เวอร์ชันเต็ม: [-- อัพเดทคุณสมบัติผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ ปี 2555 --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ แนวข้อสอบสายจ่าดาบ -> อัพเดทคุณสมบัติผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ ปี 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Tutor 2012-01-10 23:21

อัพเดทคุณสมบัติผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ ปี 2555

คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ  ข่าวเปิดสอบตำรวจ ปี 2555

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้มอบหมายให้  กองบัญชาการศึกษา  ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  พ.ศ. 2552 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามสมัครที่ไหนหากสอบผ่านประจำการหน่วยนั้น  และกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนสอบที่หน่วยไหนก็ได้หากสอบผ่านส่วนกลางเป็นผู้กำหนดกองประจำการ     
                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครดังต่อไปนี้ 
1.ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล  กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5  (7,890 บาท)  โดยแยกเป็น 
  
•1.1 สายป้องกันปราบปราม  ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ ปป.1 
•1.2 
 ายอำนวยการและสนับสนุน  ใช้อักษรย่อของสายสอบคือ อก.2 
2.
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
•2.1    สายป้องกันปราบปราม (ปป.1) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
•2.1.1           เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์  สูง 160 ซม.ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. 
•2.1.2           มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ 
2.1.3.      มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทาง 
กฎหมายการปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยในกรณีที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมายจากทางประเทศหรือกรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญา ครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี หรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 16  กรกฎาคม 2552) 
•2.2    สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.2.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 18-35 ปี ชายสูง 160 ซม.ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. หญิงสูง 150 ซม.ขึ้นไป 
2.2.2  มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ 
                                2.2.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ โดยต้องสำเร็จศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 16 กรกฎาคม 2552) 
                2.3  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบการแข่งขันดังกล่าวต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่ ก.ตร. หรือสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว  และถ้ามีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี จะนำมาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
                                สำหรับคุณวุฒิที่มีปัญหาเช่น ชื่อปริญญาที่แตกต่างกันจากประกาศรับสมัครในสายป้องกันปราบปราม (ปป.1) หรือสายอำนวยการสนับสนุน (อก.2) เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพื่อตรวจสอบกับสถานศึกษาว่าสำนักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนหรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในทางที่กำหนดตามข้อ 2.1.3 หรือ 2.2.3 แล้วหรือไม่ 
                                ในกรณีที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนแล้ว เมื่อรับราชการตำรวจเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จะมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด 
                2.4   ข้าราชตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจากราชการก่อนวันที่รับสมัคร 
                2.5 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในการศาสนาใดๆ ทางราชการ ไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
3.วิธีการสมัคร   ขั้นตอนการสมัคร  หน่วยรับสมัคร และกำหนดการที่ควรทราบ 
                3.1 วิธีการสมัคร กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ [url]www.policeadmission.com[/url] (ตลอด 24 ชั่วโมง) (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนสถานที่สำหรับส่งใบสมัคร-ทะเบียนย่อให้เป็นไปตามข้อ 3.3 โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว  สำหรับสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เมื่อสมัครสอบใน หน่วยใดให้สอบข้อเขียนในหน่วยนั้น 
                3.2 ขั้นตอนการสมัคร 
                                3.2.1 อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผู้สมัครคนหนึ่งคนสามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียว 
                                3.2.2 การเข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ [url]www.policeadmission.com[/url] เพื่อเข้าสมัครให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
                                (1) เข้าระบบเพื่ออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระที่สำคัญ  ตามสายที่เปิดรับสมัครมีข้อ 1) คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละสาย 2) คุณวุฒิการศึกษาโดยให้อ่านและทำความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด 
                                (2)  เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กำหนดในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (-) 
                                (3)  ตรวจสอบข้อความที่กรอกในใบสมั้ครให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อเข้าระบบการส่งข้อมูลใบสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคารแล้ว จะแก้ไขข้อมูลใบสมัครอีกไม่ได้ 
                                (4)  เข้าระบบการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคาร 
                                (5) นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งข้อมูลใบสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชำระเงินแยกเป็นสองรายการดังนี้ 1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท 2) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท โดยกำหนดให้ผู้ที่สมัครสอบใน 2 วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะชำระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในเวลา 20.00 น. ของวัน(วันรุ่งขึ้นจากวันปิดรับสมัคร) ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อย และจัดส่ง ใบสมัครให้หน่วยรับสมัครแล้ว ดำเนินการตามข้อ (7) และ (8) ส่วนกำหนดเวลาในการสมัครสอบ ของผู้สมัครให้ถือ  วัน   เวลา ที่ชำระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์ 
  
                                (6) หลังจากชำระเงินแล้ว 7 วัน (นับแต่วันชำระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้งโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัคร (ระบบจะออกรหัสประจำตัวสอบ 7 หลักให้โดยอัตโนมัติ) โดยให้ใช้กระดาษสีขาว ขนาดA4  (ในการพิมพ์ใบสมัคร )และในใบสมัคร 1 แผ่น จะมี 3 ส่วน   คือ ส่วนที่  1 ใบ สมัคร ส่วนที่ 2 ทะเบียนย่อ ส่วนที่ 3 บัตรประจำตัวสอบ 
                                (7) นำรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา (ถ่ายในคราวเดียวกันโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูปติดลงในช่องที่กำหนด (ทั้ง 3 ส่วน) มีใบสมัคร ทะเบียนย่อ และบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในช่องผู้สมัครทั้ง 3 ส่วน 
                                (8) ตัดเฉพาะส่วนที่ 3 บัตรประจำตัวสอบเก็บไว้ที่ตนเอง เพื่อใช้ในการเข้าสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  ส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2 คือ ใบสมัคร และทะเบียนย่อ (ไม่ต้องตัดแยกกัน) ให้ใส่ซองจดหมายส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)  (เขียนมุมซองด้านล่างขวามือว่า "สมัครสอบแข่งขัน" ) ถึงหน่วยที่ตนเองได้สมัครสอบไว้ ซึ่งกำหนดให้สมัครสอบที่ใดให้สอบข้อเขียนในหน่วยนั้น (ที่อยู่แต่ละหน่วยตามข้อ3.3 )โดยกำหนดให้จัดส่งภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งพิมพ์ใบสมัคร  
                                (ตามที่กำหนดในข้อ (5) )  และต้องจัดส่งไปยังหน่วยรับสมัครภายใน วันเดียวกันทั้งนี้จะถือตามหลักฐานการประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนด หรือไม่ส่งอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิจากผู้สมัครสอบแข่งขัน 
                                (9)  กรณีทำบัตรประจำตัวสอบสูญหาย(ก่อนวันสอบข้อเขียน) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้งและสั่งพิมพ์ใบสมัครของตนเองออกมาเช่นเดียวกับตอนที่สมัคร  ในครั้งแรก (โปรแกรมค้นหาใบสมัคร) โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ และให้ติดรูปถ่ายเฉพาะในส่วนที่ 3 บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยแล้วตัดเฉพาะบัตรประจำตัวสอบเก็บไว้สำหรับ เข้าสอบข้อเขียนต่อไป (สำหรับส่วนที่ 1 และ 2 ไม่ต้องดำเนินการใดๆ) 
                        
ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้หรือกรณีมีปัญหาด้านอื่น ให้เข้าไปในโปรแกรมสารพันปัญหาเพื่อศึกษาขั้นตอนดำเนินการหรืออ่านคำแนะนำ และหากไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อทำการกรอกใบสมัครได้ให้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ โดยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ บริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย(Inet) หมายเลขโทรศัพท์ 02-652-8244 และหากยังไม่สามารถสมัครได้อีกให้ติดต่อหน่วยรับสมัครที่ตนเองสมัครสอบ (หมายเลขโทรศัพท์หน่วยรับสมัครตามข้อ 3.3) 
                                การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเองและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดั้งนั้น หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญากำหนด 
                3.3 หน่วยรับสมัครและที่อยู่สำหรับส่งเอกสารใบสมัครดังนี้  
                                 ผู้สมัครสายป้องกันปราบปราม (ปป.1) ส่งเอกสารใบสมัครไปยังหน่วยรับสมัครตามข้อ 3.3.1  ส่วนผู้สมัครสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) ส่งเอกสารใบสมัคร ไปยังหน่วยรับสมัครทีได้สมัครไว้ตามข้อ 3.3.1 -3.3.10 แล้วแต่กรณี 
                                3.3.1 ส่วนกลาง   ที่กองบัญชาการสอบ  กองบัญชาการศึกษา  อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการ ตำรวจ  เลขที่ 100   ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2941 0979 ต่อ 106-109 
                                3.3.2 ตำรวจภูธร ภาค 1 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5  หมู่ 2 ตำบลหนองยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3630 3474 
                                3.3.3 ตำรวจภูธร ภาค 2 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 8200-2 
                                3.3.4 ตำรวจภูธร ภาค 3 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 1388 
                                3.3.5 ตำรวจภูธร ภาค 4 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4323 6672 , 0 4324 5932 
                                3.3.6 ตำรวจภูธร ภาค 5 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ หมู่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 9292-6 
                                3.3.7 ตำรวจภูธร ภาค 6 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6  เลขที่  837 หมู่ 10 ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5622 1201-5 
                                3.3.8   ตำรวจภูธร ภาค 7 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่  109 ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์   อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 4312 
                                3.3.9  ตำรวจภูธร ภาค 8 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอ เมือง  จังหวัด  สุราษฎร์ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7740 5424 
                                3.3.10 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้   ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870 
  3.4 กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ 
                                3.4.1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ [url]www.policeadmission.com[/url] 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพลตำรวจ วุฒิ ม.6 ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
 
-  ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย 
- ข้อสอบวิชาจริยธรรม 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ 
- ข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
สนใจสั่งซื้อมาที่  linkthai2011@hotmail.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัล ขอนแก่น

ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาการโอนที่ linkthai2011@hotmail.com หรือที่ 081-0550-550


เวอร์ชันเต็ม: [-- อัพเดทคุณสมบัติผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ ปี 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.103287 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us