เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบครูอาชีวะ(สอศ.) 2555 พร้อมสรุปแนวข้อสอบทุกสาขา --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. -> เปิดสอบครูอาชีวะ(สอศ.) 2555 พร้อมสรุปแนวข้อสอบทุกสาขา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Tutor 2012-10-11 20:42

เปิดสอบครูอาชีวะ(สอศ.) 2555 พร้อมสรุปแนวข้อสอบทุกสาขา

อาชีวะ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 200 อัตรา 35 กลุ่มวิชา

ด้วยสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 255 แห่ง จำนวน 35 สาขาวิชา จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของวันที่รับสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ (ปัจจุบันต้องมีสถานการณ์จ้างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

การรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หน่วยรับสมัครของจังหวัดทุกแห่ง

เปิดคลิ๊กดู รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ
ใบสมัคร
แบบรายงานประวัติและผลงาน (ภาค ข)1. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด

ก.  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑                                   ค.  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ข.  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑                                   ง.  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 

ก. นายกรัฐมนตรี                                                              ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                       ง. ผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  มีกี่หมวด กี่มาตรา กี่บทเฉพาะกาล

ก. 5  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล                     ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล

ข. 5 หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล                      ง. 6  หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล

4. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 

ก. พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร                                                ค. นายสมัคร  สุนทรเวช

ข. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ                                            ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

5. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 

ก. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา

ข. กฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการ ฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ค. ให้มีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ

ง. ถูกทุกข้อ

6.  “การอาชีวศึกษา หมายความว่าอย่างไร

ก. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ 

ข. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคนิค

ค. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี

ง. ถูกทุกข้อ

7. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีกี่รูปแบบ

ก. รูปแบบเดียว                                                                 ค. 3  รูปแบบ

ข. 2  รูปแบบ                                                                      ง. 4 รูปแบบ

8. การ จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 

ก. มาตรา  6                                                                        ค. มาตรา  12

ข. มาตรา 10                                                                       ง. มาตรา  7

9. ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

ก. การศึกษาในระบบ                                                     ค. การศึกษาตลอดชีวิต

ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี

10. การ จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่ นอน คือ

ก. การศึกษาในระบบ                                                     ค. การศึกษาตลอดชีวิต

ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี

11. การ จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  คือ

ก. การศึกษาในระบบ                                                     ค. การศึกษาตลอดชีวิต

ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี

12. การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ รัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  คือ

ก. การศึกษาในระบบ                                                     ค. การศึกษาตลอดชีวิต

ข. การศึกษานอกระบบ                                   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี

13. ข้อใดคือหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

ก. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                             ค. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ข. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                  ง. ถูกทุกข้อ

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

ก. การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน

ข. การศึกษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี

ค. การ ศึกษาที่มีความแน่นอน  และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อ เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ง. การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

15. คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ก. พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพต่อรัฐมนตรี

ข. กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมดูแลสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ

ค. ส่ง เสริม สนับสนุน กำกับ และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันหรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546

 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551

- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่
โทร 081-0550-550 (whatsapp/LINE) , 085-744-4488 (สำรอง)

สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399- บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 

เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย

เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ  ออมทรัพย์ 

โอนเงินแล้วแจ้งที่ linkthai2011@hotmail.comTutor 2012-10-11 20:43
1.  ข้อสอบความรอบรู้  
         1.1  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
         1.2  กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
                1.2.1  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ
                1.2.2  กฎหมายว่าดัวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                1.2.3  กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหมายว่าดัวยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู
         2.1  วินัยและการรักษาวินัย
         2.2  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยม
         2.3  มาตรฐานวิชาชีพ
         2.4  จรรยาบรรณวิชาชีพ
         2.5  สมรรถนะวิชาชีพ

Tutor 2012-10-11 20:43

1. คนพิการมีกี่ประเภท

ก. 9  ประเภท                                                                    ข.  8  ประเภท

ข. 10  ประเภท                                                                  ง.  7 ประเภท

2. ข้อใดเป็นสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ

ก. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต

ข. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ที่เหมาะสมกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล

ค. เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ของบุคคลนั้น

ง. ถูกทุกข้อ

3. การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาอย่างไร

ก. จัดตั้งแต่พบความพิการ                                              ข. จัดตั้งแต่แรกเกิด

ค.จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ                                  ง. ถูกทั้ง   ก  และ  ข

4. ข้อใดไม่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการมีสิทธิขอยืม

ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                               ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพ

ค.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพทับอักษร ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สังเคราะหืเสียง

5. ข้อใดเป็นสื่อที่คนพิการมีสิทธิขอยืม

ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                               ข. หนังสือเสียง

ค.   ปทานุกรมภาษามือ                                                       ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดเป็นบริการที่คนพิการมีสิทธิขอรับ

ก.การนำทาง                                                                         ข. กิจกรรมบำบัด

ค. ล่ามภาษามือ                                                                     ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดเป็นสื่อทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิขอยืม

ก. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                 ข. เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์

ค.   หนังสือเสียง                                                                  ง. ถูกทุกข้อ

8. คนพิการมีสิทธิได้รับการบริการตามข้อใด

ก. การนำทาง                                                                    ข. การสอนเสริม

ค.   กิจกรรมบำบัด                                                                ง. ถูกทุกข้อ

9. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก. 5  ประเภท                                                                     ข.  3  ประเภท

ค.2  ประเภท                                                                         ง. 4 ประเภท

10. การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามข้อใด

ก. จัดตั้งแต่พบความพิการ                                               ข. จัดตั้งแต่แรกเกิด

ค.   จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ                                               ง. ถูกทั้ง  ก และ ข

11. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก. 3  ประเภท                                                                     ข.  2  ประเภท

ค.   4  ประเภท                                                                      ง.  5  ประเภท

12. ข้อใด ไม่เป็น สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิขอยืม

ก. เครื่องช่วยฟัง                                                                ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพ

ค.   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                ง. เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทุกข้อ

13. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ได้กำหนดไว้

ก.    ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ

ข.    มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น

ค.   จัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ง.    ให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก

14. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. 4  ก.พ. 2551                                                  ข. 6  ก.พ.  2551

ค.   3 ก.พ. 2551                                                    ง.  5 ก.พ. 2551

15. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มีกี่หมวด กี่มาตรา

ก. 3  หมวด  31  มาตรา                                    ค. 3  หมวด  30  มาตรา

ข. 3  หมวด  29  มาตรา                                    ง. 3  หมวด  32  มาตรา

 


mildkoid 2012-12-15 13:33
ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เหล่านักธุรกิจหลายๆแห่ง จึงเห็นช่องทางที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการบริการลูกค้าทั้งหลาย จังได้จัดทำการบริการเกมส์คาสิโนในรูปแบบเกมส์ออนไลน์ขึ้นทำให้เกมส์ชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก G Clubคืออะไรค่าย Gclubก็คือบ่อนการพนันที่อยู่ทางฝั่งเขมรหรือกัมพูชาโดยก่อตั่งรวมตัวจากกลุ่มคนไทยที่เป็นและได้มีการขยายกิจการมาเช่าพื้นที่ในฝั่งกัมพูชาปัจจุบันและได้ทำการเปลี่ยนชื่อบ่อนให้เป็นชื่อว่า Gclub คาสิโนออนไลน์ คือการบริการของค่ายผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าหรือนักพนันคาสิโนออนไลน์ นั้นก็คือเกมส์การพนันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบัน เกมส์ คาสิโนออนไลน์ กำลังเป็นที่นิยมมากในโลกอินเตอร์เน็ต การเล่นเกมส์สล็อตออนไลน์ (Gclub Slot) ของค่าย Gclub Casinoจะเริ่มด้วยการหยอดเหรียญหรืธนบัตร จากนั้นก็กดปุ่มเพื่อให้วงล้อทั้ง 5 หมุนถ้าสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ผลไม้ ตัวเลข หรือ สัตว์ และอื่นๆ และถ้าหากสัญลักษณ์นั้นเรียงกันเป็นรูปเดียวกันไม่ว่าจะเป็น แนวนอนแนวตั้ง หรือแนวทแยงและ อื่นๆก็จะได้รับค่าตอบแทนตามรูปหรือสัญลักษณ์นั้นๆตามที่ Gclub Slotกำหนดไว้ Gclubคืออะไร Gclub ก็คือผู้ให้บริการเกมส์การพนันต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันทางค่ายจีคลับ มีลูกค้าที่ร่วมเล่นเกมส์การพนันกับทางค่ายทั่วโลก Sbobetคืออะไร Sbobetนั้นก็คือ ค่ายผู้ให้บริการ การพนันเกมส์กีฬาต่างๆในคาสิโนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอลจากลีกต่างๆ เช่น พรีเมียร์ลีกลาลีกา บุนเดสลีกา กัลโช่เซเรียอา ลีกเอิง และกีฬาชนิดอื่นๆ เช่น มวย เทนนิส อเมริกันฟุตบบอล และกีฬาอื่นๆอีกมากมาย เกมส์ไพ่บาคาร่าออนไลน์ (Baccarat) เป็นเกมส์ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลี โดยผู้ที่คิดค้นเกมส์นี้ขึ้นมาก็คือ นายเฟลิกซ์ฟาลกูยเรน ( Felix Falguirein ) โดยเขาได้แนวคิดมาจากอารยะธรรมอีทรัสคัน (Etruscan) อันเก่าแก่ ( มีอายุเก่าแก่ถึง 1500 ปีก่อนคริสตกาล )พิธีกรรมนั้นก็คือพิธีที่ชาวอีทรัสคันใช้ค้นหาหญิงสาวเพื่อรับตำแหน่งนักบวชหญิงในศาสนา Ho688(Genting) คือ เป็นโรงแรมที่อยู่บนยอดเขาที่นั้น มีทั้งบ่อนการพนัน ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านเหล้าผับบาร์ ร้านขายสิ้นค้าต่างๆมากมาย ท่านสามารถเดินทางมาเกนติ้งคาสิโนออนไลน์ได้โดยกระเช้าไฟฟ้าของเกนติ้งเริ่มต้นจากสถานีกระเช้าที่โกตงจายาจากนั้นสามารถโดยสารมาถึงยอดเขาGentingได้


เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบครูอาชีวะ(สอศ.) 2555 พร้อมสรุปแนวข้อสอบทุกสาขา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.103909 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us