เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. อบจ. เทศบาล --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> สอบอบต. อบจ.เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ -> แนวข้อสอบพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. อบจ. เทศบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-20 00:24

แนวข้อสอบพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. อบจ. เทศบาล

แนวข้อสอบ พรบ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510


1.     พระราชบัญญัติภาษีป้าย มีผลใช้บังคับเมื่อใด

        ก.    1 มกราคม 2510                                                                   ข.  1 มกราคม 2511

        ค.    1 มีนาคม 2510                                                                     ง.    1 มีนาคม 2511

        ตอบ       ข.  1  มกราคม 2511

                        มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511 เป็นต้นไป                     

2.     ใครเป็นผู้รักษาการตามบัญญัตินี้

        ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                 ข.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย

        ค.    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                 ง.    ผู้ว่าราชการจังหวัด

        ตอบ       ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                        มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอำนาจ

        ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้

        และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

        นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

3.     ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายคำว่าป้าย

        ก.    ป้ายที่แสดงชื่อ                                                                     ข.    ป้ายแสดงยี่ห้อ

        ค.    ป้ายที่แสดงเครื่องหมาย                                                     ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้

                        ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบ

        กิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่

        วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

                        ราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพ

        มหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นราชการ

        ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

                        เขตราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

(1)    เขตเทศบาล

(2)    เขตสุขาภิบาล

(3)    เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(4)    เขตกรุงเทพมหานคร

(5)    เขตเมืองพัทยา

(6)    เขตองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น

                        ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า

(1)    นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล

(2)    ประธานกรรมการสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล

(3)    ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(4)    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

(5)    ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

(6)    หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนรีประกาศกำหนดให้เป็น

        ราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

                        ปี หมายความว่า ปีปฏิทิน

                        รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

4.     ในพระราชบัญญัตินี้ ราชการส่วนท้องถิ่นคือ

        ก.    เทศบาล                                                                                 ข.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด

        ค.    กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา                                            ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        คำอธิบายดังข้อข้างต้น

5.     ข้อใดต่อไปนี้คือผู้บริหารท้องถิ่น

        ก.    นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล                         

        ข.    นายก อบจ. สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

        ค.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

6.     เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายดังต่อไปนี้

        ก.    ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพแบะบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ

        ข.    ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า

        ค.    ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        มาตรา 8 เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายดังต่อไปนี้

                        (1)  ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพแบะบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ

                        (2)  ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า

                        (3)  ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

                        (4)  ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์

                        (5)  ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคาร

        ซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึง

        ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

                        (6)  ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย

        ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

                        (7)  ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย

        ว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ

                        (8)  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ

        การสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                        (9)  ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

        ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือ

        สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น

(10)    ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน

(11)    ป้ายของวัดหรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ

(12)    ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ

(13)    ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

7.     การส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้ส่งในเวลาใด

        ก.    ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ลง หรือเวลาทำการของผู้รับ

        ข.    วันที่เจ้าพนักงานปฏิบัติราชการ

        ค.    กำหนดให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการส่ง

        ง.     ไม่มีข้อใดถูกต้อง

        ตอบ       ก.  ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ลง หรือเวลาทำการของผู้รับ

                        มาตรา 11 การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออื่นให้แก่บุคคลใด

        ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)    ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของผู้รับ

(2)    ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ โดยจะส่งทางไปรษณีย์

        ลงทะเบียนก็ได้

                        ถ้าไม่พบผู้รับ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ ให้ส่งแก่ผู้บรรลุ

        นิติภาวะแล้ว ซึ่งอยู่หรือทำงาน ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น

                        ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า

        สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย

        สองฉบับ เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันที่ปฏิบัติการให้

        ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสือนั้นแล้ว

8.     กรณีคำสั่งโดยวิธีปิดหนังสือไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของ

        ผู้อื่น ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสือเมื่อล่วงพ้นไปแล้วกี่วันนับแต่วันปฏิบัติ

        ก.    7 วัน                                                                                       ข.    10 วัน

        ค.    15 วัน                                                                                     ง.    30 วัน

        ตอบ       ก.  7 วัน

                        คำอธิบายดังข้อข้างต้น

9.     ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบในเดือนใดของปี

        ก.    มีนาคม                                                                                   ข.    เมษายน

        ค.    พฤษภาคม                                                                             ง.    มิถุนายน

        ตอบ       ก.  มีนาคม

                        มาตรา 12 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการ

        ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี

                        ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบ

        แสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย

10.  ในกรณีที่เจ้าของป้ายเป็นผู้ไม่อยู่ให้บุคคลใดเป็นผู้ยื่น

        ก.    ผู้จัดการมรดก                                                                       ข.    ผู้ครอบครองทรัพย์

        ค.    ผู้จัดการทรัพย์สิน                                                                ง.    ผู้พิทักษ์

        ตอบ       ข.  ผู้ครอบครองทรัพย์

                        มาตรา 13 ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคน

        เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการ

        ทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 12 แทนเจ้าของป้าย

11.  เจ้าของป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายจะต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ต้องยื่นแบบแสดงภาษีต่อเจ้าหน้าที่

        ภายในกี่วันนับแต่วันติดตั้งหรือแสดง

        ก.    15 วัน                                                                                     ข.    30 วัน

        ค.    45 วัน                                                                                     ง.    60 วัน

        ตอบ       ก.  15 วัน

                        มาตรา 14 เจ้าของป้ายผู้ใด

(1)    ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม

(2)    ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับ

        ป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว

                        (3)  เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษี

        ป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

                        ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน

        สิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย

        ในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี

12.  ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดกี่วันนับแต่

        วันรับโอน

        ก.    15 วัน                                                                                     ข.    30 วัน

        ค.    45 วัน                                                                                     ง.    60 วัน

        ตอบ       ข.  30 วัน

                        มาตรา 16  ในกรณีที่มีการโอนย้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

        ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับโอน

13.  ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการสำหรับภาษีป้ายใด เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อาจเจอเจ้าของป้ายนั้นได้

        ให้ถือว่าบุคคลใดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

        ก.    ผู้ครอบครอง                                                                         ข.    เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ป้ายตั้งอยู่

        ค.    เจ้าของที่ดินที่ป้ายตั้งอยู่                                                     ง.    ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ       ก.  ผู้ครอบครอง

                        มาตรา 18  ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการสำหรับภาษีป้ายใด

        เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

        ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือ

        แสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีป้ายเป็นหนังสือ

        ไปยังบุคคลดังกล่าว

14.  ภาษีป้ายให้ชำระภายในกำหนดกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

        ก.    15 วัน                                                                                     ข.    20 วัน

        ค.    30 วัน                                                                                     ง.    45 วัน

        ตอบ       ก.  15 วัน

                        มาตรา 19 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดง

        รายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้

        รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชำระภาษีป้าย

                        การชำระภาษีป้ายจะกระทำโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่

        ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอื่น

        ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแทนการชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ได้ทำการส่ง

        ดังกล่าวเป็นวันชำระภาษีป้าย

15.  ภาษีป้ายที่ต้องชำระ

        ก.    2,000 บาทขึ้นไป                                                                 ข.    3,000 บาทขึ้นไป

        ค.    4,000 บาทขึ้นไป                                                                 ง.    5,000 บาทขึ้นไป

        ตอบ       ข.  3,000 บาทขึ้นไป

                        มาตรา 19 ทวิ ถ้าภาษีป้ายที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอ

        ผ่อนชำระเป็นสามงวด งวดละเท่าๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน

        ครบกำหนดเวลาชำระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง

                        การผ่อนชำระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ชำระงวดที่หนึ่งก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษีตามมาตรา 19

        วรรคหนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือน

        นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง

                        ถ้าผู้ขอผ่อนชำระภาษีไม่ชำระภาษีป้ายงวดหนึ่งงวดใดภายในกำหนดเวลาตามวรรคสองให้หมดสิทธิ

        ที่จะขอผ่อนชำระภาษี และให้นำมาตรา 25(3) มาใช้บังคับสำหรับงวดที่ยังมิได้ชำระ

16.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาษีค้างชำระ

        ก.    ถ้ามิได้ชำระภายในเวลาที่กำหนด

        ข.    เจ้าหน้าที่สามารถยึดอายัดได้โดยไม่ต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายปิด

        ค.    การยึดจะทำได้ต่อเมื่อมีการเตือนเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภายใน 7 วัน นับแต่วัน

                รับหนังสือ

        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        มาตรา 21 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด

        ทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ค้างชำระ เพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

        โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

17.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาด

        ก.    ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัดหรือการขายทอดตลาด

        ข.    กรณีที่หักค่าใช้จ่ายแล้วนำไปชำระค่าภาษีป้าย

        ค.    กรณีที่ได้ชำระค่าภาษีป้ายแล้ว ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น

        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        มาตรา 22 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด หรือ

        ขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชำระเป็นค่าภาษีป้าย ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น18.  ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกินที่จะต้องเสียสามารถยื่นขอรับเงินคืนได้ภายในกำหนดเวลา

        นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย

        ก.    3 เดือน                                                                                   ข.    6 เดือน

        ค.    9 เดือน                                                                                   ง.    1 ปี

        ตอบ       ง.  1 ปี

                        มาตรา 24 ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ

        เงินคืน

                        การขอรับเงินคืน ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภายในหนึ่งปี

        นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย ในการนี้ให้ผู้ยื่นคำร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือคำชี้แจงใดๆ ประกอบคำร้องด้วย

                        เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน

        ให้สั่งคืนเงินให้โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

                        การกระทำใดๆ เพื่อให้เสียภาษีป้ายน้อยลงกว่าที่ได้เสียไปแล้ว ให้มีผลเมื่อเริ่มต้นปีภาษีป้าย

19.  ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลากำหนดต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราใดของจำนวนเงิน

        ที่ต้องเสีย

        ก.    ร้อยละ 5                                                                                ข.    ร้อยละ 10

        ค.    ร้อยละ 25                                                                              ง.    ร้อยละ 30

        ตอบ       ข.  ร้อยละ 10

                        มาตรา 25  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตรา

        ดังต่อไปนี้

                        (1)  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงิน

        ที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้

        แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

                        (2)  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง

        ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง

        รายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

                        (3)  ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้อง

        เสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่ม

        ตามอนุมาตรานี้ด้วย

20.  กรณีที่ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด ให้เสียเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเท่าใดต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสีย

        ก.    ร้อยละ 2 ต่อเดือน                                                                ข.    ร้อยละ 3 ต่อเดือน

        ค.    ร้อยละ 4 ต่อเดือน                                                                ง.    ร้อยละ 5 ต่อเดือน

        ตอบ       ก.  ร้อยละ 2 ต่อเดือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง


ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย

 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่
โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com


พัทธ 2011-05-26 10:51
ขอบคุณคะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. อบจ. เทศบาล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.126762 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us