เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. -> แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Tutor 2011-09-03 13:05

แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

แบบทดสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เพื่อสิ่ง
ใดต่อไปนี้
ก. การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
ข. การพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนทั้งสองระดับ
ค. นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พัฒนาการศึกษาให้มีสัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ
2. การประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 อยู่ในหนังสือ
เล่มใด
ก. อยู่ในเล่ม 125 ตอนที่ 35 ก
ข. อยู่ในเล่ม 127 ตอนที่ 45 ก
ค. อยู่ในเล่ม 129 ตอนที่ 55 ก
ง. อยู่ในเล่ม 131 ตอนที่ 65 ก
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าไร
ก. ฉบับที่ 2
ข. ฉบับที่ 3
ค. ฉบับที่ 4
ง. ฉบับที่ 5
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ใช้เป็นปีที่เท่าไรในรัชการปัจจุบันข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นปีที่ 35 ในรัชการปัจจุบัน
ข. เป็นปีที่ 45 ในรัชการปัจจุบัน
ค. เป็นปีที่ 55 ในรัชการปัจจุบัน
ง. เป็นปีที่ 65 ในรัชการปัจจุบัน
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ มีกี่มาตรา
ก. 4 มาตรา
ข. 5 มาตรา
ค. 6 มาตรา
ง. 7 มาตรา
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ใด
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ประกาศใช้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
8.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
ก. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษาแห่งชาติ
ข. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดย คำแนะนำของสภาการศึกษาแห่งชาติ
ค. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
ง. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดยคำแนะนำของรัฐสภา
10. การยกเลิกความใน มาตรา 37 พรบ.กศช. 42 / 45 ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เป็น มาตราใด
ก. มาตรา 3
ข. มาตรา 4
ค. มาตรา 5
ง. มาตรา 6
11. .จากมาตรา 4 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตราใดแห่ง พรบ.กศช. /2542 และ แก้ไข 2545
ก. มาตรา 37
ข. มาตรา 38
ค. มาตรา 39
ง. มาตรา 40
12. ในมาตรา 3 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 และให้ใช้
ข้อความนี้แทน “มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษา
ได้ยึดอะไรเป็นสำคัญของมาตรานี้
ก. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ระดับของการศึกษา
ค. จำนวนสถานศึกษา
ง. จำนวนประชากร
13. การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในข้อใดเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษา
ข. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐสภา
ง. คณะรัฐมนตรี
14. กรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง ในการจัดการศึกษา
ในกรณีนี้ ข้อใดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
15.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของ
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดเป็นสาเหตุหลักที่ต้องตรา พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ขึ้นมา
ก. เกิดความไม่คล่องตัว
ข. เกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา
ค. เกิดปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำ
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
16. กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของ
เขตพื้นที่การศึกษาข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การจัดการศึกษาทางไกลและการให้บริการในเขตพื้นที่การศึกษา
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯ
ง. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
17. การแยกเขตพื้นที่มัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีกฎหมาย ตราเป็นพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการแยกเขตพื้นที่มัธยมศึกษา มีทั้งหมดกี่ฉบับ
ก. จำนวน 1 ฉบับ
ข. จำนวน 2 ฉบับ
ค. จำนวน 3 ฉบับ
ง. จำนวน 4 ฉบับ
18. ใครทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานเตรียมข้อมูล ปรับลด- เพิ่ม จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา
และร่างประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ก. นายชินภัทร ภูมิรัตน์
ข. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ค. นายธงทอง จันทรางศุ
ง. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์
19. มาตราใดในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กล่าวถึงสถานศึกษา
เอกชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ก. มาตรา 4
ข. มาตรา 3
ค. มาตรา 2
ง. มาตรา 1
20. ข้อใดกล่าวถึง มาตรา 2 ของ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
ได้ถูกต้อง
ก. พรบ.นี้ ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. พรบ.นี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. พรบ.นี้ ใช้บังคับนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. พรบ.นี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
21. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร


เฉลยครับ
1. ง 2.ข 3.ข 4.ข 5.ก 6.ก 7.ข 8.ค 9.ค 10.ก
11.ข 12.ก 13.ข 14.ก 15.ง 16.ก 17.ค 18.ค 19.ก 20.ข 21.ก


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อ สอบเอกสารติวข้อสอบ

ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์ เอกสารส่งทาง e-mail 
สามารถนำไปปริ้นเพื่น อ่านได้เลย ใน ราคาเพียง ชุดละ   399 บาท

 ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
ราย ละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนว ข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย
 


สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550 ,085-744-4488 
กรุณาชำระค่า สินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ 

 ธ.กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น ออมทรัพย์ 

โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่ โทร 081-0550-550

หรือแจ้งที่ linkthai2011@hotmail.com 

เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.039471 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us