลยด้วยคนครับ nared_tong@hotmail.com

rin55 2011-06-15 20:50
รบกวนด้วยค่ะ rin55@hotmail.com

toeykamikaze 2011-06-16 22:41
รบกวนขอเฉลยข้อสอบด้วยค่ะ pollanaja_t@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

sushi 2011-06-17 09:18
ขอเฉลยคำตอบด้วยนะค่ะ  sushi24@windowslive.com

sushi 2011-06-17 12:06
ข้อเฉลยคำตอบด้วยนะค่ะ sushi24@windowslive.com

janjirasu 2011-06-20 14:32
ขอเฉลยแนวข้อสอบได้มั้ยคะ

patty 2011-06-20 16:04
ขอเฉลยแนวข้อสอบ p1-  p4  ด้วยค่ะ  ส่งมาที่ mail
pattama_yu@hotmail.com  ขอบคุณค่ะ

kwang-tuy 2011-06-24 14:01
ขอเฉลยด้วยนะคะ

ขอบคุณค้า...

kwang-tuy@hotmail.com

vespaspaza 2011-06-26 08:00
ขอบคุณค่ะ

cutenitcha 2011-06-29 13:17
ขอแนวข้อสอบนักวิชาพัฒนาชุมชนด้วยคะ ขอบคุณคุ่
yonhee.che@hotmail.com

yea 2011-07-04 11:42
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ขอเฉลย 4 ชุดนี้ด้วยค่ะ  jyn_choco@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

ultra 2011-07-04 13:13
ขอแนวเฉลยด้วยค่ะ bonny_ultra@hotmail.com

nananuy 2011-07-05 13:41
ขอเฉลยข้อสอบด้วยคะ  nananuy_nananueng@hotmail.com

ponas 2011-07-05 21:20
รบกวนขอเฉลยด้วยครับ pg560211@hotmail.com

ttiwan 2011-07-06 11:30
ขอเฉลยหน่อยครับ ที่ thanomwong_tiwan@hotmail.com

panjaporn 2011-07-06 15:17
ขอเฉลยด้วยคร้า ขอบคุณค่ะ panjaporntik@google.co.th

pengya 2011-07-07 14:35
อยากจะขอเฉลยด้วยคนได้ไหมคะ ขอบคุณคร๊ากับสิ่งดีดีที่คุณมอบให้
pengya.mai@hotmail.com

pengya 2011-07-07 15:54
ใครได้เฉลยแล้วบ้างคะ ขอด้วยค้า

nobita 2011-07-07 17:13
ขอเฉลยข้อสอบพัฒนาชุมชน p1-p4 ด้วยครับ arare.2528@hotmail.com ขอบคุณครับ

kasetsin67 2011-07-08 00:10
รบกวนพี่ๆทีมงาน ขอเฉลยด้วยนะค่ะที่ kasetsin67@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

บุ๋ม 2011-07-08 22:49
ข้อเฉลยด้วยค่ะ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ทั้ง 4ชุดน่ะค่ะ   (pika_boom@hotmail.com)
ขอบคุณค่ะ

maria-d 2011-07-09 13:12
ขอเฉลยแนวข้อสอบ ข้างต้น หน่อยนะค่ะ...... yaa_my@hotmail.com   ขอบคุณมากกกกกกก เลยค่ะ (วันนี้นะค่ะ เพราะพรุ่งนี้ สอบแ้ล้วงะ)

maria-d 2011-07-09 13:13
พร้อมเฉลย ของแนวข้อสอบ p1- p4 ด้วยนะค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน : ข่าวใหม่ กรมพัฒนาชุม --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.102433 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us