เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบครู อบจ.เทศบาล ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. -> ข้อสอบครู อบจ.เทศบาล ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Tutor 2012-01-26 23:53

ข้อสอบครู อบจ.เทศบาล ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบครู อบจ.เทศบาล ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง

1.     ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า “ครู”  คือ “ผู้หนัก”  ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ
ก.  ครู คือ  เรือจ้าง
ข.  ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ค.  ครู  คือ ผู้สร้างโลก
ง.  ครู  คือ  เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ
ตอบข้อ
    ง.  ครู  คือ  เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ

2.     ข้อใด ไม่ใช่  ความหมายของครู ยุคโลกาภิวัตน์
ก.  ผู้ให้ความรู้
ข.  ผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ค.  ผู้นำทางชีวิต
ง.  ผู้จัดไฟแห่งการเรียนรู้
ตอบข้อ
    ค.  ผู้นำทางชีวิต

3.     ในยุคสมัยของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร  ครูต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าอยู่เสมอ  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ข.  ติดตามความก้าวหน้าเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค.  เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ
    ง.  ถูกทุกข้อ

4.     ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของครูต่อการสร้างเยาวชน
ก.  ครูเป็นนักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา
ข.  ครูเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาเด็กกับครอบครัวและชุมชนไม่เพิกเฉยต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ค.  พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และวิชาชีพ
ง.  เป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นผู้เสียสละ  เป็นที่พึ่งของเด็ก
ตอบข้อ
    ค.  พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และวิชาชีพ

5.     ครูเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติระดับใด
ก.  ระดับแรงงาน  และแรงงานกึ่งฝีมือ
ข.  ระดับช่างฝีมือ  หรือ ระดับช่างเทคนิค
ค.  ระดับวิชาชีพ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ
    ง.  ถูกทุกข้อ

6.     บทบาทของครูที่มีต่อ นโยบายของรัฐบาล “4 พฤษภาคม  หยุดทำร้ายประเทศทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง” เป็นบทบาทและความสำคัญของครูในด้านใด
ก.  บทบาทต่อการสร้างเยาวชน
ข.  บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค.  บทบาทในการรักษาชาติ
ง.  บทบาทในการเหยียวยาสังคม
ตอบข้อ
    ค.  บทบาทในการรักษาชาติ

7.     ครูให้ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติไทยปลูกฝังเกิดความรัก  และกตัญญูบรรพบุรุษในการส่งเสริมให้นักเรียนมีวัฒนธรรมด้านใด
ก.  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
ข.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
ค.  วิถี  ครอบครัวและชุมชน
ง.  ขนบธรรมเนียม  และประเพณี
ตอบข้อ
    ข.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

8.     การแอบอ้าง  หรือนำผลงานทางวิชาการของคนอื่นมาเป็นของตนเป็นการไม่ทำหน้าที่และขาดความรับผิดชอบต่ออะไร
ก.  ต่อสถาบันวิชาชีพครู                                                ข.  ต่อศิษย์
ค.  ต่อสังคม                                                                      ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ
    ก.  ต่อสถาบันวิชาชีพครู

9.     การสอบถามแบบ “ชี้ให้ชัด  ชวนปฏิบัติลงมือ  กระตือรือร้น  มั่นใจ  แจ่มใสสนุก”  เป็นการอนุเคราะห์ศิษย์แบบใด
ก.  ให้ศึกษาเล่าเรียนดี
ข.  แนะนำสั่งสอนดี
ค.  ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน
ง.  บอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพราง
ตอบข้อ
    ข.  แนะนำสั่งสอนดี

10. ค่าว่า TEACHES  ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าครูในปัจจุบันที่สุด
ก.  
T = Teaching  and  Training
ข.  E = Ethics Instruction
ค.  A = Action Research
ง.  C = Cultural  Heritage
ตอบข้อ
   ก.  T = Teaching  and  Training

11. ข้อใดไม่ใช่ “เอกลักษณ์ครู”  ตามหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) กำหนด
ก.  อดทน                                                                          ข.  รับผิดชอบต่อหน้าที่
ค.  น่ารักน่าเคารพ                                                          ง.  ขยันหมั่นเพียร
ตอบข้อ
    ค.  น่ารักน่าเคารพ

12. การทำหน้าที่ของครู  ต้องอยู่กับเด็กและเยาวชนมากพ่อหลายแม่  ต้อทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์  คำเสียดสีประชดประชันจากหลายฝ่าย  ครูที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นครูดี มีกัลยาณมิตรข้อใด
ก.  ปิโย                                                                              ข.  ภาวนีโย
ค.  คัมภีรัญจะ กถัง  กัตตา                                              ง.  วจนักขโม
ตอบข้อ
    ง.  วจนักขโม

13. ข้อใด ไม่ใช่  ลักษณะของครูที่ดี
ก.  ภูมิรู้                                                                              ข.  ภูมิธรรม
ค.  ภูมิฐาน                                                                        ง.  ภูมิใจ
ตอบข้อ
    ง.  ภูมิใจ

14. ครูที่มีความรอบรู้วิทยาการกว้างขวาง  มีความริเริ่มสร้างสรรค์  มีเจตนาคติที่ดีต่ออาชีพเป็นคุณลักษณะด้านใด
ก.  คุณลักษณะทางด้านส่วนบุคคล
ข.  คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู
ค.  คุณลักษณะทางด้านสังคม
ง.  คุณลักษณะทางด้านองค์กรครู
ตอบข้อ
   ข.  คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา
ก.  รอบรู้สอนดี
ข.  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ค.  มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ
ง.  มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตอบข้อ
    ค.  มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ

16. การสร้างความศรัทธาในอาชีพครู  ที่ท่านพุทธทาสภิกขุให้ครูนำไปปฏิบัติคือ
ก.  รักบุคคลอื่น  บังคับความรู้สึก
ข.  เชื่อว่ามีความเป็นไปได้
ค.  หน้าที่คือธรรม  ธรรมคือหน้าที่
ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง
ตอบข้อ
    ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง

17. ศาสนาพุทธมีคำสอนเกี่ยวกับศรัทธาหลายหมวดเพื่อป้องกันความงมงาย  ทุกหมวดจึงมีข้อใดคอยดำเนินกับควบคุม
ก.  ทาน                                                                             ข.  ปิยวาจา
ค.  ปัญญา                                                                         ง.  ขันติ
ตอบข้อ
    ค.  ปัญญา

18. เมื่อศิษย์ประสบความสำเร็จ  เจริญก้าวหน้าในชีวิต  ครูที่มีพรหมวิหารธรรมจะต้องใช้ธรรมข้อไหนให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์
ก.  ทาน                                                                             ข.  กรุณา
ค.  มุทิตา                                                                           ง.  อุเบกขา
ตอบข้อ
    ค.  มุทิตา

19. การสร้างความเชื่อมั่น  ให้เกิดความขยันหมั่นเพียร  เพื่อประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจต่างๆด้วยดี  ควรยึดหลักธรรม  ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ข้อใด
ก.  อุฎฐานสัมปทา
ข.  อารักขสัมปทา
ค.  กัลป์ยาณมิตตตาม
ง.  สมชีวิตา
ตอบข้อ
    ก.  อุฎฐานสัมปท

20. การาฝึกฝน  การข่มใจ  ฝึกนิสัย  ปรับตัว  ฝึกหัดนิสัย  แก้ไขข้อบกพร่อง  ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาควรยึดฆราวาสธรรม
ก.   สัจจะ                                                                          ข.  ทมะ
ค.  ขันติ                                                                             ง.  จาคะ
ตอบข้อ
    ข.  ทมะ

21. ปรัชญาที่ส่งเสริมกระบวนการของความคิด  กระบวนการของความรู้  และวิธีเล่าเรียนตลอดจนกลวิธีการสอนแบบต่างๆ  เป็นแนวคิดที่เกิดจากปรัชญาด้านใด
ก.  อภิปรัชญา                                                                  ข.  ญาณวิทยา
ค.  คุณวิทยา                                                                      ง.  ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ
      ข.  ญาณวิทยา

22. การสอนที่ต้องเน้นสัญลักษณ์  เพื่อพัฒนาสติปัญญาทุกด้าน  เช่น  ภาษา  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  มุ่งผลิตให้มีความรู้และเข้าใจชีวิต  เป็นแบบคิดลัทธิใด
ก.  จิตนิยม                                                                        ข.  สัจจนิยม
ค.  ประสบการณ์นิยม                                                     ง.  อัตกาวนิยม
ตอบข้อ
      ก.  จิตนิยม

23. การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความจริงตามธรรมชาติอาศัยการรับรู้ทางประสาทสัมผัส เช่น  การสาธิต  การทดลอง  การทัศนศึกษา  เป็นแนวคิดจากลัทธิใด
ก.  จิตนิยม                                                                        ข.  สัจจนิยม
ค.  ประสบการณ์นิยม                                                     ง.  อัตกาวนิยม
ตอบข้อ
      ข.  สัจจนิยม

24. การจัดการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง  ครูเป็นผู้บรรยาย  การท่องจำ ศิษย์ต้องมีวินัยอย่างเคร่งครัด  เป็นการสอนตามแนวปรัชญาลัทธิใด
ก.  นิรันตรนิยม                                                               ข.  สารัตถนิยม
ค.  พิพัฒนาการนิยม                                                       ง.  ปฏิรูปนิยม
ตอบข้อ
      ข.  สารัตถนิยม

25. การจัดการศึกษาที่เน้นวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาสมัยใหม่มาร่วมด้วยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาลัทธิใด
ก.  นิรันตรนิยม                                                               ข.  สารัตถนิยม
ค.  พิพัฒนาการนิยม                                                       ง.  ปฏิรูปนิยม
ตอบข้อ
     ง.  ปฏิรูปนิยม

26. ข้อใด  คือ  บุคลิกภาพนอก
ก.  การยิ้มหัวเราะ
ข.  อารมณ์ขัน
ค.  ความเชื่อมั่นในตนเอง
ง.  ปฏิภาณไหวพริบ
ตอบข้อ
      ก.  การยิ้มหัวเราะ

27.  ข้อใด ไม่ใช่  ความสำคัญของบุคลิกภาพ
ก.  ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้
ข.  ช่วยให้การงานมั่นคง
ค.  ช่วยให้มั่นใจในตนเอง
ง.  ช่วยให้เป็นคนมีสุขภาพจิตดี
ตอบข้อ
      ข.  ช่วยให้การงานมั่นคง

28. ข้อมด ไม่ใช่  บุคลิกภาพที่สำคัญของครู
ก.  บุคลิกภาพทางกาย
ข.  บุคลิกภาพทางสังคม
ค.  บุคลิกภาพทางสังคม
ง.  บุคลิกภาพทางจิตใจ
ตอบข้อ
      ง.  บุคลิกภาพทางจิตใจ

29. บุคลิกภาพของครูที่สำคัญที่สุด คือข้อใด
ก.  รูปร่าง                                                                          ข.  หน้าตา
ค.  การแต่งกาย                                                                ง.  ผิวพรรณ
ตอบข้อ
      ค.  การแต่งกาย

30. ปัญหาที่ทำให้บุคลิกภาพของครูเศร้าหมองคือข้อใด
ก.  ปัญหาเศรษฐกิจ                                                         ข.  ปัญหาสุขภาพ
ค.  ปัญหาทางวิชาชีพ                                                     ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ
      ง.  ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูช่วยสอนของสถานศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั่วประเทศ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 3,000 ข้อ

“คู่มือสอบแนวใหม่ : ฉบับสมบูรณ์ : หวังผล 100%”

ตรงกับเนื้อหาและสถานการณ์ที่ใช้สอบในปัจจุบัน

 

รายละเอียดประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เปิดสอบ

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ จังหวัด ที่เปิดสอบ

- แนวข้อสอบวิชาชีพครู  500 ข้อ

- แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

- แนวแนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตร

-แนวข้อสอบครู  ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจการเมือง การศึกษา และเหตุการณ์ปัจจุบัน

-แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ วัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น

-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

- แนวข้อสอบ ความรอบรู้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

- ข้อสอบ ความรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - และแนวข้อสอบ พรบ.ต่างๆสามารถขอเพิ่มจากนี้ได้

- แนวข้อสอบวิชาเอก เพิ่มอีกเพียง 200  บาท

 

รวบรวมโดยรุ่นพี่ที่สอบได้

 

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 871-2-093-677
ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัล ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ โทร 081-0550-550
หรือแจ้ง linkthai2011@hotmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.linkthai.net/

แนวข้อสอบครู อบจ.นครพนมแนวข้อสอบครู อบจ.สกลนคร 
แนวข้อสอบครู อบจ.มุกดาหาร 
แนวข้อสอบครู อบจ.อุบลราชธานี 
แนวข้อสอบครู อบจ.หนองคาย 
แนวข้อสอบครู อบจ.อำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบครู อบจ.หนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบครู อบจ.ศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบครู อบจ.อุดรธานี 
แนวข้อสอบครู อบจ.ยโสธร 
แนวข้อสอบครู อบจ.เลย 
แนวข้อสอบครู อบจ.กาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบครู อบจ.ร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบครู อบจ.มหาสารคาม 
แนวข้อสอบครู อบจ.สุรินทร์ 
แนวข้อสอบครู อบจ.ขอนแก่น 
แนวข้อสอบครู อบจ.บุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบครู อบจ.เพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบครู อบจ.ชัยภูมิ 
แนวข้อสอบครู อบจ.นครราชสีมา 

แนวข้อสอบครู อบจ.เชียงใหม่ 
แนวข้อสอบครู อบจ.-เชียงราย 
แนวข้อสอบครู อบจ.แม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบครู อบจ.พะเยา 
แนวข้อสอบครู อบจ.ลำพูน 
แนวข้อสอบครู อบจ.น่าน 
แนวข้อสอบครู อบจ.ลำปาง 
แนวข้อสอบครู อบจ.แพร่ 
แนวข้อสอบครู อบจ.อุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบครู อบจ.ตาก 
แนวข้อสอบครู อบจ.พิษณุโลก 
แนวข้อสอบครู อบจ.กำแพงเพชร 
แนวข้อสอบครู อบจ.พิจิตร 
แนวข้อสอบครู อบจ.นครสวรรค์ 
แนวข้อสอบครู อบจ.อุทัยธานี 
แนวข้อสอบครู อบจ.ชัยนาท 
แนวข้อสอบครู อบจ.ลพบุรี 
แนวข้อสอบครู อบจ.สิงห์บุรี 
แนวข้อสอบครู อบจ.ปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบครู อบจ.สระบุรี 
แนวข้อสอบครู อบจ.นครนายก 
แนวข้อสอบครู อบจ.อ่างทอง 
แนวข้อสอบครู อบจ.ราชบุรี 
แนวข้อสอบครู อบจ.สุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบครู อบจ.อยุธยา 
แนวข้อสอบครู อบจ.สมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบครู อบจ.สมุทรสาคร 
แนวข้อสอบครู อบจ.สระแก้ว 
แนวข้อสอบครู อบจ.ตราด 
แนวข้อสอบครู อบจ.จันทบุรี 
แนวข้อสอบครู อบจ.ระยอง 
แนวข้อสอบครู อบจ.ชลบุรี 
แนวข้อสอบครู อบจ.ฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบครู อบจ.เพชรบุรี 
แนวข้อสอบครู อบจ.ชุมพร 
แนวข้อสอบครู อบจ.ระนอง 
แนวข้อสอบครู อบจ.สุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบครู อบจ.นครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบครู อบจ.พังงา 
แนวข้อสอบครู อบจ.กระบี่ 
แนวข้อสอบครู อบจ.ตรัง 
แนวข้อสอบครู อบจ.พัทลุง 
แนวข้อสอบครู อบจ.ภูเก็ต 
แนวข้อสอบครู อบจ.สงขลาเวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบครู อบจ.เทศบาล ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.094113 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us