เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอแนวข้อสอบนักวิชาเกษตร กรมวิชาการเกษตรด้วย --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> ขอแนวข้อสอบนักวิชาเกษตร กรมวิชาการเกษตรด้วย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

thanapornsri 2011-07-13 14:50

ขอแนวข้อสอบนักวิชาเกษตร กรมวิชาการเกษตรด้วย

แนวข้อสอบเก่านักวิชาการเกษตร  ออกบ่อยมากๆ

1.  การส่งเสริมการเกษตร มีความหมายอย่างไร?

 .  การบริการช่วยเหลือประชาชน ชาวไร่ ชาวนา

 .  วิธีการให้การศึกษา เพื่อปรับปรุงเทคนิคทางการเกษตร

 .  การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและรายได้ของเกษตรกร

 .  ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2.  ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของงานส่งเสริม?

 .  กระตุ้นให้เกิดความเป็นผู้นำในระดับท้องถิ่น

 .  เน้นความสามารถในการช่วยตัวเอง

 .  เน้นให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากร กำลังความสามารถและวัสดุของเขาเอง

 .  รัฐบาลให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้

 ตอบ ง. รัฐบาลให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้

3.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?

 .  งานส่งเสริม คือระบบการให้การศึกษานอกโรงเรียน

 .  งานส่งเสริมอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน

 .  การส่งเสริมไม่จำเป็นต้องมีห้องเรียนและหลักสูตรของการเรียนการสอนที่แน่นอน

 .  ไม่มีคำตอบ

 ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

4.  การส่งเสริมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด?

 .  การผลิตทางการเกษตร  .  คหกรรม

 .  สินเชื่อทางการเกษตร  .  ไม่มีคำตอบ

 ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

5.  การส่งเสริมคือการให้การศึกษาแก่บุคคลประเภทใด?

 .  เกษตรกร  .  แม่บ้าน

 .  บุตรหลานเกษตรกร  .  ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. เกษตรกร แม่บ้าน บุตรหลานเกษตรกร

http://www.testthai1.com จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน 

6.  งานส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวข้องกับเรื่องใด?

 .  การปรับปรุงชุมชน  .  การพัฒนาความเป็นผู้นำ

 .  กิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ  .  ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

7.  งานส่งเสริมการเกษตรไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด?

 .  การปรับปรุงชุมชน  .  การพัฒนาความเป็นผู้นำ

 .  กิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ  .  ไม่มีคำตอบ

 ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

8.  วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร ได้แก่?

 .  สร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ภาคภูมิใจในอาชีพ

 .  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการไปสู่เกษตรกร

 .  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรทำการเกษตรเพื่อการบริโภคในครอบครัวขอตนเอง

 .  ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

9.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง?

 .  ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการศึกษา

 .  ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการเมือง

 .  ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาจิตวิทยา

 .  ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาเศรษฐศาสตร์

 ตอบ ก. ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการศึกษา

10.  ปรัชญา หมายถึง?

 .  ความรู้อันประเสริฐ ความรู้ที่ดีเลิศ ความรู้อันสูงสุด

 .  ความเชื่อ แนวคิด และทัศนคติทั่วไปของบุคคลหรือกลุ่ม

 .  การรวบรวมความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน

 .  ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

11.  ปรัชญาการส่งเสริมการเกษตรกำหนดขึ้นเพื่อให้ใครได้ตระหนักและปฏิบัติตาม?

 .  ผู้บริหาร  .  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

 .  เกษตรกร  .  ข้อ ก. และ ข.

 ตอบ ง. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

12.  แม่แบบแม่บทของความคิด การกำหนดนโยบาย การวางแผนปฏิบัติหมายถึงอะไร?

 .  ปรัชญา  .  นโยบาย

 .  แผนยุทธศาสตร์  .  วิสัยทัศน์

 ตอบ ก. ปรัชญา

13.  ปรัชญาการส่งเสริมการเกษตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีพื้นฐานมาจากกลุ่มปรัชญาใด?

 .  กลุ่มปรัชญาตะวันออก  .  กลุ่มปรัชญาตะวันตก

 .  กลุ่มปรัชญาอเมริกา  .  ข้อ ก. และ ข.

 ตอบ ข. กลุ่มปรัชญาตะวันตก

14.  การส่งเสริมการเกษตรควรให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติเกษตรกรและระบบนิเวศ เกษตรแต่ละ

 ท้องถิ่นเป็นแนวคิดของปรัชญาใด?

 .  ปรัชญาธรรมชาตินิยม (Naturalism) .  ปรัชญาอุดมคตินิยม (Idealism)

 .  ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) .  พุทธปรัชญา (Bhudhidism philosophy)

 ตอบ ก. ปรัชญาธรรมชาตินิยม (Naturalism)

15.   การส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ มีความพอเพียง รู้จักตนเองเป็นแนวคิดของปรัชญาใด?

 .  ปรัชญาธรรมชาตินิยม (Naturalism) .  ปรัชญาอุดมคตินิยม (Idealism)

 .  ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) . พุทธปรัชญา (Bhudhidism philosophy)

 ตอบ ง. พุทธปรัชญา (Bhudhidism philosophy)

16. การส่งเสริมเกษตรควรเน้นทางด้านจิตใจ (Mind) ใช้หลักจริยธรรมของเกษตรกรและ กระตุ้นให้

 เกษตรกรมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแนวคิดของปรัชญาใด?

 .  ปรัชญาธรรมชาตินิยม (Naturalism) . ปรัชญาอุดมคตินิยม (Idealism)

 .  ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) . พุทธปรัชญา (Bhudhidism philosophy)

 ตอบ ข. ปรัชญาอุดมคตินิยม (Idealism)

17. การส่งเสริมโดยการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกษตรกรร่วมวางแผน ปฏิบัติหรือทดลอง แก้ปัญหา

 เป็นแนวคิดของปรัชญาใด? 

 .  ปรัชญาธรรมชาตินิยม (Naturalism) . ปรัชญาอุดมคตินิยม (Idealism)

 .  ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) .  พุทธปรัชญา (Bhudhidism philosophy)

 ตอบ ค. ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism)

18.  ปัจจุบันการส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน ยึดหลักการใด?

 .  ครู อาจารย์ เป็นศูนย์กลางการเรียน . ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

 .  ยึดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา .  ข้อ ข. และ ค.

 ตอบ ข. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

19. การสอนให้ประชาชนรู้จักเลี้ยงปลากินเองจัดอยู่ในปรัชญาข้อใด?

 .  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by Doing)

 .  การช่วยเหลือเกษตรกรให้เขาช่วยตัวเองได้ (Help Then to Help)

 .  การส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งตนเอง (Self Help Philosophy)

 .  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร (Chang in farmer Behavior)

 ตอบ ข. การช่วยเหลือเกษตรกรให้เขาช่วยตัวเองได้ (Help Then to Help)

20. สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำไม่เท่าทำเองจัดอยู่ในปรัชญาข้อใด?

 .  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by Doing)

 .  การช่วยเหลือเกษตรกรให้เขาช่วยตัวเองได้ (Help Then to Help)

 .  การส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งตนเอง (Self Help Philosophy)

 .  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร (Chang in farmer Behavior)

 ตอบ ก. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by Doing)

21.  วิธีการส่งเสริมการเกษตร (Extension teaching methods) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?

 .  เพื่อสอนให้ความรู้  .  แจ้งข่าวสาร

 .  รับฟังปัญหาข้อคิดเห็นต่างๆ  .  ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

22.  วิธีการส่งเสริมการเกษตรมี 3 วิธีใหม่ๆ คือ?

 .  การส่งเสริมรายบุคคล การส่งเสริมแบบกลุ่ม การส่งเสริมมวลชน

 .  การส่งเสริมรายบุคคล การส่งเสริมแบบกลุ่ม การส่งเสริมแบบสื่อ

 .  การส่งเสริมรายบุคคล การส่งเสริมแบบกลุ่ม การส่งเสริมแบบนวัตกรรม

 .  การส่งเสริมรายบุคคล การส่งเสริมแบบกลุ่ม การส่งเสริมทางไกล

 ตอบ ก. การส่งเสริมรายบุคคล การส่งเสริมแบบกลุ่ม การส่งเสริมมวลชน 

23.  วิธีการส่งเสริมรายบุคคลคือข้อใด?

 .  การเยี่ยมที่บ้านและไร่นา  .  การติดต่อทางจดหมาย

 .  การติดต่อทางโทรศัพท์  .  ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

24.  สิ่งที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไม่ควรกระทำในการเยี่ยมที่บ้านและไร่นา (Farm visits)?

 .  การนัดหมายล่วงหน้า  .  มาตรงเวลานัดหมาย

 .  รับฟังให้มากพูดให้น้อย  .  ข้อมูลของเกษตรกรไม่ถือเป็นความลับ

 ตอบ ง. ข้อมูลของเกษตรกรไม่ถือเป็นความลับ

25.  วิธีการส่งเสริมการเกษตรวิธีใดน่าจะได้ผลมากที่สุดสำหรับประเทศไทย?

 .  การเยี่ยมที่บ้านและไร่นา  .  บุคคลมาพบ ณ สำนักงาน

 .  การติดต่อทางจดหมาย  .  การติดต่อทางโทรศัพท์

 ตอบ ก. การเยี่ยมที่บ้านและไร่นา

26.  วิธีการส่งเสริมแบบใด ที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน?

 .  การติดต่อทางจดหมาย  .  บุคคลมาพบ ณ สำนักงาน

 .  การเยี่ยมที่บ้านและไร่นา  .  การส่งเสริมแบบกลุ่ม

 ตอบ ง. การส่งเสริมแบบกลุ่ม

27. วิธีใดเป็นการส่งเสริมแบบกลุ่ม?

 .  การประชุม  .  การสาธิต

 .  ทัศนศึกษา  .  ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

28.  ข้อใดไม่ใช่ วิธีใดเป็นการส่งเสริมแบบกลุ่ม?

 .  การทดลองในท้องถิ่น  .  การจัดงานวันเกษตร

 .  นิทรรศการ  .  การจัดฝึกอบรมพิเศษ

 ตอบ ค. นิทรรศการ

29.  การจัดงานร้านเกษตร (Field days) ไม่ควรจัดในสถานที่ใด?

 .  บริเวณไร่นาของเกษตรกร  .  สถานีทดลองการเกษตร

 .  ที่ทำการของทางราชการ  .  ไม่มีคำตอบ

 ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

30.  วิธีการส่งเสริมมวลชนต้องอาศัยสิ่งใดเป็นสำคัญ?

 .  มวลชน  .  สื่อ

 .  เทคโนโลยี  .  นวัตกรรม

 ตอบ ข. สื่อ

ข้อสอบเก่านักวิชาการเษตรบางหน่วยงาน

สารในพริก Capsaicin - Zea may
ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ข้าวโพด
- ดินพลุเป็นดินที่มีความเป็นกรด พบบริเวณภาคใต้
 - ไบโอดีเซล ใช้ปาล์ม ข้อที่ถามลุ่มแม่น้ำ
 - ข้อมูลมีกี่แบบ - ชื่อวิทยาศาสตร์ข้อใดผิด
-สารอัลลิซินมีมากใน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่
-ข้าว 1 ถัง มี 5.5 กก.7.5 กก.15 กก.20 กก.
-อายุของสิทธิบัตรพืช...ปี -เพศหญิง/ชาย
Nominal Ratio ...

 -แผนพัฒนาศก. ปี .......-แม่ให้นมลูก .... เดือน -ลุ่มแม่น้ำ... -กังหันชัยพัฒนา .... บำกัดน้ำเสีย
 -ค่าเงินแข็ง.... -หน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตร -การสื่อสารทางเดียว...
 -การสื่อสาร
mass com...

 -อาสาสมัครเกษตร... -
Sender –

-วิธีป้องกันการเกิดเชื้อราAlphatoxin ในถั่ว
-ปรัชญาของกรมส่งเสริมการเกษตร... -หลักของ
tissue culture.... -GMOs...

 -หลักทฤษฎีใหม่... -
FTA.. -WTO...

-ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนแปรผัน...
-ค่าเสื่อมราคา ...คำนวณ 1,460 บาท -วิสาหกิจชุมชน 3ข้อ
-ข้อที่มีตัวเลือกปุ๋ยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต โพแทสเซียมไนเตรต โพแทสเซียมซัลเฟต
 -ใช้ส่วนใดของสบู่ดำมาสกัด... -ข้าวไวแสง ....
 -ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานเกี่ยวกับเกษตร
...

-พืชที่ไม่ได้อยู่ใน พรบ.พันธุ์พืช ที่มีการแก้ไข .... พืชสงวน พืชอนุรักษ์จำไม่ได้ -ถามเกี่ยวกับข้อมูล... ก.ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ -
SWOT ...

-รายรับ/รายจ่าย< 1 หมายถึง ... -.... วิธีคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ..
 -แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคพืช ....ตอบ BT เฉยเลย ผิดง่ะ -โรคในข้าวเกิด/พบในช่วงไหนมาก ... -เกษตรผสมผสาน...การให้ปุ๋ยหมัก ....การฉีดสารเคมีทุกสัปดาห์...จำไม่ได้
 -ใครเป็นคณะกรรมการและเลนานุการวิสาหกิจชุมชน.... -ต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ไหน... -ที่ผสมสาร 45 ซีซี 45 เปอร์เซ็น.......
- ลุ่มน้ำมีทั้งหมด 25 ลุ่มน้ำใช่เปล่า
- ชะอมแก้ท้องผูกมั้ย-vission คือในอนาคตเปล่า
- พัฒนาแบบแยกส่วนตรงกับสุภาษิตไหน
-ช่วงวิกฤติน้ำของข้าว..........
-ผลลัพธ์
output outcome

 -ระยะให้นมลูก 3 เดือนเหรอ.....
- ธาตุที่ไม่จำเป็นต่อพืช...c H O เปล่า......... -ต้นทุนไม่ผันแปรคือ ค่าเช่าโรงเรือน -เลขานุการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คือ เกษตรจังหวัด
 -FTA ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือกลุ่มประเทศ -สิทธิบัตร 20 ปี -WTO คือการเจรจาทางการค้าของประเทศสมาชิก -ข้าวไวแสง คือ ข้าวที่ต้องการแสงมากในการออกดอก
 -แก้ท้องผูกน่าจะเป็นขี้เหล็ก ( ไม่แม่ใจ แต่ค้นบางส่วนแล้วเป็นขี้เหล็ก )
 -การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ที่กรมวิชาการเกษตร
 -ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ผิด กล้วย
 -ปุ๋ยไม่เชิงเดียว คือ โปแตสเซียมไนเตรท -อนาคตคือ
Vision

 -ช่วงวิกฤติน้ำของข้าวช่วงออกดอก สร้างรวง
-พัฒนาแบบแยกส่วน ตาบอดคลำช้าง
-ธาตุที่ไม่จำเป็น ข้อ
4

-ข้าวเปลือก 1 ถัง 10 กก.-ข้อที่ไม่ใช่มาตรฐานเกษตร FDA ( ชื่อสำนักงาน อย. )
-ระยะให้นมลูก 6 เดือน -Out put นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ -Out come ทำให้ชีวิตมีความพอเพียง พออยู่พอกิน -ค่าเงินแข็ง ราคาผลผลิตต่ำลงเมื่อส่งออก
-หลักทฤษฎีใหม่ ความพอประมาณ
-หลัก tissue culture ใช้ส่วนที่เนื้อเยื่ออ่อนจะทำได้ดี 25 ลุ่มน้ำ , อายุยุวเกษตร10-25 ปี,อนาคต คือ วิสัยทัศน์,320 ล้านไร่,ขี้เหล็ก,เชื้อไฟทอปเทอร่า,มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือผลลัพธ์,ข้าวเปลือก10กก.,ขี่ช้างจับตั๊กแตน,ใช่ไหมคำตอบนี้คงจำคำถามไดน่ะอยากรู้ช่องทางการสื่อสาร,ค่าเสื่อมราคา 1,460 บาท,ผสมยา,ขั้นตอนที่ผู้ทำปัญหาต้องทำเอง,ผู้หญิง/ชาย ,.......... -มีข้อหนึ่งที่เรียง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม....-พืชใดไม่ควรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ -สารป้องกันมะเร็งในถั่ว -วิตามินที่ทำให้ผิวสวย-แกล้งดินคือ....... -สารเร่งนอกฤดูมีมะม่ว ทุเรียน -การปลูกพืชหมุนเวียน-ชลประทานที่เหมาะสม ตอบ น้ำหยดเปล่า -หลังพักหนี้เกษรตกรกรมส่งเสริมควรทำ........-ข้อที่มีช้อย ว่า 1.มนุษยสัมพันธ์ ใช้ภาษาถิ่น


จำหน่ายเอกสารแนวข้อนักวิชาการเกษตร  กรมพัฒนาการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน   
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมา
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ทุกเนื้อหาที่ออกข้อสอบ

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่น อ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่า สินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอแนวข้อสอบนักวิชาเกษตร กรมวิชาการเกษตรด้วย --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.113754 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us